Obsah

Matrika

Vidimace (ověření kopie) 30 Kč/strana
Legalizace (ověření podpisu) 30 Kč/podpis
Nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin (za každou matriční událost)

50 Kč/událost

Vyhledávání v matričních knihách za přítomnosti matrikářky

200 Kč za  každou i započatou hodinu

Vydání druhopisu matričního dokladu (rodný list, oddací list, úmrtní list)

100 Kč
Vydání povolení změny příjmení hanlivého, směšného výstředního, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení 100 Kč
Změna jména nebo příjmení v ostatních případech 1 000 Kč