Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Historie hornobřízského základního školství - 21. závěrečná část

Typ: ostatní
21_01.

Posledním desetiletím k současnosti

Vstupujeme do posledního desetiletí historie základního školního vzdělávání v Horní Bříze. Je toto období už historií anebo vlastně současností? V neúprosném běhu času se zanedlouho historií stane…

Pojďme si práci školy v letech 2010 - 2020 přiblížit z pohledu na její materiální zajištění, aktuální počet žáků, učitelů, provozních pracovníků, vzdělávací nabídku, kázeňské klima a studijní výsledky žáků. Na závěr si zodpovězme otázku o vlivu sociálních sítí na životní styl dětí i nás dospělých.

21_01

Učitelský sbor 2009/2010:
zdola - P. Hubka, A. Šůmová, I. Skalová, K. Šlaufová, L. Čása, K. Hrubá, I. Jonáková, H. Dobrá, P. Vitoušová
E. Chudáčková (admin.), J. Navrátilová, J. Vorlová, D. Hnátová, J. Magesová, A. Brandtlík, I. Široká, J. Lusková,
I. Hejmanová, S. Marková
K. Matějovic, J. Skalová, L. Králová, I. Krejčová, H. Tobiášová, I. Pěnkavová, Z. Fořtová, S. Janská, E. Šmídová

Díky stálé pozornosti a péči o školní areál ze strany vedení města Horní Bříza v něm probíhala od otevření (1990) do současnosti každoroční záchovná údržba, dílčí stavební inovace, modernizace, rekonstrukce nebo nákupy školního mobiliáře.

Jednalo se o opravu střechy, regulaci a modernizaci topného systému, nákup myčky nádobí školní jídelny, sanaci omítek bývalé kotelny a suterénu A4, generální opravu palubkových podlah obou tělocvičen s výměnou obložení a mantinelů, rekonstrukci a vybavení školní družiny, auly na divadelní sál, výměnu osvětlení a dosluhující podlahové krytiny ve třídách a na chodbách, osazení oken žaluziemi, rekonstrukci vodoinstalace a stavební úpravy na WC A1, šaten ve vstupní hale a instalaci žákovských šatních skříněk, modernizaci školní dílny a cvičné kuchyně včetně výukového mobiliáře, zřízení sborovny se zázemím, výměnu vzduchotechniky varny školní jídelny spojenou s instalací okenních žaluzií a pořízením nových jídelních stolů se židlemi v prostoru stravování… K zajištění bezbariérového přístupu bylo využito projektu „Škola bez bariér“ z programu „Oranžové schody Nadace ČEZ“ na nákup pásového schodolezu.

21_02
Adaptované dílny

21_03
Nová sborovna

30. listopadu 2014 byl ukončen náročný investiční projekt zřizovatele školy Města Horní Bříza „Energetické úspory v Masarykově ZŠ Horní Bříza“.

Dodavatelem byla stavební společnost MIRAS, stavitelství a sanace s.r.o., která provedla výměnu oken, dveří, zateplení střechy a obvodového pláště všech čtyř pavilonů školy v celkové částce 25 miliónů korun.

V současné době je areál školy tvořen 4 pavilony:

  • 2 učebnové pavilony (A1 a A4), ve kterých se nachází 35 tříd, z toho jsou odbornými učebnami nebo pracovnami: fyzika, chemie, přírodopis, dějepis, zeměpis, 2 učebny výpočetní techniky, výtvarná výchova, školní dílny, cvičná kuchyně. K výuce dále slouží školní aula, místnost videoprojekce, učebny na dělenou jazykovou výuku. Školní družina disponuje pracovnou na rukodělné práce a 3 klubovnami.
  • pavilon tělocvičen (A3) s 2 tělocvičnami, posilovnou, turistickou ubytovnou a saunou
  • pavilon školní jídelny (A2).

Areál zahrnuje atletický stadion, tenisové kurty a pozemek pro pěstitelské práce.

Počítačová síť umožňuje přístup žáků a učitelů na internet v učebnách a ve sborovnách. Škola má vlastní webové stránky. K dispozici je kopírovací technika, přístroje pro pořizovaní audiovizuálních záznamů a jejich přehrávání.

Pravidelně je dovybavován a inovován fond pomůcek, učebnic a učebních textů do knihovny a časopisů.

Na provoz, opravy, údržbu a modernizaci přiděluje zřizovatel v posledních letech kolem 5 500 000 Kč ročně.

Srovnejme budovy škol a vybavení jejich učeben, od té první v hostinci „U Zahradků“, přes školu z roku 1890 (dnes 1. MŠ) a Masarykovu z roku 1931, zprvu moderní a pak její 80. léta, kdy byly prostorové možnosti a zázemí pro vyučování stísněné a na hraně únosnosti, se současným areálem školy včetně jeho vybavení.

Dnešní škola zcela jistě představuje školské zařízení plně odpovídající současným požadavkům na materiální zabezpečení kvalitní výuky.

Učitelé a žáci mohou při výuce využívat moderní didaktickou techniku, o které se žákovské generaci s ocílkou a břidličnou tabulkou, i těm pozdějším generacím, ani nesnilo: dvě počítačové učebny informatiky jsou vybaveny po 15 PC (Lenovo TC E 73, Fujitsu Esprimo P 557/E 90), tablety, notebooky, PASCO senzory pro výuku fyziky, chemie a přírodopisu, digitální mikroskopy, digitální mikrokamery, interaktivní tabule, audiopřehrávače, vizualizéry, pracovní CD, interaktivní učebnice FRAUS,…

Masarykova základní škola Horní Bříza je od 1. 1. 2003 příspěvkovou organizací Města Horní Bříza, které je jejím zřizovatelem. Žáci mají povinnou školní docházku po dobu devíti let. 

Správním orgánem školy je Školská rada Masarykovy ZŠ, předsedkyní je MUDr. Petra Gregorová.

K vzájemné komunikaci a spolupráci s rodiči napomáhá Spolek rodičů při MZŠ v čele s Lucií Hrubou.

Na konci školního roku 2016/2017 došlo ke změně ve vedení školy. Po čtyřiceti letech aktivní práce ve školství nastoupil do důchodu ředitel školy Ladislav Čása. Na školu nastoupil jako učitel v roce 1976. Od roku 1979 působil v řídících funkcích regionálního školství mimo hornobřízskou školu. Na MZŠ se v roce 1992 vrátil a 1. 12. 1996 se stal jejím ředitelem, kterým byl nepřetržitě až do 30. 6. 2017.

Od 1. 7. 2017 se stala na základě doporučení konkurzního řízení ředitelkou školy Mgr. Helena Wikelhöferová (Dobrá), působící do té doby na škole jako speciální pedagog a vedoucí učitel speciálních tříd.

Ve školním roce 2019/2020 škola vykázala v zahajovacím statistickém výkazu 385 žáků, kteří byli organizováni ve 20 třídách, z toho 10 na 1. stupni, 9 na 2. stupni a v 1 speciální třídě. 

Běžné třídy (1. - 9. ročník) navštěvovali žáci z Horní Břízy (311 žáků), Trnové (25), Hromnic (5), Stýskal (2), Žilova a Tatiné (po 4) a z Ledec (1 žák). Jejich spolužáky z Chotiné a Žichlic, kteří v minulosti školu hojně navštěvovali, bychom v tomto školním roce mezi nimi nenašli žádné. Z obcí mimo školní obvod dojížděli: 5 žáků z Obory, 3 žáci z Krašovic, po 2 žácích z Bučí, Horní Bělé, Lozy, Tlucné, Třemošné, po 1 žákovi z České Břízy, Letin, Nekmíře, Plzně, Rybnice a ze Zruče – Sence.

Ve speciální třídě se učili z Horní Břízy a Všerub – Kokořova po 2 žácích, po 1 z České Břízy, Dobříče, Horní Bělé, Kaznějova, Trnové a Třemošné.

Součástí školy byly školní družina o čtyřech odděleních se 105 zapsanými dětmi 1. stupně a Středisko volného času při MZŠ (dále jen SVČ).

Prostřednictvím střediska byla zajišťována rozsáhlá mimoškolní činnost žáků. SVČ připravilo v tomto školním roce nabídku 40 zájmových kroužků v oblasti přírodovědné, společenskovědní, estetické a sportovní a organizovalo množství jednorázových příležitostných akcí. Zájmové kroužky organizovala také školní družina.

Na zdejší pobočce ZUŠ Kralovice bylo zapsáno 86 žáků, z toho v hudebním oboru 72 a 14 v tanečním.

Školní jídelna připravovala pro naše žáky s možností volby ze dvou druhů jídel přibližně 300 obědů a pro školy v Záluží 30 a Žichlicích 80 obědů. (Cena oběda se pohybovala od 22 do 26 Kč podle věku strávníka.)

MZŠ zaměstnávala k 30. 6. 2020:
28 učitelů, 4 vychovatele a 7 asistentů pedagoga (2 z nich jsou současně vychovatelé ve ŠD), 7 správních zaměstnanců a 6 kuchařek.

Na přepočtené pracovní úvazky působilo na škole 47,9 přepočtených pracovníků (bez SVČ).

Z celkového počtu členů pedagogického sboru včetně asistentů pedagoga byli fyzicky 4 muži. Průměrný věk všech pedagogických pracovníků byl 48,2 roku.

Asistenti pedagoga napomáhali v běžných třídách žákům s lehkým mentálním postižením, středně těžkým tělesným postižením, s poruchou autistického spektra, poruchou učení, chování nebo závažnými poruchami řeči.

V zájmové činnosti žáků působili externí spolupracovníci s odborností na jednotlivé druhy zájmové činnosti.

Kvalifikační předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků včetně asistentů, jejich rozsah, další vzdělávání a kariérní systém jsou upraveny zákonem a vyhláškou.

Jejich odbornost je průběžně doplňována prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti aprobací, jejich funkčního zařazení, jazykového vzdělávání a počítačové gramotnosti.

U příležitosti Dne učitelů 2014 obdržel pan učitel Mgr. Aleš Brandtlík z rukou hejtmana Plzeňského kraje ocenění Úspěšný učitel 2014, a to za dlouholetou úspěšnou pedagogickou práci v přírodovědném vzdělávání.

21_04Učitelský sbor 2019/2020
Zdola zleva: I. Široká, A. Brandtlík, P. Hubka, H. Winkelhöferová, D. Kapr (starosta města), S. Rous, I. Jonáková,
L. Vozková, M. Vaizová, K. Nágrová, M. Vodičková, D. Klaubrová, L. Králová, M. Kloučková, K. Hrubá, I. Filipová,
R. Zelenková, M. Greinerová, R. Rumlová, V. Ulmanová, I. Krejčová, J. Lusková, E. Šmídová, S. Trnková, S. Marková, J. Pavelková, S. Jánská, I. Šůmová, S. Fialová, M. Pašková, J. Navrátilová, H. Tobiášová, I. Pěnkavová, M. Sarkisov, J. Tycová, V. Dobrá, L. Jansová, I. Vaizová, I. Hozáková, I. Hejmanová

Vykazovanými funkcemi školní statistiky 2019/2020 byly:
ředitelka školy: Mgr. Helena Winkelhöferová,
zástupci: 1. st. - Mgr. Ludmila Králová, 2. st. - Mgr. Petr Hubka
výchovný poradce: PaedDr. Jaroslava Navrátilová
metodik prevence rizikového chování: Mgr. Soňa Trnková
koordinátor ICT: Mgr. Alena Šůmová
třídní učitelé : 10 na 1. stupni, 9 na 2. stupni, 1 ve speciální třídě
knihovnice: Monika Pašková

Výuka probíhala podle následujících školních vzdělávacích programů:
v 1. - 9. ročníku podle ŠVP pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Horní Bříza (ze dne 1. 9. 2007), ve speciální třídě v 1. – 8. ročníku podle ŠVP pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Horní Bříza
(ze dne 1. 9. 2007) a v 9. ročníku podle ŠVP pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Horní Bříza – žáci se zdravotním postižením (ze dne 1. 9. 2007).

ŠVP zahrnuje povinnou výuku dvou cizích jazyků, a to od 3. ročníku anglický jazyk (3 h týdně) a od 7. ročníku německý jazyk (2 h týdně).

Škola vedle své vzdělávací a výchovné funkce organizovala doplňkovou činnost v těchto oblastech:
- pronájem sportovních a ubytovacích kapacit
- pronájem prostor k organizaci vzdělávacích a kulturně společenských akcí
- vedení mzdového a provozního účetnictví

MZŠ spolupracuje s OŠMS Plzeňského kraje a ORP Nýřany zejména v oblasti využívání metodické pomoci a tvorby mzdového rozpočtu, využívá služeb Pedagogicko-psychologické poradny Plzeň.

Dalšími partnery školy jsou zřizovatel Město Horní Bříza (komise školská, sociálně právní ochrany dítěte, kulturní a sportovní, informatiky), Úřad práce Plzeň-sever při výchově k volbě povolání a v zájmové činnosti organizace Pionýr a Skaut – Junák, Sbor dobrovolných hasičů, SK a Sokol Horní Bříza.

21_05
Z projektového dne 2010

Při hodnocení výsledků vzdělávání žáků je postupováno s ustanoveními školského zákona podle Pravidel pro hodnocení a klasifikaci žáků MZŠ Horní Bříza.

Hodnocením práce školy se zabývají vedení školy, metodické sdružení, předmětové komise. K autoevaluaci práce učitele slouží učitelská a žákovská portfolia obsahující např. práce žáků, výstupy z realizovaných projektů, hodnocení žáků v soutěžích, záznamy z jednání s rodiči, ze vzájemných hospitací, z výuky a další učitelská dokumentace.

V roce 2011/2012 byli žáci 5. a 9. ročníku zařazeni do první generální zkoušky a podruhé v roce 2012/2013 celoplošného ověřování v Národním systému inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v ČR (NIQES). Cílem národního testování nebylo srovnávání výsledků jednotlivých žáků, tříd nebo škol, ale poskytnout informace o tom, nakolik jednotlivý žák plní požadavky minimálního standardu osvojených dovedností. Při zasazení výsledků do rámce všech testovaných se hodnoty průměrné úspěšnosti žáků poprvé pohybovaly v průměru, napodruhé dosáhli žáci nadprůměrné úspěšnosti:

2011/2012 ČJ M AJ
5. ročník 55 % 52 % 44 %
9. ročník 65 % 44 % 50 %

 

2012/2013 ČJ M AJ
5. ročník 83 % 47 % 82 %
9. ročník 78 % 58 % 64 %

V roce 2017/2015 NIQES testoval žáky 9. ročníku v tzv. společenskovědním  a přírodovědném přehledu. Deváťáci v tomto testování dosáhli průměrné úspěšnosti 59 % a 60 %.

Pro srovnání míry úspěšnosti vzdělávání žáků s ostatními školami v republice bylo pokračováno v každoročním testování 9. ročníku (OSP, ČJ a M) agenturou Scio.

Po testu z tzv. obecně studijních předpokladů lze posoudit, nakolik žáci uplatnili své předpoklady v prověřovaných předmětech.

9. ročník 2017/2018 2018/2019 2019/2020
OSP 48 % 53 % 53 %
ČJ 59 % 51 % 55 %
M 56 % 52 % 62 %

Na maturitní obory bez gymnázií bylo v letech 2017 - 2020 přijato postupně 54,2 % - 64,3 % - 68,3 % vycházejících žáků. Na samotná gymnázia 14 % - 21 % - 19 %.

Z maturitních oborů absolventi školy upřednostňovali studium na SPŠ elektrotechnické (např. 33 % v 2017/2018) a SPŠ dopravní (20 % v 2017/2018).

21_06
Řemeslo očima žáků 2015/2016

Pokles počtu žáků (zhruba o polovinu) v mezidobí let 2000 - 2011 doprovázený ukončením školní docházky žáků se „závadovým chováním“ spolu se sladěním požadavků sboru na důsledném vyžadování norem a pravidel chování přivodily pozitivní trend vývoje kázně a pracovního klimatu na škole.

Přesto za připomenutí stojí případ ojedinělého zkratkovitého jednání tří žáků školy, které mělo dohru u okresního soudu.

V sobotu dopoledne 15. 3. 2014 čekalo na školníka, vedení školy a přivolané hasiče nečekané překvapení. Vstupní hala připomínala brouzdaliště.

K nepochopitelnému vandalskému činu, jehož motivem byla nenávist k jedné z vyučujících, si přizvala dívka 9. třídy dva své stejně staré spolužáky.

K dokonale promyšlené a zosnované akci, která vedla k 200 tisícové škodě na školní budově a jejím interiéru, si tito tři žáci den předem v pátek před uzamčením školy připravili pootevřené okno v přízemí. Tím navečer vnikli do učebního pavilonu A1, kde potmě až do půlnoci vandalsky řádili. 

Ve vstupní hale poškodili zámky žákovských šatních skříněk, postříkali nástěnné dekorativní grafitti a polámali vzrostlé pokojové květiny. Ve školní galerii roztrhali a pomalovali vystavené žákovské výtvarné práce. V kmenových učebnách 9. tříd ve 2. patře poškodili obraz státníka, výukové obrazy, tabelární pomůcky, třídní nástěnky a přestříhali kabely rozvodu k reproduktorům školního rozhlasu. Vandalské „dílo“ ukončili před odchodem ucpáním odtokových otvorů umyvadel i podlahové vpusti na toaletách a otevřeli naplno kohoutky vodovodních baterií.

Během celé noci protékající voda poničila výmalbu místností pod toaletami v 1. patře a v přízemí, kde navíc znehodnotila uskladněné zboží školního bufetu a průsakem vody pod dlažbu došlo na několika místech k jejímu vydutí.

O likvidaci nashromážděné vody v šatní hale byla po zjištění situace požádána zásahová jednotka místního sboru dobrovolných hasičů. Kriminální policie případ vyšetřila, trojice vandalů se k činu přiznala a trestný čin poškození cizí věci byl předán státnímu zastupitelství a soudu, který jej následně uzavřel připsáním náhrady vzniklé škody.

21_07
Ze školní akademie 2014

Budeme-li, my, dospělí, pozorovat aktuální život, nezbavíme se dojmu, že se svět našich dětí i náš oproti dřívějšímu výrazně změnil. Tak to bylo asi mezigeneračně vždycky. V čem je ale tato změna tentokrát jiná?

Vedle knížek, televize, rádia a divadla „vtrhly“ do života dětí nové technologie. Chytré telefony, tablety a počítače se staly pro většinu dětí od deseti let naprostou samozřejmostí. Většina dětí s nimi tráví ve svém dětském pokoji nejraději všechen svůj volný čas bez ohledu na to, zda komunikují s kamarády na síti nebo hrají nejnovější tituly počítačových her.

Jsme svědky probíhající odborné diskuze o přínosu nebo závadnosti digitálních technologií a interaktivních médií na zdravý vývoj dětí. Diskuze je vedena nad vhodností obsahu videoher, objemu času tráveného dětmi jejich hraním a komunikaci na sociálních sítích.

Škola v rámci prevence seznamuje děti jak se chovat bezpečně na sociálních sítích, učí nejen s technikou pracovat, ale i vypnout, odložit a trávit čas jinými aktivitami.

Digitální technologie a multimedia mění ale i život nás dospělých. Někteří jsme na mobilu a jeho aplikacích nebo uvízlí doma před televizí pořád a možná šťastní, že nemusíme ven. Je-li to špatně, kdo nás dospělé před tímto ochrání a bude varovat, když už nejsme školou povinní?

Tuto aktuální skutečnost navíc prohlubují restriktivní opatření proti šíření pandemie covid-19.

Ale to už by bylo jiné téma… Nikoliv pouze o historii hornobřízského školství. (… I když možná jen zdánlivě.)

V právě probíhající „koronavirové“ době uplynulo již více než 130 let od zahájení historicky prvního školního vzdělávání v Horní Bříze.

Pokusil jsem se celé toto období zachytit jak z vybraných písemných a obrazových dokumentů, tak ze vzpomínek pamětníků i svých osobních. Řada z vás jednu z jeho etap prožila a mohla by o ní podat své svědectví. Svědectví možná podrobnější, věrohodnější nebo z jiného úhlu pohledu.

Popis výchovně vzdělávací činnosti školy jsem v jednotlivých etapách vývoje záměrně doplnil a rozšířil o dění mimo školu. Neboť to byly také ekonomické, ideologické, sociální a kulturní důvody daného společenského vývoje, které školu spolu se školskými reformami a zákonnými úpravami výrazně ovlivňovaly, právě tak jako způsob života dětí v rodině, jejich mimoškolní povinnosti, záliby, trávení volného času nebo i to, co dělo v obci, ve městě a na děti působilo.

Naší hornobřízskou školou za více než jedno a čtvrt století prošly tisíce žáků. Byla jim základem života...

Popřejme jí, ať se jí i v budoucnosti daří vést žáky v souladu s cíli a požadavky na současnou školu.

Ať naučí své žáky tvořivě myslet a řešit problémy. Vede je k celoživotnímu učení, k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, kulturám a duševním hodnotám. Ať je naučí spolupracovat, chránit své fyzické a duševní zdraví i životní prostředí.

Nechť rozvine jejich schopnosti, vědomosti a dovednosti pro jejich dobrý a šťastný život v dospělosti.

 

Prameny:
Školní kronika, 3. kniha (1989 - současnost)
Výroční zprávy školy

 

Ladislav Čása, kronikář města
duben 2021


Vytvořeno: 18. 4. 2021
Poslední aktualizace: 18. 4. 2021 13:54
Autor: Ladislav Čása