Menu
město Horní Bříza
Horní Bříza

Diskusní fórum

Zprávy a informace pro klubisty a příznivce

(V této kapitole budou zveřejňovány informace a "zápisy značné důležitosti" z našich schůzek a ujednání. Řazení bude provedeno sestupně od aktuálních po starší, odstavec uveden s datumem vzniku).

 

Stručný záznam z výroční volební schůze HB Photo Clubu, z.s.

 

Konání:11.ledna 2023 v Klubovničce, budova Městského muzea, Horní bříza

Účastníci: 100% členů: Helen, Lubor, Pepík, Vašek. Člen korespondent Radek  v případně potřeby na telefonu.

Program byl v návrhu předem rozeslán, schválen, jednání proběhlo po bodech ad1. až ad11., 

Přehled činnosti za r. 2022 byl na místě doplněn s tím, že bude večer zaslán kronikáři MěÚ

Plán práce na r. 2023 byl v prvotním návrhu diskutován, nadále se přijímají náměty.

Volba na r. 2023-4, proběhla k pozměněným funkcím, při téměř zachování stávajícího obsazeni:

 • Statutární představitel klubu, šéf, ing. ŠAROCH Václav
 • Zástupce šéfa p. Josef FIALA
 • Správkyně účetní knihy, pí Helena ŠAROCHOVÁ
 • Revizní dohled p. Lubor ZALABÁK

 

Výše členských příspěvků byla hlasováním zachována z předchozího roku, příspěvky vybrány.

Byla podána informace o výši finančních prostředků v bance a o hotovosti v pokladně.

Od 1.2. do 20.3. bude na MěÚ podána žádost o dotaci (akce nafocení dle plánu, dopravné, vstupy, dokoupení barevného pozadí na focení pro Úsměv, údržba Klubovničky, tipy se dále přijímají)

 

Časově nejbližší akce:

leden  -  začátek focení panelů pro MěÚ, první zkouška focení pro Úsměv

únor    -  účast ŠUMAVA 2, galerie V. Brožíka, Třemošná, příprava výstavy J. Fialy tamtéž březen

březen -  výstup na Brdský Olymp II., v početnější sestavě, nalezení skály Hadí královny

duben  -  Žďárský vrch I.

květen -   nedaleký region „Podbořansko neznámé“

červen -   rozhodnutí o účasti na putovní výstavě ŠUMAVA 3, bude-li vypsána. Nafocení, archiv

Program akcí se může částečně časově měnit, zejména se budeme přizpůsobovat vývoji počasí, termínům akcí pořádaných v kraji a regionu. Zajímavé podněty se budou operativně vkládat.

V závěru je nutno zaznamenat skutečnost, že období 2019 až 2022 bylo dramaticky ovlivněno pandemií Coronaviru, nemožností se scházet. Virové mutace stále přežívají, ale omezení již nejsou tak přísná. Klub v omezeném režimu přežil, činnost byla vyvíjena i za uvedených podmínek.

Rádi bychom se navrátili do starých dobrých kolejí, včetně vedení web stránek klubu a presentací v nich samostatně jednotlivými členy. Stránky jsou (zde) v rámci stránek města Horní Bříza, sekce volný čas - spolky.

 

  Zaznamenal: dne 12. ledna 2023, Vašek ŠAROCH

  Rozesláno členům, uloženo s přílohou ve složce HB Photo Club, z.s

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Zápis z únorové  členské shůzky konané 03. 02. 2020

 • Účastníci: Helí, Pepík, Lubor, Vašek
 • Omluvena: Petra, školní výuka        *) Zde nutno konstatovat, že studentka obratem členství zrušila

Program: 

 • Změna členské základny. Naše řady opustil kamarád a poctivý fotograf Pavel. Od Tří králů letošního roku již fotografuje pro Sv. Petra. Přejem "A´t se Tvoje fotky líbí". Do našich řad vstoupila studentka Petra*), členské příspěvky byly souhlasem členů pro studenty podstatně sníženy. Členem se stal po zavedení nové možnosti členství - ČLEN KORESPONDENT, také Radek, žijící v Krušných horách s nemožností se účastnit na schůzkách klubu pro stokilometrovou vzdálenost. Klub si od něho slibuje zejména snímky zasněžené krajiny, kterou naše zimy v údolí asi pozbyly. Členský příspěvek pro korespondenty stanoven členskou schůzí na symbolickou 1.- Korunu českou.
 • Podání žádosti o dotaci na r. 2020
 • Březnová vzpomínková foto-výstava z Pavlových fotografií, Madeira.
 • Květnová autorská výstava Pepíkova k " Zakončení II. Světové v r. 1945". Technika. V G MZŠ. Ukázka prvních připravených fotek na formátu A4 - OK.
 • Diskuse k zajištění tisků A3+, resp. také A4 pro portfolia, výstavu "Řemesla a zaměstnání"
 • Výstavy v koridoru jsou: Stálá (Ptactvo) a Pod skly (Nyní Řemesla,  Baroko). držet pro školáky formu kvízu/Helí
 • Informace o pozvánce do družebního VsY na květen? Informace o detailech od hostitelů zatím chybí.
 • Červnový asi čtyřdenní trek, nafocení méně známých koutů Šumavy, bavorského lesa. Arnika.
 • Upozornění na závazek účasti na Mariánské Týnici, říjen 2020. (Im memoriam také Pavel)
 • Informace o říjnové autorské výstavě v Brožíkově galerii ve Třemošné. Vašek - "Fota z francouzsky mluvících zemí a jejich pomezí"
 • Plán na březen: po otevření lomu v Nekmíři, nafocení se světly.
 • Stav nové klubovny - bude se malovat. Po vyzvání začneme zařizovat - regály, závěsné latě, žaluzie atd.
 • Snaha dojednat s fou Galileo opět přístupnost web stránek pro všechny členy, odstranit vady.
 • Lubor: Vítá umístění nové budoucí klubovny u nádraží - výhodné pro členy např. z Plzně.

(Vloženo 07.02.2020, díky umožnění částečného přístupu do web stránky)

§§§

Zápis z výroční členské shůzky konané 14.01.2019

 • Účastníci: Helí, Pavel, Pepík, Václav
 • Omluven: Lubor

Program:

 • Změna členské základny.  K 31.12. 2018 ukončila členstsví Zdeňka - důvodem je plná zaneprázdněnost v domovské obci na Plzni jihu, a to jak v Zastupitelstvu, tak pracemi fotografickými pro obec. Navíc velká vzdálenost na dojíždění do Horní břízy. Ke stejnému datu pozastavil členství Zdeněk z důvodů dlouhodobého léčení a nemožnosti se věnovat klubové činnosti, nemožnosti fotografování.
 • Byla přečtena finanční zpráva, kladný zůstatek v pokladně i na bankovním ůčtu. Hospoděření za ekonomický rok 2018 bylo s nepatrnou ztrátou dotovanou z let minulých - vcelku vyrovnaný rozpočet vzhledem k množství akcí, včetně Gala foto-výstavy ku 100. letům republiky. Přítomní zprávu přijali jako bezrozporovou.
 • Byly od přítomných vybrány členské příspěvka na r. 2019, výše zůstáva jako v létech minulých.
 • Funkce v klubu byly zvoleny následovně: zrušena funkce kurátorky výstav jako důsledek odchodu Zdeňky. Šéfem spolku zůstává Václav, pokladníkem Pepík, ekonomický asistent Helí, kontrolou pověřen Pavel a Lubor, který tuto fci zastával i v létech minulých.
 • Byla podána informace o řádném podání "Vyúčtování dotace za r. 2018" , všem členům zasláno maily.
 • Byla diskutována žádost o doataci na r. 2019. Schváleno, aby bylo požádáno o dotaci na a.) Materiál .Otázka sídla klubovny ovlivní tento bod), b.) Nafocení regionu Plzeňsko-Karlovarsko, nafocení speciálně jižní Šumavy a ev. Bavorský les. Na realizaci podzimní výstavy "Alsasko", ev. nabídnout výstavu s přednáškou našeho cestovatele Lubora,  z cesty minulého roku. Korunová výše žádosti mírně nižší loňského podání, vzhledem k následné redukci.
 • Pro MZŠ uspořádáme v únoru pracoviště + výstavu ke "Dnům techniky na škole". Po dohodě s ŘMZŠ otevřeme nejraději koncem ledna "První stálou foto-výstavu" na Plzni-severu. Obměna jedenkrát za rok.
 • Místostarosta Mgr. Petr Koza bude požádán o účast na rozpravě "O budoucnosti klubovny pro HB Photo Club, z.s."  ve ST 23. ledna 2018, dopoledne od 9:00.
 • V druhé polovině schůze byly yvybrány kliprámy pro stálou výstavu, které budou zítra nainstalovány.

Zapsáno 14.01.2019

ing. ŠAROCH Václav

(zapis rozeslán členům k připomínkám)

 §§§

Zápis z členské shůzky konané 05.11.2018

 • Účastníci: Helí, Pavel, Pepík, Václav
 • Omluveni pro nemoc: Zdeňka, Zdňěk, Lubor - přejeme brzké vyzdravění.

Program:

 • Informace z jednání s ŘMZŠ. Poždavek na únor 2019 - instalce stálé výstavy do koridoru. Tři propojené stojany, fota do kliprámů po dvou, celkem asi 48 fotografií. První tam výstava s pracovním názvem "Naše příroda"
 • Plánovaná výstava na r. 2019 do GALERIE, 1.P. s pracovním názvem "ALSASKO", Francie. Viz.  relace na družební město naší obce. Navěšení na kartony - dovolí max. počet fotografií. Termín v roce neurčen, předpoklad I.pol. 2018.
 • S propůjčením stojanů spřátelenému spolku Úsměv na 10.11. je vysloven od členů souhlas.
 • Souhlas s návrhem nafotit Muzeum, Pha, včetně interiéru, začátkem prosince 2018. V případě objektivní nemožnosti, nahradíme jednodenním výjezdem vlakem, např. Železná Ruda. Akce ještě do rámce 100let Republiky.
 • Souhlas s proplacením prvních 9ks tisků pro "Colmar" z letošní doatce.
 • TSC, vyjasnit kontinuitu výstav, požádat o smysluplné zadání na r. 2019, pokud zájem na spolupráci ze strany vedení TSC trvá. Zodpovídá: Pavel, T: do konce roku.
 • Náměty na r. 2019, z nichž bude následně upřesńováno.: 1.) ŠUMAVA určitě, 2.) Karlštejnsko-Beroun vlakem, 3.) Křivoklátsko dosud nenavštívené, obdobně 4.) Jinřichův hradec a historické okolí. Další náměty se přijímají, zejména z řad dnes omluverných členů.
 • Jednat o spolupráci s p. MUDR. Š. - zodpvídá za první kolo jednání, Pepík, T: Do příští prosincové schůzky.

Příští schůzka naplánována na PO 03. prosince od 15:30, opět v Klubovně.

( Na schůzku donést nabídnutá fota Colmar - Pepík, Lubor)

Pro výstavu Alsasko 2018

Připravujeme společné focení podzimní Šumavy pro všechny členy klubu a náš fun club.

 • Základní tábor: MODRAVA, penzionát Arnika
 • Trvání: Od 12. do 16. října 2015

Obsah: Procvičení témat z foto-workshopu Vl. Hoška z r. 2014, včetně HDR .., NTBK - webové stránky, tvorba, ukázky fotek, tvorba fotoknihy

Upozornění na očekávané ranní mrazíky,

Z fotek této akce bude nabídnuta Fotovýstava pro město Horní Bříza, které je přispivatelem na výukové akce našeho Spolku.

Jezero Laka s plovoucími ostrůvky

(Vloženo 09. října 2015)

Tato letitá krasavice roste nad obcí Kvilda

Nafoceno za pobytu na foto-cvičení, Modrava 2015.

Několik kroků od Roklanského potoka

(Vloženo 29. října 2015)

Pravidelná schůzka klubu 13. května 2014

Byla ukončena a sejmuta výstava "Nový Zéland". Je v jednání její dílčí opakování v MUZEU města přes letní prázdniny.

Bylo rozhodnuto usilovat o realizaci Workshopu na Šumavě v první polovině letošního října. Odsouhlasen příspěvek 50% z klubovních prostředků při nepřevýšení běžné tržní nabídky za obdobné kurzy. Adresu lektora pomůže získat Dana.

Návrh uskutečnit focení v ZOO Plzeň, předjedná co nejdříve Lubor.

Plánovaná Mezinárodní výstava, na navržené téma spřáteleným klubem z Francie "Voda v každé podobě", se uskuteční v Galerii MZŠ s Vernisáží 3. června od 18:00. Navěšení fotek plánujeme na 2. června, 16 KLIprámů po 2 fotkách 30x45.

Termín odevzdání nejméně 4 fotek na flashi, nebo mailem Zdeňce je 24.05. do 24:00 hod. Fotky si každý z nás zaplatí a po výstavě zůstávají v majetku fortografa. Výstava potrvá do začátku letních prázdnin.

Různé:

 • Diskutována výroba, resp. nákup paspart pro fota 30x45. Informace o snaze MěÚ zakoupit si své pasparty pro výzdobu zasedací místnosti, fota zapůjčí náš klub.
 • Sdělení si zkušeností s vkládáním do těchto web stránek - sekce Fotografové.
 • Vyrovnání bíle na 17% šedou tabulku, příště přinese Zdeňka
 • Obnovena myšlenka výroby měřícího stojanu testujícího ostřící bod objektivu.
 • Elmagnetické pole verus paměťová karta.

(Zapsáno 13. května 2014)

Volební valná hromada 18.03.2014

Se čtrnáctidenním posunem, který způsobila avizovaná absence vesměs z důvodu nemocí, se konala pracovní schůzka, která ve své druhé polovině byla Volební valnou hromadou.

 • Účastníci: Helena Šarochová, Lubor Zalabák, Zdeněk Šorm, Josef Fiala, nový člen klubu Mgr. Pavel Karez, ing. Václav Šaroch.
 • Omluveny: Daniela Brabcová, Zdeňka Štěpánová

Byly vybrány členské příspěvky na r. 2014 a přikročeno k volbě funkcionářů klubu. Po krátké rozpravě byl vznesen návrh ponechat stávající funkce i do dalšího období. Fce a zodpovědnosti jsou rozvrženy následovně:

 • šéf klubu: ing. V. Šaroch
 • pokladník: J. Fiala
 • asistentka pro hosodaření: H. Šarochová
 • revizní komise: Z. Štěpánová, L. Zalabák

Příští schůzka je svolávána na PO 31.03. od 15:30 (14:00 Lubor přiveze II. paket fotek pro výstavu). Program: Instalace autorské výstavy "Nový Zéland" v Galerii MZŠ. Vernisáž s následnou besedou s autorem (v aule) bude v úterý 01.04.2014 od 18:00.

(Zapsáno dne 18.03.2014)

Záznam ze schůzky konané 12. 11. 2013

 • Pravidelná schůzka byla na žádost členů přesunuta o týden a účast byla maximální možná, šest členů. Nepřítomen pouze Lubor, fotografuje do konce prosince na Novém Zélandu a my se těšíme na jeho fotky.
 • Prvním bodem bylo představení hospodaření klubu v letošním roce, odděleně přednesena zpráva o vyúčtování dotace od MěÚ. Výsledek v účetní knize byl schválen revizní komisí, vyúčtování dotace ověřeno pokladníkem a členkou revizní komise. doporučeno zprávu v listopadovém termínu odevzdat a požádat o dotaci na r. 2014 s akcentem na zajištění materiálu a absolvování odborných kurzů.
 • Disponibilitu KLIP rámů řešit pořízením paspart zejména pro stálou expozici v zasedací místnosti MěÚ a v klubovně. Komerčně nabízené pasparty nám zatím nevyhovují, bude učiněn pokus s pomocí fy STYL, Plzeň vyrobit si kompletní pasparty včetně zavěšení vlastními silami (vývoj Zdeňka, Zdeněk).
 • Výstava "Podzimní ŠUMAVA" je dojednána opět do Galerie MZŠ. Vzhledem k Vánočním prázdninám je instalace zvolena na PO 06.01.2014 a Vernisáž na ÚT 07.01.2014. od 18:00. V Galerii bude 28 fotek 30x45. Fotografů je sedm, na každého v průměru 4 fotky, po výběru a sladění (Dana+ Zdeňka) počty mohou dopadnout odlišně. Každopádně pro nutných nejméně 100 ks fotek - uplatníme slevu - každý s participujících fotografů má možnost nechat si tisknout 15 a více fotek (7x15=105). Fotky jak s tématem Šumava, tak dle svého výběru, protože tentokráte tisk si 100% platíme z vlastních prostředků (hospodářský rok 2013 je již uzavřen!). Pokusím se jednat o uvolnění vitrin "za zdí" pro umístění dalších fotek s tématem "Šumava", případně odlišného tématu do krátké vitriny po pravé vstupní straně. Tisk zajistí opět Zdeňka a proto ji každý za sebe předá obálku s flashí + adekvátní obnos: 13.- Kč x počet fotek +10.-Kč na poštovné (příklad při 20 fotkách: 13x20=260.-Kč, plus 10.- Kč a dám do obálky k flashi 270.- Kč). Na obálku jméno a korunové vyčíslení jako minule u akce Čečovice). Portfolio bude vytvořeno nově - shodli jsme se na formě nudlí - každý by mi měl dodat svoji fotku, kterou tam chce mít + údaje čím Šumavu fotil, tělo(a) + použité objektivy, u kouřové vody stativ ano/ne.
 • Nepodařilo se během schůzky napojit se na wifi s dostatečně silným signálem. Proto nabízím ukázku práce s vlastní web stránkou individuelně v Plzni, když si "plzenští" najdou internetovou kavárnu (vím OD Globus, káva a pečivo čerstvé a levné) můžeme se tam např. ve čtyřech sesednout a za 3/4 hod. bude vše jasné. Obdobně pro "hornobřízské" na Hájence. Navrhněte si co nejdříve vhodný  termím!
 • Úkolíček navrhnout logo HB Photo Clubu stále trvá, vzhledem k velkému zaneprázdnění Zdeňky (24 Print, Styl) je požádána tímto spíše Dana o první výtvarný nástřel.
 • Následovalo na NTBK představení širší kolekce fotek každého z přítomných pro Šumavu, plus fotek z posledních focení. Úroveň velice pěkná, bude z čeho vybírat a většina ještě do kolekce po shlédnutí fotek kamarádů přidá ze svých dosud neodemčených zásobníků.
 • Sešlost byla velice dělná a dostalo se i na důstojnou  gratulaci oslavenkyni.
 • Příští schůzka v "Klubovně pod radničními hodinami" bude 03.12.2014 od 15:30.

(Zapsáno 13. listopadu v 6:43)

Záznam ze schůzky konané 01.10.2013

 • Kladné hodnocení akce Čečovice, poučné
 • Za pěkného počasí plánována návštěva Šumavy, 2 všední dny, oblast Modrava, navrhne a itinerář připraví Zdeněk.
 • Po akci Šumava se nabízí zájezd vlakem do Prahy na Drtikolovy fotky. Pepík již viděl a ujme se role průvodce. Termín do 24. 11. , kdy výstava končí. Zájemci projevte po mailu zájem.
 • V MZŠ se koná ve ČT 17.10. přednáška plzeňské cestovatelky na téma : AUSTRÁLIE, doplněno autorčinou foto-výstavou.
 • O otevření přístupu na své webovky a do jedné ze sedmi proponovaných, ale nyní pro nenaplnění zčásti zaslepených, GALERIÍ, požádejte správce na adrese: info@ladislavcech.cz.  Ochotně Vám znovu sdělí přístupové kódy a postupně otevře pro Vás propachtovanou Galerii číslo 3 až 7. Galerii je nutno naplnit alespoň zčásti, jinak se opět dočkáte zaslepení, že?
 • Fotografisté rozhodli nechat vyrobit to nejlevnější možné razítko, by se splnila litera prokazatelnosti majetku klubu, občanského sdružení.
 • Zůstává zadání na logo klubu, o kterýžto návrh byly požádány Dana se Zdeňkou.
 • Akceptován "zlepšovák" Zdeňka do budoucna používat "lepítka" na fixaci fotek na podkladový papír. Zakoupí Pepík, 1000 kusů do 100.- Kč.
 • Z nově přivezených KLIPrámů  byly již 4 ks použity v Museu. Celkový počet tam umístěných KLIPů je 22 ks, včetně portfolia - formulováno jako již 9. výstava HB Photo Clubu

Účast pěti členů ze sedmi.

Druhá část schůzky se konala v Museu, bylo dokončeno zaklipování všech klipů, které se na stěny vejdou. V NE 6.10. bude opět dopolední brigáda v Museu.

Rozloučení proběhlo v dobré mysli s fokusováním na dvoudenní fotovýlet na ŠUMAVU!

(zapsáno 01.10.2013)

Schůzka klubu je svolávána na ÚTERÝ 01. října 2013 od 15:30 hod. do klubovny pod radničními hodinami

Navržený program:

 • Ohlédnutí se za Čečovicemi
 • Přenesení nových KLIP rámů do klubovny
 • Informace o dvou pracovních nedělích v MUZEU
 • Dohovor ke slíbené výstavě ve Francouzské alianci v Plzni
 • Volná rozprava
 • Předun do MUZEA Keramiky, prohlídka místnosti, dosud vykonané práce, výběr fotek pro posledních 6 volných míst pro pověšení KLIPrámů. Návrh dekorace místnosti, možnosti, kdo co dodá.

18.08.2013  Okurková sezona fotografistů

Letošní vagace se zapíší do historie neobvyklými vedry, která trvala týdny a týdny. Navíc doprovodným suchem a tak fotografist umdlévajícím okem obdivuje přírodu a člověka v ní, že takovéto podmínky den co den překonává. I okurková sezona dostoupila svého vrcholu co do času, nikoli co do úrody v koších, dle mého soudu.

V předchozích létech po dobu prázdnin jednotliví členové o sobě mnoho nevěděli, čekali až na zářijové setkání. Letos příprava fotovýstavy ve vzdálenějších Čečovicích si vyžádala kontakt po mailech i osobní setkání během července a srpna.

Oproti dosavadním výstavám, kdy presentace byla skládána výběrem z prací jednotlivých členů, je prostor výstavy v Čečovicích plánovitě rozdělen na plochy, kde si každý vytvoří expozici vlastních fotografií. Jak žánr pojme je zcela na autorovi - každopádně to o jednotlivci řekne více, nežli kolektivní koncepce expozice jako celku. Nebezpečí nesourodosti  "individuálních koutků fotek" určitě historické prostory vstřebají,  za destiletí a destiletí musely vstřebati a přežíti více, o každodenních turbulencích současného světa netřeba snad nikoho přesvědčovati.

Vše nasvědčuje tomu, že všech sedm členů klubu předá své snímky na flashi k tisku. Čečovice se budou konat podle plánu 14. a 15. září. Po té výběr z nově vytištěných fotografií využijememe na fotovýstavu v Muzeu keramiky, o kteréžto příležistosti informuje článek níže z 21.07.

Ihned připomenu, že dosud platí dohoda s Francouzskou Aliancí v Plzni, na stěnách historického městského domu, ve kterém aliance sídlí vyvěsíme, zřejmě koncem září, počátkem října,  spolu s plaskými kamarády z FO 3 fotografie z pobytů ve Francii v r. 2012.

Organizační novinkou těchto letních prázdnin je oznámení Zdeňka, že z Fun Clubu přestupuje mezi řádně evidované členy. Tudíž o dva odstavce výše jsem se nespletl a zbytečně nepsal tučně. Zdeněk svojí činností pro klub a prací pro výstavy i fotovýlety více nežli naplnil pomyslnou číši aktivit člena.

Fun Club v žádném případě nerušíme, naopak o podzímních plískanicích do něho budeme lákat.

Poznámka: Dnešní příspěvek je napsán tradiční kalamářovou černí, aby nebyl přehlédnut.

21.07.2013 (Zapsáno o vedřinách, teplota vody 80 stupňů Farenheita)

Předběžná dohoda "Muzeum keramiky v Horní Bříze a HB Photo Club"

 • Dnes jsme s Pepíkem navštívili pí Royovou, správcovou muzea a městskou kronikářku a to přímo v prostorách budovy, v čase návštěvních hodin
 • Prohlédli jsme si společně výstavní místnost v I.P, kde od jarních měsíců je výstava fotografií soboru Úsměv. Po ukončení této výstavy je nám nabízen tento prostor pro foto-výstavy našeho místního HB Photo Clubu.
 • Předběžně jsme si reservovali termín zhruba od 22. září, t.j. až se sundá výstava v Čečovicích, při jisté obměně a respektování ploch lze odhadem 50-70% čečovické výstavy přenést do muzea.
 • Na tři volné stěny se určitě vejde odhadem 16 kliprámů, které běžně používáme.
 • Vzhledem k návštěvní době v muzeu jsme se dohodli na trvání výstavy asi 2 až 3 měsíce. Pakliže nebude jiný zájemce z místních občanských sdružení, tak výstavu obměníme. Prostor nebudem nechávat prázdný.
 • Vzhledem k charakteru prostor z hlediska uzamčení a hlídání, jsme předjednali postupné zapůjčení foto-přístrojů pro dekoraci místnosti (zvětšovák a pod.)
 • Předběžnou dohodu musíme ještě doladit s OS Úsměv a MěÚ.
 • Zveřejnili jsme také úmysl veškeré fotografie pořízené z dotačního fondu MěÚ představit právě v tomto prostoru občanům města. Podporu ze strany Zastupitelstva tak občanům vrátíme nazpět v podobě možnosti návštěv výstav.
 • Muzeum naše hostování vítá pro oživení své stálé expozice, při presentaci v regionálním tisku  bude zveřejňovat i informaci o právě probíhající výstavě.
 • Prostory jsou velice vhodné pro autorské výstavy např. 2-3 fotografů, resp. i pro samostatnou kolekci jedince.

14.07.2013

Zadání na domácí tvorbu každého fotografa z HB Photo Clubu a FO 3 Plasy:

 • František přichází s tvůrčím zadáním nafotit např. až 10 snímků Lesního zátiší
 • Kdo se již s koutem lesa, kde je zachycena lesní půda, porost nízký či vysoký, průnik světla fotograficky  popral, dá zřejmě Františkovi za pravdu, že úkol je to  nelehký.
 • O to bude zajímavější výsledek, jak se kdo z nás s tématem popral.
 • Vzhledem k zářijovému vystavování, předpokládejme ukázku Lesních zátiší na říjnové schůzce v klubovničce pod radničními hodinami.

08.07.2013

Schůzka HB Photo Clubu a FO3 Plasy v resturaci Albion ve Třemošné

 • Tématem svolané schůzky spřátelených fotografů je záměr společně vystavovat o weekendu 14. a 15. září 2013 v Čečovicích
 • Vyjma Lubora a Honzy se dostavili všichni.
 • Možnost vystavovat domluvila Dana. Bylo doporučeno v úterý 30.července si odpoledne - hodina není ještě upřesněna s organizátory majícími v držení  klíče - udělat výlet do Čečovic, nejlépe se sesednout do aut dle místa bydliště, a na místě okouknout výstavní prostory. Domluvit si mezi sebou koutek k vlastnímu vystavování a zjistit jakým způsobem si každý bude vymýšlet připevnění svých fotografií.
 • Název výstavy - pracovní- Toulky s fotoaparátem. Fototisky formátu A3.
 • Pro členy HB Photo Clubu je nabízena možnost při společné objednávce, oproti účtu, proplatit 6 fotek pro každého ze sedmi fotografů. Max. možné čerpání do 4,2 tis. Kč. při kalkulaci 100.-Kč/fototisk A3. Poptá a při shodě cen zajistí Zdeňka.
 • Dotované fotky zůstávají v majetku HB Photo Clubu a po ukončení zářijové výstavy budou vystaveny v MUZEU KERAMIKY v Horní Bříze, I. patro.
 • Tímto nejsou autoři omezeni na 6 fotek, počet fotek se řídí dle vůle autora, dostupného jemu prostoru a vlastních možností.

15.05.2013

Polovina HB Photo Clubu odjíždí za tři dny do Španělska, Pepík do Francie

 • Odjezd 18.05. a očekávaný návrat 31.05. 2013
 • Tématem focení jsou ptáci, ale jistě se dočkáme skvělé reportážní fotografie
 • Po Zdeniných Province, Francie a  po fotoknize Skotsko se těšíme na Španělsko.
 • Prapor klubu a jištění přípravy na červnovou výstavu drží Zdeněk. Jak to umí padnout v našem dolíku na téměř vždy toho nejmladšího, že?

09.05.2013

Záznam ze schůzky klubu konané dne 07.05.2013

 • Fota pro červnovou výstavu v galerii MZŠ předány Daně. Redakci provedou Dana se Zdeňkou. Tisk zadá Lubor, resp. finále u Zdeňka.
 • Dana, Zdeňka, Lubor fotí od 18.05 do 31.05 ve Španělsku
 • Zaklipování fotek do klipů 80x60 provedem v klubovně v ÚT 04.06.2012 od 15:30, termín pravidelné schůzky.
 • Vernisáž 10.06.23012 od 18:00 v MZŠ
 • Rozhodnuto dokoupit materiál pro výstavy a výzdobu místností (klubovna, zasedačka) - 10ks KLIP 80x60, náhradní antireflex 16ks, 30ks klipy/pasparty(?) pro sólo A3. Spěchá, sleva u výrobce platí pouze v květnu!
 • Přijata nová členka HB Photo Clubu, viz kapitola fotografové
 • Pokladník vybral od všech 7 fotografů členský příspěvek na r. 2013
 • Nabídka fotit pro KK MěÚ, např. Slavnosti města
 • Nabídka nafotit a sestavit kolekci historie a současnost obce, zadá MZŠ
 • Červnovou výstavu v záři obměnit 1. autorskou výstavou - Fauna, A: Lubor
 • Diskuze k "ostření", 1.) u skel :měření, korekce, opravy, 2.) Fotky na monitoru,  zvětšení 1:1, ............ nedokončena- pokračování příště.
 • Spřátelení Fotři otevírají v SO 11.05.2012 výstavu historických fotek Plas, v Zemědělské střední škole v rámci Oslav výročí založení školy.

06.05.2013

Pravidelná schůzka HB Photo Clubu:

 • Dne 07. května od 15:30 se koná pravidelná schůzka klubu v klubovničce "Pod radničními hodinami".
 • Příprava červnové výstavy fotografií "Naše příroda" do Galerie MZŠ.
 • Výhledově výstava v prostorách Francouzské Aliance v Plzni, září 2013.
 • Mezinárodní výstava "Modrá a žlutá" byla přenesena z 80% do zasedací místnosti MěÚ.

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu. Využívejte naši mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

2.8. dechovka Pavla Saka z Kralovic