Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Nakládání s odpady

Separovaný odpad
 

Tříděný odpad

V současné době je po městě Horní Bříza rozmístěno 37 stání se zvony na tříděný odpad (tzv. hnízd).

Hlavním úkolem každé obce a každého města je snížení množství směsného komunálního odpadu (dále jen SKO), a tím i snížení nákladů na jeho svoz. Toto snížení množství SKO se promítá i do výše místního poplatku za svoz SKO pro občany města.

Jak jinak toho dosáhnout nežli poctivým tříděním KO. V první řadě by mělo docházet k materiálovému využití odpadů. Vytřídit, vyseparovat a využít vše, co se využít dá. Nejenom formou separace směsného odpadu, ale i formou třídění odpadů.

Vytříděný odpad – sklo, plasty, papír, tetrapak – odváží a dále zpracovává firma EKO-KOM, od které má město nemalé finanční prostředky, které může následně použít na další rozšíření hnízd, úpravu podloží pod zvony, apod. Proto se naše město snaží rozšiřovat a zahušťovat síť těchto hnízd se zvony na tříděný odpad, aby se co nejvíce přiblížily občanům města a zkrátily jim délku donášky tříděného odpadu. Naším cílem je zvýšit množství tříděného odpadu a tak snížit množství SKO, což se následně promítne i do výpočtu výše místního poplatku za svoz KO.

Záleží i na Vás, proto třiďte odpad. Má to fakt smysl.

 

Textilní odpad

Kromě výše uvedených separovaných nádob jsou ve městě Horní Bříza umístěny kontejnery na „textilní odpad“.Nádoby jsou umístěny v ul. Na Rypličce, v ul. Na Strži, v ul. Družstevní – točna, ul. Lesní a v ul. Na Skautech.

Jedná se o kontejnery firmy „DIMATEX“, která se zabývá sběrem, tříděním a recyklací textilu. Textilní odpad je využit pro výrobu čistících tkanin a geotextilií , dále slouží např. k využití v automobilovém, strojírenském a stavební průmyslu. Kvalitní kusy oblečení se věnují charitě, a to  Azylovým domům pro matky s dětmi v tísni, Nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež, noclehárnám, denním  a kontaktním centrům pro lidi bez domova.

Vytříděním textilního odpadu se také snižuje množství směsného komunálního odpadu, což se promítá i do nákladů na jeho svoz. Cílem  sběru textilního odpadu je především znovu zhodnocení druhotných surovin s pozitivním vlivem na životní prostředí.

 

DIMATEX CS

 

 

EKO-KOM

 

 


 

.


 

 

Separované nádoby - rozmístění​​​​​​​