Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Nakládání s odpady

Separovaný odpad
 

Tříděný odpad

V současné době je po městě Horní Bříza rozmístěno 37 stání se zvony na tříděný odpad (tzv. hnízd).

Hlavním úkolem každé obce a každého města je snížení množství směsného komunálního odpadu (dále jen SKO), a tím i snížení nákladů na jeho svoz. Toto snížení množství SKO se promítá i do výše místního poplatku za svoz SKO pro občany města.

Jak jinak toho dosáhnout nežli poctivým tříděním KO. V první řadě by mělo docházet k materiálovému využití odpadů. Vytřídit, vyseparovat a využít vše, co se využít dá. Nejenom formou separace směsného odpadu, ale i formou třídění odpadů.

Vytříděný odpad – sklo, plasty, papír, tetrapak – odváží a dále zpracovává firma EKO-KOM, od které má město nemalé finanční prostředky, které může následně použít na další rozšíření hnízd, úpravu podloží pod zvony, apod. Proto se naše město snaží rozšiřovat a zahušťovat síť těchto hnízd se zvony na tříděný odpad, aby se co nejvíce přiblížily občanům města a zkrátily jim délku donášky tříděného odpadu. Naším cílem je zvýšit množství tříděného odpadu a tak snížit množství SKO, což se následně promítne i do výpočtu výše místního poplatku za svoz KO.

Záleží i na Vás, proto třiďte odpad. Má to fakt smysl.

 

Seznam stání zvonů na tříděný odpad naleznete v Obecně závazné vyhlášce o stanovení systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Horní Bříza ZDE na 5. straně

Aktuálně k 2. 11. 2020

Kontejnery na BIO odpad (14 kusů) naleznete na těchto stanovištích: 
2 kontejnery v ulici Na Rypličce - pod č.p. 139 a 2 kontejnery v ulici Třemošenská - ČD
Po jednom kontejneru na těchto místech: ul. Na Strži - pod fotbalovým hřištěm; ul. Na Skautech - u č.p. 336 a proti č.p. 460; ul. Lesní - proti č.p. 505; ul. U Trati - u č.p. 561; ul. Nad Sokolovnou; u viaduktu k Oáze; Na Rypličce - u ohrady; Stará Ves - u ohrady; Kaolinka - u ředitelství

Nádoby na oleje a jedlé tuky rostlinného původu (8 kusů) naleznete na těchto stanovištích:
ul. Na Strži - pod fotbalovým hřištěm; ul. Na Skautech - u č.p. 336; ul. Tovární - proti čp. 406; ul. Družstevní - proti čp. 604 - 605 (točna autobusů); ul. U Klubu - za čp. 365 (budova klubu); ul. Třemošenská - u čp. 153 (cesta k vlakové zastávce); ul. Nad Sokolovnou u čp. 205; ul. Na Kaolince - sběrný dvůr
Navíc: možno odevzdat na stanovištích velkoobjemových kontejnerů (ohrady) 

Bude zapracováno do nově připravované Obecně závazné vyhlášce o stanovení systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Horní Bříza

 

Textilní odpad

Kromě výše uvedených separovaných nádob jsou ve městě Horní Bříza umístěny kontejnery na „textilní odpad“.Nádoby jsou umístěny v ul. Na Rypličce, v ul. Na Strži, v ul. Družstevní – točna, ul. Lesní a v ul. Na Skautech.

Jedná se o kontejnery firmy „DIMATEX“, která se zabývá sběrem, tříděním a recyklací textilu. Textilní odpad je využit pro výrobu čistících tkanin a geotextilií , dále slouží např. k využití v automobilovém, strojírenském a stavební průmyslu. Kvalitní kusy oblečení se věnují charitě, a to  Azylovým domům pro matky s dětmi v tísni, Nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež, noclehárnám, denním  a kontaktním centrům pro lidi bez domova.

Vytříděním textilního odpadu se také snižuje množství směsného komunálního odpadu, což se promítá i do nákladů na jeho svoz. Cílem  sběru textilního odpadu je především znovu zhodnocení druhotných surovin s pozitivním vlivem na životní prostředí.

 

DIMATEX CS

 

EKO-KOM

 

.