Menu
město Horní Bříza
Horní Bříza

Chodník, ul. Pod Horami

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.

sfdi

Základní charakteristiky projektu

Celkové náklady projektu:               5.936.439,08 Kč

Uznatelné náklady projektu:           4.174.788,62 Kč

Vlastní podíl:                                      2.396.790,79 Kč

Výše dotace:                                      3.539.648,29 Kč

Poskytovatel dotace:                       Státní fond dopravní infrastruktury

 

Popis projektu

Cílem projektu byla výstavba nového jednostranného chodníku podél silnice III/1806 na straně zástavby v rozsahu od začátku obce až do prostoru křižovatky se silnicí III/1804. Stavba je určena pro bezpečný pohyb pěších osob.

V rámci přípravy území bylo provedeno odstranění stávajících stromů a keřů dle PD.

Chodník je v délce 505 m, směrový průběh kopíruje stávající vozovku, šířka chodníku je 1,5-2,0 m. Navržený chodník je doplněn o prvky pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace v souladu s požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. (varovné pásy, vodící linie, snížený obrubník apod.).

Některé sjezdy jsou opatřeny liniovým odvodňovacím zařízením (6 ks) se spádovým dnem a žlabovou vpustí včetně přípojek, s litinovou mříží pro třídu zatížení C. Na straně zástavby byly osazeny 3 ks dvorních vpustí se zápachovou uzávěrou, s roštem a rámem 50/50 cm pro tř. zatížení D vč. koše na bahno s žulovým dlážděním (mezi čp. 156 a 178, mezi čp. 202 a 135, mezi čp. 135 a 157). Odvodňovací prvky byly napojeny do kanalizace v rámci SO 303. Sjezdy byly upraveny v rozsahu nezbytném pro napojení na komunikaci a plynulé navázání na stávající plochy. 

V šířce 1,2 m podél nově vysazené obruby byla provedena povrchová oprava obrusné vrstvy krytu vozovky pro eliminaci negativních vlivů funkčnosti odvodnění vozovky podél silničních obrub. Styčná spára byla profrézována a ošetřena trvale pružnou zálivkou. Po odfrézování stávající asfaltové vrstvy bylo provedeno očištění povrchu a aplikace spojovacího postřiku.

Chodníky jsou lemovány ve vztahu k vozovce kompozitním obrubníkovým žlabem bez spádovaného dna s čistícími a vpusťovými kusy a betonovou obroubou s přídlažbou z betonového krajníku.

Pro zachycení přilehlého svahu byla provedena zárubní zeď z betonových palisád v délce 66,0 m. Za rubem palisád byla aplikována ochranná folie a drenáž s obsypem ŠD.

Stávající odvodňovací zařízení (propustky, šachty) byla v rozsahu stavby v rámci SO 303 sanována, resp. rekonstruována.

Terénní úpravy byly ohumusovány a opatřeny travním semenem. V místech navázání na stávající občasně pojížděné plochy byly TÚ provedeny formou dosypu štěrkodrtí.

Stavba si vyžádala terénní úpravy oplocení včetně vrátek a vrat sousedních nemovitostí, které jsou položeny níže oproti stávající komunikaci a novému chodníku.

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí a její realizací ani užíváním nevznikla potřeba ochrany zvláštních zájmů.

Fotografie: p. Ladislav Čech

2a3a4a5a6a7a8a9a10a11a12a13a14a15a

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu. Využívejte naši mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie