Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Odbor pečovatelské služby Horní Bříza

Kdo jsme

- Odbor pečovatelské služby Města Horní Bříza je samostatnou organizační jednotkou městského úřadu zaměřený
  na sociální pomoc našim spoluobčanům.Pečovatelská služba (dále jen PS) je poskytována v domácnosti
  uživatele, v DPS. Pečovatelskou službu poskytujeme v pracovní dny a v pracovní době. Uživatel si svobodně
  určuje četnost poskytované služby, čas kdy je služba poskytnuta. Pečovatelská služba má zpracována vnitřní
  pravidla podle kterých postupuje a řídí se jimi. Služby jsou klientům poskytovány na profesionální úrovni.
  Najdete nás na adrese U vrbky 637, v zadních prostorách budovy, bývalá ordinace Dia.
 

- Naše kapacita je 110 uživatelů.
 

Veřejný závazek terénní pečovatelské služby Horní Bříza (PS)

- Plnění našeho poslání je veřejným závazkem všech zaměstnanců pečovatelské služby vůči veřejnosti.
- Organizace zajišťuje sociální služby pro občany Města Horní Bříza, konkrétně seniorům, osobám se sníženou
   soběstačností z důvodu vysokého věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, zrakovým
   postižením, která jim umožní maximální pomoc co nejdéle setrvat ve svých domovech za důstojných podmínek
   a při zachování vazeb na své okolí, rodinu, přátele.
- Je určena osobám, jejichž schopnosti jsou omezeny v oblastech péče, v užívání veřejných míst a služeb,
   v uplatňování svých práv a nároků, jako podpora a pomoc rodinám, které o takového člověka pečují.
- Základem je úcta k individualitě a lidské důstojnosti každého člověka s důrazem na citlivý humánní přístup.
 

Cílová skupina – komu služby poskytujeme

- Občanům Města Horní Bříza, kteří jsou seniory nebo osobami, kteří jsou zdravotně postižení, chronicky nemocní
  a jejich každodenní schopnost osobní péče či péče o domácnost jsou v důsledku zdravotního stavu nebo
  vysokého věku omezeny. Těmto občanům je terénní pečovatelská služba určena.
 

Negativní skupina – komu služby neposkytujeme

- Občanům, kteří potřebují nepřetržitou a odbornou péči, kterou PS není schopna zabezpečit.
- Službu požaduje rodina, ale žadatel ji odmítá.
- Pokud nejsou ze strany žadatele zajištěny bezpečné podmínky pro poskytnutí péče zaměstnancům PS.
- Plně soběstačným seniorům.
- Zájemce o PS nesplňuje místní příslušnost.
- Občané, kteří nespadají do cílové skupiny.
 

Cíle pečovatelské služby

- Cíle terénní pečovatelské služby Města Horní Bříza vycházejí z jeho poslání.
- Pomoc při zachování dosavadního plnohodnotného života v přirozeném domácím prostředí.
- Poskytovat takové služby, které jsou individuálně prizpůsobeny potřebám a požadavkům každého uživatele.
- Uživateli poskytnout pouze takové služby, o které má zájem a to takovým způsobem, aby byl respektován
  zdravotní stav, nebyly narušovány soukromí, důstojnost a individualita.
- Pomoct zachovat co nejdéle soběstačnost.
- Zachovat užívání běžných zdrojů, na které byl klient zvyklý do doby, než začal využívat služeb PS.
- Vytvořit podmínky, aby uživatel mohl uplatňovat právo na průběh plánování poskytování sociálních služeb,
  právo vyjadřovat přání a stížnosti.
 

Principy pečovatelské služby

- Jednáním zaměstnanců nesmí být porušena svobodná volba, lidská důstojnost i veškerá lidská prává
  uživatelů PS.
- Každý uživatel služeb má právo vyjádřit své názory, stížnosti a připomínky k PS.
- Každý uživatel je zodpovědný za své vlastní rozhodnutí a volby.
- Každý uživatel si může zvolit služby, jejich průběh a úroveň podle svých potřeb.
- PS pomáhá se stejným úsilím všem uživatelům bez diskriminace a taktéž diskriminaci nepodporují
  či se jí nezúčastňují.
- Chrání právo uživatelů na soukromí vlastní osoby i na důvěrnost jeho sdělení. Soukromá data a informace jsou
  požadována pouze pro potřeby pečovatelské služby a je s nimi nakládáno podle patřičných zákonů.
  Žádná informace není poskytnuta bez souhlasu uživatele. Výjimku tvoří osoby s omezenou způsobilostí k právním
  úkonům, nebo jestliže jsou ohroženy další osoby.
- Zaměstnanci PS poskytují služby na profesionální úrovni, a dále se proškolují a vzdělávají pro potřeby PS.
- Uplatňují partnerský přístup vůči uživateli, respektují jeho věk, individualitu a životní zkušenosti.
- Při komunikačních bariérách uživatele hledají zaměstnanci alternativní způsob komunikace a přístupu k uživateli.
 

Pečovatelská služba je poskytována v domácnosti uživatele, v DPS. Pečovatelskou službu poskytujeme v pracovní dny a v pracovní době. Uživatel si svobodně určuje četnost poskytované služby, čas kdy je služba poskytnuta. Pečovatelská služba má zpracována vnitřní pravidla podle kterých postupuje a řídí se jimi. Služby jsou klientům poskytovány na profesionální úrovni,
 

Informace

Informace o naší PS najdete na:


- internetových stránkách Města Horní Bříza www.hornibriza.eu
- telefonním čísle 603 821 888 nebo 720 983 422
- na adrese: U Vrbky 637, Horní Bříza 330 12
- na informačním letáku


Pečovatelská služba je poskytována ve všední dny.

Pondělí 7:30 - 17:00
Úterý  6:30 - 14:30
Středa 7:30 - 17:00
Čtvrtek 6:30 - 14:30
Pátek 6:30 - 14:00

 

V akutních případech lze (například návrat z nemocnice, zhoršení zdravotního stavu) domluvit výjimečně péči i mimo pracovní dobu.

ps

Základní poradenství poskytuje pečovatelská služba.

Pečovatelská služba působí na území města Horní Bříza.