Menu
město Horní Bříza
Horní Bříza

Historie hornobřízského základního školství - 19. část

19_03

.

Škola po roce 2000:
kvalitní materiální a prostorové zázemí, 
moderní vybavení,
rekordní počet žáků v historii a poté jejich dynamický úbytek

Škola si připomněla v roce 2000 jubilejní 110. rok základního školství v Horní Bříze při městem organizované „Oslavě 820 let Horní Břízy“.

V programu bylo mimo jiné zařazeno také dopolední přátelské setkání bývalých učitelů školy se současným pedagogickým sborem v nově zřízené aule školy a sportovní odpoledne se slavnostním předáním dokončeného atletického stadionu. Velkému zájmu ze strany veřejnosti se těšila volná prohlídka školního areálu s moderně vybavenými učebními pavilony A1, A4 (32 tříd, 10 odborných pracoven, laboratoře, kabinety, chovatelská stanice v kabinetu přírodopisu), pavilonem školní kuchyně a jídelny A2 a sportovním pavilonem A3 (2 tělocvičny, fitness, sauna a masérna). Návštěvníky zaujaly připravené výstavy: „110 let školy v Horní Bříze“, „Technické tvořivosti žáků“ a „Výstava kaktusů“.

19_01
Nově zbudovaný atletický stadion při školní olympiádě

Modernizace učeben a odborných pracoven novým školním nábytkem a didaktickou technikou pokračovala i v dalších letech zřízením sálku pro projekci výukových videopořadů, zřízením školního bufetu s atriem a kanceláří sekretariátu školy.

19_02
Pracovna dějepisu (první z učeben vybavených novým školním nábytkem)

Na otázku, ve kterém roce měla škola nejvíce žáků, tříd a učitelů ve své historii, by se nám dostalo odpovědi, že to bylo ve školním roce 2000/2001.

Ten byl zahájen tradičně slavnostním shromážděním žáků a učitelů 2. - 9. tříd v sále Klubu s projevem ředitele školy, zdravicí starosty města, státní hymnou a filmovým představením. Na prvňáčky čekalo, rovněž tradiční, přivítání před hlavním vchodem školy s jejich prvním životním krokem přes práh školy a usednutím do školní lavice.

V rekordním školním roce 2000/2001 měla škola zapsáno v zahajovacím statistickém výkaze:
667 žáků (z toho 549 z Horní Břízy, 37 z Trnové, 20 z Tatiné, 16 ze Žilova, 7 z Hromnice, po 5 z Chotiné, Ledec, Stýskal, Žichlic a Třemošné)
348 chlapců a 319 dívek
28 tříd (15 na 1. stupni, z toho jedna třída pro žáky s „hraniční školní zralostí“ a jedna se specializovanou výukou českého jazyka pro 43 žáků s vývojovými poruchami učení a 3 se zrakovým znevýhodněním, 13 tříd na 2. stupni)
3 oddělení školní družiny se 70 zapsanými dětmi
9 externích pracovníků zájmové činnosti 
37 učitelů (5 mužů) a 3 vychovatelky školní družiny
9 externích pracovníků zájmové činnosti
9 provozních pracovníků – 1 administrativy, 1 školník a 7 úklidu a údržby
6 pracovnic školní jídelny (z toho 1 vedoucí, 1 vedoucí kuchařka)
Centrum sportu – 2 pracovníci náhradní vojenské služby

Nárůst počtu učitelů si vynutily zvýšené počty žáků a opatření ministerstva školství z uplynulého školního roku, které snížilo míru přímé pedagogické povinnosti vyučujících (z 24 na 22 hodin).

Škola pokračovala v realizaci Vzdělávacího programu Základní škola ve všech ročnících 1. stupně s přijatým vlastním modelem profilace učebního plánu na 2. stupni.

Z finančních prostředků Evropského sociálního fondu byla ministerstvem školství navyšována časová dotace učebních plánů 2. stupně ZŠ s možností využití pro povinné nebo volitelné předměty (2003-2005, škola ji využila v 7. r. pro seminář ze zeměpisu, v 8. r. pro český jazyk a v 9. r. k výuce matematiky).

Pokračoval trend modernizace výuky prostřednictvím aktivizačních metod vyučování k samostatnému získávání nových poznatků a práce ve skupinách. Oblibu u žáků získávalo v té době projektové vyučování, např. „Naše město“, „Lidské tělo“, „Veletrh cestovních kanceláří“, „Čertí škola“, „Sportovní olympiáda“, „Pohybem proti drogám“ s „24 hodinovým maratonem ve střelbě na koš“, „Školní sportovní liga“.

19_03
Projekt „Čertí škola“

K rozvoji intelektu, manuální zručnosti, tvořivosti a pohybových dovedností žáků byly nabízeny nad rámec povinné výuky zájmové vzdělávací aktivity. Nabídka představovala vedle téměř 40 zájmových útvarů množství jednorázových akcí.

19_04
Sportovní olympiáda

Žáci dostali možnost zapojit se do mezinárodní spolupráce mezi školami. Dopisování, zájezdy a žákovské výměny se staly účinnými prostředky motivace žáků k výuce cizích jazyků.

Pod záštitou občanského sdružení Partnerství mezi městy Horní Bříza a Villeneuve sur Yonne se vypravila první skupina žáků k týdennímu pobytu do partnerského města ve francouzském Burgundsku (2001).

19_05
Ze školní výměny - před partnerskou školou ve Villeneuve sur Yonne

Pro žáky studující němčinu byly zorganizovány poznávací zájezdy: třídenní do Mnichova a jednodenní do Waldmünchenu.

K partnerské spolupráci a žákovské výměně byla získána Josef Voit Grundschule v bavorském Freihungu (2005).

19_06
Z výletu s německými kamarády - na Rabštejně nad Střelou

Pro srovnání míry úspěšnosti vzdělávání žáků s ostatními školami v republice vstoupila škola v tomto období do každoročního celostátního testování agentur Kalibro a Scio.

Testy Kalibro absolvovali žáci 9. ročníku z Čj, Aj, Nj, M a v tzv. humanitním a přírodovědném základu. Jejich výsledky se pohybovaly v rozmezí 3 % - 10 % nad republikovým průměrem.

Ve Sciu byli testováni žáci 5. a 9. ročníku v tzv. obecně studijních předpokladech a v Čj, Aj, Nj, Fy, Ch a Př. Oba ročníky dosáhly 71 % úspěšnosti v obecně studijních předpokladech, které ale nedokázaly zúročit v testech z jednotlivých předmětů, což je zařadilo pouze mezi průměr v ČR.

Výsledky žáků v uvedených srovnávacích testech, dosažené úspěchy v postupových kolech vědomostních, estetických a sportovních soutěžích spolu s vysokým procentem žáků přijatých na střední školy s maturitou opravňovaly k tvrzení, že počátkem nového desetiletí dosahovala škola dobrých výsledků ve vzdělávání žáků.

Obdobně to, bohužel, nemohlo být konstatováno při posuzování trendu vývoje úrovně kázně a chování žáků. Přes vynaložené úsilí sboru se požadované výsledky nedostavovaly. Účinnost „Minimálního preventivního programu proti patologickým jevům“ byla přes značný počet udělených kázeňských opatření nízká a riziková skupina žáků zůstávala nepatřičně vysoká.

Nelichotivým zjištěním tehdy bylo, že výchovné prostředky školy jsou omezené, výchovná funkce některých rodin selhává a působení školy, rodiny a společenského prostředí přestává být jednotné. Míra tolerance vůči negativnímu chování dětí vně školy se stala v mnohém nepřijatelná. Po městě se rozmohlo porušování zákona směrem k mladistvým ve věci prodeje tabákových výrobků a alkoholu, gamblerství, návštěv podniků veřejného pohostinství a zábavných akcí v nočních hodinách bez doprovodu dospělých. Kriminální policií ČR byly vyšetřovány distribuce a prodej marihuany mezi žáky 2. stupně, skupinově organizované krádeže nebo krádeže a vloupání z příkazu rodičů.

Ze strany jednoho z žáků bylo podáno telefonem policii poplašné anonymní ohlášení o uložení výbušniny v areálu školy. Výuka byla přerušena, žáci a pracovníci školy evakuováni, prostory školy Policií ČR prohledány, přičemž uložení výbušniny nezjištěno.

Jiným žákem bylo vyučujícímu slovně vyhrožováno zabitím. Výhružka následně nabyla nebývalé mediální publicity. Kauza vyústila v rozvázání pracovního poměru učitele ve škole na vlastní žádost, v podání trestního oznámení na žáka a jeho následné umístění v diagnostickém ústavu

Problémoví žáci začali koketovat s hodnotami subkulturních skupin skinheads, punk, anarchistů.

Při řešení nejzávažnějších výchovných problémů škole nezbývalo než spolupracovat s orgány sociálně právní ochrany dětí. Žáci byli zařazováni do internátního pobytu či ambulantní péče Střediska výchovné péče nebo do ústavní výchovy v Dětském diagnostickém ústavu v Plzni.

9. listopadu 2000 byla škola poctěna vzácnou návštěvou. V rámci poslaneckého dne zavítal do Horní Břízy předseda vlády ČR Miloš Zeman. V nové aule školy proběhlo jeho setkání s žáky devátých tříd spojené s přednáškou a v parku před vchodem na atletický stadion symbolicky vysadil „Lípu milénia“.

19_07Reportáž z Plzeňského deníku

Vydáním novely zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství přešly povinně do právního subjektu všechny školy a školská zařízení v ČR (zákon č. 284/2002 Sb.).

V návaznosti na tuto změnu právní normy zřídilo město Horní Bříza k 1. 1. 2003 Masarykovu ZŠ Horní Bříza jako příspěvkovou organizaci sdružující školní družinu a školní jídelnu.

Škola tak vedle své prvotní funkce, zajišťování vzdělání a výchovy, přebrala funkci zaměstnavatelskou, ekonomickou, bezpečnostní, hygienickou a péči za stav budov, pozemků a veškerého majetku včetně jeho údržby.

V souvislosti s tím byli přijati dva správní zaměstnanci pro ekonomickou agendu práce a mezd a účetnictví.

V květnu byla ukončena správa Centra sportu dvěma pracovníky civilní vojenské služby a změna byla vyřešena vytvořením pracovní pozice údržbář-provozní s jedním pracovníkem.

19_08
Logo školy - autor Petr Vrobel (1997/98)

Od školního roku 2000/2001, kdy počet žáků a učitelů na škole kulminoval (667 žáků, 37 učitelů) a zařadil ji co do velikosti na druhé místo na okrese, začalo dětí na škole v dalších letech každoročně prudce ubývat. Za dva roky nato vykazovala škola o 100 žáků méně (545 ž.), za pět let již o 200 a po deseti letech (2010/2011) měla škola už jen 338 žáků a 26 učitelů, tedy polovinu někdejšího rekordního počtu.

Normativní přidělování mzdových prostředků podle počtu žáků, tříd a objemu vyučovacích hodin na tzv. přepočtené pracovníky si vyžádalo rozvazování pracovního poměru z nadbytečnosti nejen učitelů, ale také pracovníků úklidu a údržby, s úbytek strávníků i kuchařek školní jídelny.

V roce 2001 byl vypracován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy „Národní program rozvoje vzdělávání v České republice“, tzv. Bílá kniha (platnost pozbyl v roce 2020).

Na tento strategický dokument reagoval Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Vymezil zásady a cíle vzdělávání, systém vzdělávacích programů, vzdělávací soustavu, právní postavení škol a školských zařízení, dlouhodobé záměry, výroční zprávy, hodnocení škol, vyučovací jazyk, vyučování náboženství, vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, vzdělávání nadaných žáků, organizaci a formy vzdělávání na školách.

Ve smyslu zákona byla ve školním roce 2005/2006 zahájena na českých školách „kurikulární reforma“ - reforma obsahu učiva a činností, které jsou spojeny s jeho osvojováním a hodnocením ve školském prostředí.

Pro pedagogický sbor školy to znamenalo zahájit podle centrálního Rámcového vzdělávacího programu tvorbu vlastního Školního vzdělávacího programu (ŠVP), a to na základě vlastních podmínek, představ a konkrétních cílů školy. Hodnoceným výsledkem vzdělávání se podle zákona stala úroveň dosažení klíčových kompetencí a očekávaných výstupů.

Zahájení výuky podle vlastního ŠVP bylo stanoveno od školního roku 2007/2008.

 

Prameny:
Školní kronika, 3. kniha (1989 - současnost)

 

Ladislav Čása, kronikář města
duben 2021

Datum vložení: 4. 4. 2021 10:58
Datum poslední aktualizace: 11. 4. 2021 15:12
Autor: Ladislav Čása

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu. Využívejte naši mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie