Menu
město Horní Bříza
Horní Bříza

Hornobřízská samospráva před 100 lety a dnes

pastouska

.

Skončily volby. Volební komise oznámila volební výsledky, dozvěděli jsme se, kteří kandidáti uspěli.

20. října 2022 byly v sokolovně na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza zvoleny nová samospráva a vedení města.

Máte zájem seznámit se s tím, čím se zabývala a co řešila obecní samospráva v Horní Bříze před 100 lety, a jaké úkoly zřejmě čekají na právě zvolenou samosprávu pro volebním období 2022-2026?

Prosím, čtěte…

Píše se rok 1922

Horní Břízu s 1330 obyvateli spravuje obecní zastupitelstvo zvolené v prvních místních volbách po vzniku Československé republiky na základě úplného a rovného volebního práva mužů a žen 15. června 1919.

K těmto volbám se v Horní Bříze dostavilo neuvěřitelných 91,25 % voličů.

Do obecního zastupitelstva byli zvoleni:

za Stranu sociálně demokratickou - Beránek Fr., Fencl J., Lanzendörfer J., Pešík J., Pok M., Smeták V., Staněk V., Šváb Fr. a Wachtl V.

za Republikánskou stranu československého venkova a Českou národní demokracii -Bělohradský K., Beneš Fr., Prusík J. a Zíka Fr.

Za Československé socialisty - Rosenbaum J. a Soudský K.

Starostou se stal Fencl Julius, náměstkem starosty Smeták Václav. 

Během roku se uskutečnila se 4 zasedání obecního zastupitelstva.

Zasedání zastupitelstva 17. března 1922

- schválilo návrh obecní rady na zřízení obecní úřadovny a knihovny v čp. 80

- vyslechlo informace p. starosty o zadání opravy střechy pastoušky „k čemuž opatřil a koupil potřebné množství slámy“

pastouska

Pastouška čp. 12 (ul. K Cihelně, zbourána, na jejím místě následně postaven autoservis)

- se usneslo zveřejnit vyhlášku „by se do 30. března přihlásil polní hlídač, který by od 1. dubna nastoupil službu.“

- rozdělilo dříví obecním chudým (8 dílů a zřízeno dalších 5 dílů luk na obecních drahách)

Zasedání zastupitelstva 20. dubna 1922

- schválilo celoroční účty za rok 1921:

příjem  -  293.928,64 Kč

vydání  -  293.759,10 Kč

přenos zůstatku na r. 1922  -  169,54 Kč

- se uneslo „by pasení dobytka a husí zakázáno bylo. Přestoupení přísně trestati, v čemž vyvěsí se dvě vyhlášky, a ještě strážníkem oznámeno všem bude zákaz tento. Dále vyrozumí pan starosta Josefa Šolara, případně Jana Šefčíka, zdali by přijali jeden z nich místo polního hajného. Prozatím bude konati hlídku obecní strážník. Dále usneseno by po 7 hodině večerní nikdo na trávu choditi neměl, což oznámeno bude ve vyhlášce.“

Zasedání zastupitelstva 10. října 1922

- se vyjádřilo „k žádosti Karla Zeithamla ze Záluží na dobývání červené hlíny z hald bývalých olejen Pod horami, že nemůže obecní zastupitelstvo vyhověti, jelikož haldy tyto patří dědicům Svatkovým a firmě Starck.“

- schválilo a uzavřelo smlouvu s novým obecním pastýřem Josefem Kratochvílem, domkářem z čp. 5 a pěstiteli hovězího dobytka a vepřového bravu.

- schválilo žádost obecního strážníka na povolení obnosu na zakoupení nového služebního pláště. Na žádost občanů bude polní hlídač hlídati do listopadu 1922.

 

Zasedání zastupitelstva 30. listopadu 1922

- schválilo rozpočet na rok 1923

Rozpočet obecní řádný

Úhrn spotřeby  -  116.414 Kč

Úhrn úhrady  -  71.260 Kč

Schodek řádného rozpočtu  -  45.154 Kč

 

Rozpočet obecní mimořádný na rok 1923

Na silnici k Ledcům  -  40.000 Kč

Na hřbitov  -  10.000 Kč

Na obecní váhu  -  6.000 Kč

Během roku 1922 se zastupitelstvo dále zabývalo:

- udělováním domovského práva

- poskytováním chudinských dávek - v jednom případě se zdůvodněním, že „chudinské podpoře se nevyhovuje z důvodu, že žadatel nemá rodinu a může tedy otce podporovati. Obecní zastupitelstvo, ale nabízí žadateli, by převzal zvonění za odměnu 10 Kč měsíčně.“

Další skutečnosti a zajímavosti v roce 1922:

- Byla zahájena stavba první části silnice k Ledcům. Stavba byla zadána podnikateli K. Prachovi z Třemošné, na kterou Okresní správní komise v Plzni poskytla obci finanční podporu ve výši 1/3 skutečných nákladů.

- Byl opraven obecní domek čp. 24 (ul. U Kapličky) nákladem 7.412,89 Kč pro byt obecního strážníka a v uvolněném domku čp. 80 (zbourán, stával Na Návsi vedle restaurace Český lev) byla nově zřízena obecní lidová knihovna a obecní úřadovna se zasedací síní obecního zastupitelstva. V lednu 1922 byly pro obecní lidovou knihovnu zakoupeny Jiráskovy spisy za 1.545 Kč.

hasici

Hasiči před zbouraným objektem čp. 80 (vpravo dnešní restaurace Český lev)

- Pro obecní hřbitov bylo vyhlédnuto a schváleno místo v obecním lese čís. kat. 386/1 o výměře 50 x 50 m.

- V obecních sadech a podél okresních silnic bylo vysázeno 88 ovocných stromů.

- Proti obecnímu domu čp. 24 byla zřízena u kapličky nová obecní studna.

Píše se rok 2022

Horní Bříza je městem, které má k 1. 1. 2022 podle Českého statistického úřadu 4091 obyvatel.

Na poslední zářijový víkend připadá termín letošních komunálních voleb v ČR.

Do předvolební kampaně vstupují u nás v Horní Bříze čtyři nezávislá sdružení v měsíci září: Hlas občanů města, Město lidem, Kultura v Horní Bříze a Hornobřízští občané. Žádná kandidátka není tentokrát stranická. Za nejčastěji zvolené prostředky k oslovení voličů si volí tištěné letáky s volebními programy kolportované do domovních poštovních schránek, internetové prezentace a setkání s voliči.

Je možno uvést, že volební programy jednotlivých subjektů usilujících o přízeň voličů se výrazně neliší. Hlavními tématy jsou: hospodaření města s vyrovnaným a participativním rozpočtem, dokončení rekonstrukcí kulturního domu a muzea, modernizace lékařského domu, vybudování knihovny nad prodejnou COOP, zastavení poklesu počtu obyvatel města podporou výstavby nových bytů, zřízení kruhové křižovatky Na Návsi, nových parkovacích míst v sídlištích, rekonstrukce školního atletického stadionu, racionalizace tepelného hospodářství s firmou SEAP Rokycany (s ohledem na rostoucí ceny zemního plynu), zřízení ordinace dětského lékaře, nákupního centra některého z obchodních řetězců, podpora spolků a rozvoje sportovních aktivit, zlepšení informovanosti občanů prostřednictvím mobilních aplikací, předcházení konfliktním situacím a dodržování pořádku v soukromých ubytovnách…

Ve dnech 23. a 24. září pak 40,51 % hornobřízských voličů odevzdalo svůj hlas vybraným kandidátům. Rozhodli tak o jmenovitém složení nového 17 členného městského zastupitelstva.

Do zastupitelstva byli za jednotlivé volební subjekty zvoleni tito zastupitelé:

Město lidem - David Kapr (602 hlasů), Bc. Zdeněk Procházka (497), Mgr. Alena Šůmová (491), Mgr. Tereza Mildorfová (489), JUDr. Roman Kočí, MBA, MSc. (451), Ing. Jaroslav Peroutka (380)

Hornobřízští občané - Ing. Vojtěch Šedivec - 457 hlasů (rezignoval na funkci zastupitele), Mgr. Viktor Vanžura (412), Stanislav Kapr (407), Vladimír Kargeradov (387), Ing. Lubomír Navrátil (370)

Kultura v Horní Bříze - Mgr. Petr Koza - 441 hlasů, Mgr. Václav Jícha (379), Bc. Luboš Marek, DiS. (370), Ladislav Čech (369), Mgr. Lucie Řičicová (367)

Hlas občanů města - Jana Šmucerová - 143 hlasů

20. října 2022 se v tělocvičně místní sokolovny uskutečnilo jeho ustavující zasedání. Na něm proběhla volba starosty, místostarosty, rady města, předsedů a členů finančního a kontrolního výboru.

Starostou se stal Kapr David. Místostarostou Mgr. Koza Petr.

Rada města byla zvolena ve složení: Kapr D., Mgr. Koza P., Bc. Procházka Z., Mgr. Šůmová A., Mgr. Jícha V.

Předsedou finančního výboru byl zvolen Bc. Marek L. a kontrolního výboru Ing. Navrátil L.

Volební programy a představy o rozvoji města pro nejbližší období jsou známy.

Novému zastupitelstvu a vedení města popřejme hodně zdaru k jejich naplnění, vždyť je to náš společný zájem.

 

Ladislav Čása, kronikář města Horní Bříza

říjen 2022

---

Prameny: Státní oblastní archiv v Plzni, Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích, fond Archiv obce Horní Bříza, Zápisy ze schůzí obecního zastupitelstva 1908 – 1926, inv. č.1

Datum vložení: 28. 10. 2022 17:05
Datum poslední aktualizace: 28. 10. 2022 17:40
Autor: Ladislav Čása

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu. Využívejte naši mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie