Menu
město Horní Bříza
Horní Bříza

Historie budovy 1. Mateřské školy Horní Bříza, Tř. 1. máje 56

ms1hb

.

Jsou domy a budovy, které v naší paměti zanechají svůj nesmazatelný otisk. To proto, že jsou nebo byly s naším životem úzce propojeny. Mezi ně patří určitě také školy a školky, do kterých jsme chodili v čase svého dětství a dospívání. Takovou je bezesporu i bývalá škola a současná škola mateřská „V zatáčce“. Má bohatou minulost, vždyť zde stojí už rovných 130 let.

Historicky první školou v Horní Bříze však nebyla. První školní budovou byl překvapivě hostinec, a to „U Zahradků“ ve Staré vsi čp. 47. Školní vyučování tam začalo pro 56 žáků 8. ledna 1889.

V hostinci si obec pronajala 1 místnost pro třídu a 2 místnosti pro učitele. Provoz hostince se přestěhoval přes úzký dvorek do vedlejšího stavení čp. 90. Toto sousedství se však brzy ukázalo nevhodné. V době masopustu a o pouti musela třída školu uvolnit na pořádání tanečních zábav. Bývaly problémy s úklidem a žáci často měli volno a zůstávali doma. Samotná místnost byla pro tak velký počet dětí prostorově nevyhovující.

Proto se zasedání místní školní rady 28. března 1889 rozhodlo postavit novou školu.

Výstavba začala v dubnu 1890 na nově zakoupené parcele podle plánů Ing. Antonína Mullera z Plzně. Cihly byly vyráběny v místní cihelně: 1000 ks za 11 zlatých. Truhlářské práce provedl Antonín Vágner z Plas za 666 zlatých. Původní rozpočet byl zhruba o 1.500 zlatých překročen. Stavba si vyžádala 11. 948 zlatých a 74 krejcarů.

Pro odpor některých daňových poplatníků k přirážce k dani si obec musela na stavbu vypůjčit finanční prostředky u Spořitelny královského města Plzně se splatností do 40 let.

V roce 1893 pak obec obdržela 500 zlatých jako státní subvenci. Dne 9. listopadu 1890 byla škola za velké slávy vysvěcena a 10. listopadu se začalo vyučovat.

1. ledna 1894 se stává škola dvojtřídní a navštěvuje ji 96 žáků.

Obec školu všemožně podporovala. Zřídila na protějším pozemku ovocnou školku, osvobodila děti od školních poplatků, od roku 1905 platila školní rada převážné většině chudých žáků všechny pomůcky. Ve školním roce 1912/13, kdy počet žáků vzrostl na 167, byla otevřena 3. třída. Služební byt pro učitele v budově začal být využíván jako učebna, a proto bylo rozhodnuto postavit pro řídícího učitele naproti škole na místě školní ovocné školky vilový domek čp. 104.

Během 1. světové války se učitelé často střídali a měli mnoho povinností. Také děti musely z nařízení rakouských úřadů vykonávat různé činnosti, např. vybírat peníze a šatstvo ve prospěch Červeného kříže, sbírat kovy i byliny, dívky zhotovovaly prádlo pro vojsko.

Ze školní knihovny byl vyřazen pro nedostatečný vlastenecký obsah Jirásek a jiné tituly. Učebnice českého jazyka a čítanky byly změněny a nové se nedostávaly. Byl nedostatek psacích potřeb.

Zoufale se šetřilo uhlím, vytápění školy bylo povoleno jen od listopadu do konce března a za velkých mrazů se vyučování omezovalo.

Děti trpěly hladem a nedostatkem šatstva. V roce 1918 byla zřízena školní válečná kuchyně pro chudé žáky. Její provoz byl hrazen z darů místních občanů a továrny a ukončen byl po dvou letech. Od roku 1920 byly všem žákům poskytovány učební pomůcky zdarma a značné částky byly věnovány na doplnění školní knihovny a na různé výlety.

Po ukončení 1. světové války postupně přibývá žactva. Ve školním roce 1920/1921 počet žáků kulminuje, ve škole se učí 208 žáků. Budova školy přestává kapacitně vyhovovat, i když z ní byla v roce 1923 přeložena obecní knihovna do obecního domu čp. 80.

Dubnové zasedání místní školní rady roku 1927 se nedostatečnými prostorovými podmínkami školy zabývalo. Namísto rozšíření školní budovy bylo rozhodnuto o podání žádosti ke zřízení měšťanské školy a o postavení nové účelnější budovy pro školu obecnou i měšťanskou. Podaná žádost o zřízení měšťanské školy byla nejprve Zemskou školní radou pro neutěšený stav zemských financí zamítnuta. Místní školní rada byla však současně vyzvána k provedení přípravných prací pro stavbu nové budovy pro školu obecnou.

Po opakované žádosti v prosinci 1928 Okresní školní výbor v zásadě povoluje otevření měšťanské školy smíšené v Horní Bříze s podmínkou, že do ní budou přijímány i dítky z okolních obcí. Na žádost místní školské rady Kancelář prezidenta republiky v září 1930 oznámila, že prezident republiky svolil, aby nová školní budova pro školu obecnou a měšťanskou nesla název Masarykova škola.

Po zahájení výuky v Masarykově škole v roce 1931 byly v budově „staré školy“ z původních tříd zřízeny v přízemí místnost pro ochranu matek a dětí, knihovna s čítárnou a Kampelička s čekárnou, v patře dva nájemní byty, z nichž jeden byl určen pro ředitele školy.

Výnosem Zemské školní rady z 10. ledna 1940 bylo povoleno zřídit Mateřskou školu v Horní Bříze jako součást Masarykovy školy, a proto byla její pracovna se šatnou umístěna v suterénu obecné školy, projektem původně určeném pro sprchy.

„Stará škola“ byla adaptována několikrát. Poprvé v roce 1940 Společností stavitelů v Plzni nákladem 79. 000 Kč. Tehdy byla polovina části budovy Masarykovy školy zabrána na zotavovnu Hitlerjugend a mateřská škola musela prostory obecné školy uvolnit. Pro její činnost byly vyčleněny prostory obecní knihovny a čítárny v adaptované staré škole, a to až do května 1945, kdy se vrací zpět do obecné školy. Poté v roce 1948 stavitelem Fr. Neubauerem ze Třemošné za částku 212. 000 Kčs.

Stávající podobu získala budova 1. Mateřské školy – ves podle plánů architekta Vlastimila Kosa ze Třemošné v roce 1987. Přístavba a generální rekonstrukce původní budovy byla provedena v akci „Z“ ze sdružených finančních prostředků Místního národního výboru Horní Bříza, ZKZ H. Bříza, JZD Žilov, k. p. Škoda a Potravin Plzeň za 2.358.000 Kčs.

Stavební práce byly zahájeny v září 1984. Nová přístavba byla předána do užívání v dubnu 1987 a rekonstrukce původní budovy pak na jaře 1988. Na přístavbě a rekonstrukci bylo odpracováno téměř 7 000 brigádnických hodin zdarma. Mechanizaci poskytly ZKZ H. Bříza a JZD Žilov.

Ladislav Čása, kronikář města
září 2020

Prameny:
Kronika Obecné školy v Horní Bříze
Školní kronika Mateřské školy v H. Bříze
Archiv hospodářsko-správního odboru MěÚ H. Bříza

Datum vložení: 16. 9. 2020 10:58
Datum poslední aktualizace: 16. 2. 2021 13:41
Autor: Ladislav Čása