Menu
město Horní Bříza
Horní Bříza

Mezinárodní konference 8.říjen

Mezinárodní konference 8.říjen

Mezinárodní vědecká konference 2013

V Horní Bříze se 8. října 2013 uskutečnila významná mezinárodní vědecká konference „Možnosti řešení bezpečnosti na úrovni měst a obcí“, která se setkala s velkým zájmem odborné i laické veřejnosti, ale i médií. Nestává se často, aby se na titulních stranách významných periodik objevily odborné příspěvky k problematice bezpečnosti a prevence kriminality. A naši přispěvatelé uspěli opakovaně. Ačkoli byli organizátoři od počátku přesvědčeni o užitečnosti konání konference v komunitním prostředí, překvapilo je den poté velké množství kladných ohlasů od lidí bydlících či pracujích v místě konání konference a jejich radost ze zmínek o Horní Bříze v souvislosti s konáním akce v médiích.   
Konference se zúčastnilo více než čtrnáct desítek hostů a doprovodného programu dokonce více než dvě stovky diváků. Ukázky strážníků a dobrovolných hasičů nadchly žáky Masarykovy základní školy a nejen je.
Diskuse odborníků na bezpečnostní problematiku s volenými zástupci měst, obcí a krajů, ale také se studenty bezpečnostních oborů terciálního školství, byla pro všechny účastníky přínosná. Zahraniční hosté z Velké Británie, Francie, Ruska nebo Slovenska se podělili o své zkušenostmi a věříme, že řadu zajímavých informací si také odvezli. 
Pořadatelům a jejich partnerům se podařilo beze zbytku splnit hlavní cíl konference, kterým je výměna teoretických a praktických poznatků, navržení řady možností na zlepšení současné situace v diskutovaných problematikách a zdůraznění významu přenosu obdobných akcí do komunitního prostředí.
Své příspěvky přednesli odborníci z českých i zahraničních univerzit a institucí zabývajících se například bezpečnostní nebo sociální oblastí, problematikou vzdělávání, integrovaného záchranného systému, bezpečnostních složek a také odborníci tzv. přímo z „praxe“. 
Akci podpořili svojí účastí hosté z Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti, Úřadu vlády ČR, Masarykovy demokratické akademie, Univerzity Jana Amose Komenského Praha, Univerzity Karlovy, Policejní akademie ČR, Univerzity Pardubice, Žilinské univerzity, Policie ČR, městských policií a Hasičského záchranného sboru ČR, několika měst a krajů. Ve společenském sále Masarykovy základní školy zasedli také členové z neziskových organizací například Consulte, o. s. nebo České kriminologické společnosti a dalších profesních společností, prokázali, že mají zájem o problematiku, která je svojí podstatou mezioborová a zasahuje mnohé oblasti života člověka.
Část příspěvků byla věnována poslednímu vývoji ve společnosti, řešení problémů na úrovni měst a obcí v České republice, ve Velké Británii, na Slovensku a ve Francii. Byly zaměřeny například na asistenty prevence kriminality, sociálně vyloučené lokality a sociálně vyloučené skupiny obyvatel, participaci občanů na zajišťování bezpečnosti území, na pachatele trestné činnosti, nové trendy v prevenci kriminality, projekty v oblasti bezpečnosti nebo možnosti městských policií. Hovořeno však bylo také o požární prevenci, netradičních prostředcích pro řešení některých typů mimořádných událostí nebo o připravenosti občanů a dotčených orgánů ve způsobu účinné pomoci zasahujícím složkám.
Mezinárodní vědecká konference "Možnosti řešení bezpečnosti na úrovni měst a obcí" byla uskutečněna za finanční podpory Plzeňského kraje, Magistrátu města Plzně, Univerzity Jana Amose Komenského Praha, Masarykovy demokratické akademie a Consulte, o. s. a mohla být realizována díky pomoci řady dobrovolníků, který tímto děkujeme.

Závěrem je nutno vyjádřit velké poděkování celé řadě dobrovolníků, kteří pracovali nejen v den konání konference, ale i na její přípravě ve svém osobním volnu a bez nároku na honorář. Byli to příslušníci bezpečnostních sborů, jejich civilní zaměstnanci, jejich rodinní příslušníci, pracovníci v oblasti školství, veřejné správy, gastronomie ale i studenti nebo podnikající osoby a mnozí další. 

Poděkování patří rovněž všem partnerům a sponzorům akce, mezi nimi městu Horní Bříza, jejímu starostovi panu Ing. Vojtěchu Šedivcovi, místostarostovi panu Bc. Zdeňku Procházkovi a panu řediteli Masarykovy základní školy Ladislavu Čásovi.


PhDr. Aleš Zoubek

ředitel Consulte, o. s.

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

Datum vložení: 12. 1. 2016 12:56
Datum poslední aktualizace: 12. 1. 2016 12:57
Autor: