Horní Bříza - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle
§ 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


2014
 

Městský úřad Horní Bříza (dále jen "MěÚ") obdržel dne 2. ledna 2014 od firmy z Prahy (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval zaslání investičních plánů města pro rok 2014, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů.

Dne 6. ledna 2014 bylo žadateli sděleno, že ve schváleném rozpočtu pro rok 2014 eviduje město investiční akci:

 • Zateplení Masarykovy Základní školy
 • Zateplení objektu a výměna oken
 • Projekt vypracoval Planstav a.s., Hřbitovní 19, 312 00 Plzeň
 • Rozpočet projektu (z rozpočtu města a dotačních titulů) 24.176.000,- Kč
 • Předpokládaný termín zahájení 03/2014
 • Výherce výběrového řízení firma MIRAS stavitelství a sanace s.r.o.
  Pražská 810/16102 21 Praha – Hostivař

 

Městský úřad Horní Bříza (dále jen "MěÚ") obdržel dne 2. ledna 2014 od firmy z Liberce (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval zaslání investičních plánů města pro rok 2014, resp. seznam stavebních projektů či rekonstrukcí, které jsou plánovány městem v letech 2014-2015 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů či za jejich podpory.

Dne 3. ledna 2014 bylo žadateli sděleno, že ve schváleném rozpočtu pro rok 2014 eviduje město investiční akci:

 • Zateplení Masarykovy Základní školy
 • Zateplení objektu a výměna oken
 • Projekt vypracoval Planstav a.s., Hřbitovní 19, 312 00 Plzeň
 • Rozpočet projektu (z rozpočtu města a dotačních titulů) 24.176.000,- Kč
 • Předpokládaný termín zahájení 03/2014
 • Výherce výběrového řízení firma MIRAS stavitelství a sanace s.r.o.
  Pražská 810/16102 21 Praha – Hostivař

 

 

2013

 

Městský úřad Horní Bříza (dále jen "MěÚ") obdržel dne 4. února 2013 od firmy z Prahy (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval zaslání investičních plánů města pro rok 2013, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů.

Dne 12. února 2013 bylo žadateli sděleno, že město nemá v plánu prozatím realizovat žádné investiční stavební akce. K upřesnění dojde v 1. čtvrtletí roku 2013.
 

Městský úřad Horní Bříza (dále jen "MěÚ") obdržel dne 19. března 2013 od firmy z Prahy (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval zaslání investičních plánů města pro rok 2013, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů.

Dne 2. dubna 2013 bylo žadateli sděleno, že město nemá v plánu prozatím realizovat žádné investiční stavební akce. K upřesnění investičních stavebních projektů zatím nedošlo.
 

Městský úřad Horní Bříza (dále jen "MěÚ") obdržel dne 18. července 2013 od pana L.F. z Prahy (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí názvu a identifikačního subjektu, který v součinnosti zajišťuje pro obec služby v oblasti nakládání s odpady a péče o komunikace a veřejnou zeleň, jmenovitě uvedeno v tabulce.

Dne 18. července 2013 byla žadateli zaslána níže vyplněná tabulka dle požadavku:

zde ke stažení

 

Městský úřad Horní Bříza (dále jen "MěÚ") obdržel dne 3. října 2013 od firmy z Chodova (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval popis aktuálního jmenného složení zastupitelstva města, včetně politického zaměření.

Dne 14. října 2013 byla žadateli zaslány níže uvedené informace o zastupitelích města:

Antonín Brašna - BEZPP
Petr Grün - BEZPP
Jan Hadinger – člen KSČM
MUDr. Monika Kepková - BEZPP
Jan Lusk - BEZPP
Bc. Jitka Martínková- BEZPP
Václav Mildorf - BEZPP
Pavel Moláček - BEZPP
Bc. Zdeněk Procházka - BEZPP
Ing. Petr Riedl - BEZPP
Doc. Mgr. Václav Richtr, CSc. - BEZPP
Milan Sobota - BEZPP
Ing. Zbyněk Sonntag - BEZPP
Ing. Vojtěch Šedivec - BEZPP
MUDr. František Šlauf - BEZPP
Mgr. Alena Šůmová – členka TOP 09
Jaroslav Veverka - BEZPP
Marek Vondrák - BEZPP
Jiřina Vorlová - BEZPP
Rudolf Zábraha – člen KSČM
Ing. Radek Želízko - BEZPP
 

 

2012

 

 

Městský úřad Horní Bříza (dále jen "MěÚ") obdržel dne 3. ledna 2012 od firmy z Havířova (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval zaslání informací, zda město v roce 2012 plánuje investice, které budou spojeny s řešením bezbariérovosti, a to pomocí schodolezů, schodištových plošin apod.

Dne 5. ledna 2012 bylo žadateli sděleno, že město s ohledem na ekonomickou situaci nemá zatím pro rok 2012 v plánu realizovat žádné investiční akce.

 

Městský úřad Horní Bříza (dále jen "MěÚ") obdržel dne 10. ledna 2012 od firmy z Prahy 5 (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval zaslání investičních plánů města pro rok 2012, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů.

Dne 11. ledna 2012 bylo žadateli sděleno, že město s ohledem na ekonomickou situaci nemá zatím pro rok 2012 v plánu realizovat žádné investiční akce.

 

Městský úřad Horní Bříza (dále jen "MěÚ") obdržel dne 13. února 2012 od úřadu z Prahy 7 (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval informaci o zřízených nebo městem řízených obchodních společností včetně % podílu majetku obce v těchto společnostech (dle Přílohy 1 Vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňující dálkový přístup).

Dne 21. února bylo žadateli sděleno, že město zřídilo obchodní společnost s 49% podílem majetku obce:

Název: TEBYT-HB s.r.o.

Důvod založení: provoz tepelného zařízení města Horní Bříza
Organizační struktura: valná hromada-jedntael-tepelné hospodářství a správa bytů
Kontaktní poštovní adresa: U Husa 660, 330 12 Horní Bříza
IČ: 25219383

 

Městský úřad Horní Bříza (dále jen "MěÚ") obdržel dne 10. března 2012 od pana J.Š. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval informaci o územně plánovací informaci k parcele č. 1554/3 za účelem stavby rodinného domu.

Dne 21. března 2012 bylo žadateli sděleno:

Město Horní Bříza schválilo 12.12.2011 změnu č. 1 územního plánu Horní Bříza, schváleného usnesením Zastupitelstva Města Horní Bříza dne 25.9.2002, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou o závazných částech ÚP ze dne 30.9.2002, ve které je Vámi dotazovaný pozemek p.p.č. 1554/3 a který se nachází v zastavitelném území města s tím, že je v budoucí ploše smíšené obytné - městské (SM), respektive v plánované smíšené ploše městského charakteru.

Regulace využití ploch

Pro funkční plochy se nově vymezují funkční regulativy v souladu s požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

Limity využití území

Upravují se limity využití ploch čistého bydlení při zastavění rodinnými domy je maximální podíl zastavěné plochy z celkové plochy stavební parcely 35 %.

Plochy smíšené obytné – městské (SM)

1) Plochy jsou určeny pro bydlení v městském prostředí ve spojení s občanskou vybaveností a komerčním využitím ploch

2) V plochách je přípustné umísťovat:

-obytné objekty městského charakteru

-pozemky po občanskou vybavenost veřejnou i komerčního charakteru

-zařízení občanské vybavenosti integrovaná do obytných objektů

-veřejná prostranství

-zařízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu těchto ploch

-pozemky veřejné i komerční administrativy

3) V plochách je podmínečně přípustné umísťovat:

-zařízení drobné a nezávadné výroby, řemeslné živnosti a zařízení soukromého podnikání za podmínky, že nenarušují obytnou funkci

4) V plochách je nepřípustné umísťovat

-pozemky výrobní potenciálně narušující obytné a životní prostředí

Z výše uvedeného vyplývá, že lze na uvedené nemovitosti umístit stavbu rodinného domu s tím, že je nutno vzít v úvahu využití území bezprostředně navazujícího a využití území na druhé straně komunikace.


 

 

Městský úřad Horní Bříza (dále jen "MěÚ") obdržel dne 3. července 2012 od pana J.P. (dále jen „žadatel“) žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval informaci, a to zjištění celkových objemů veřejných zakázek malého rozsahu, vypsaných městem v letech 2007 - 2010, v českých korunách v jednotlivých letech s uvedením, zda se jedná o objem prostředků bez nebo včetně DPH.

Dne 12. července 2012 byla žadateli zaslána níže uvedená tabulka:

 

Rok
2007
2008
2009
2010
 
částka bez DPH
5.023.433,-
0,-
1.620.000,-
2.429.884,-

 

 

 

Městský úřad Horní Bříza (dále jen "MěÚ") obdržel dne 3. prosince 2012 od pana D.H. (dále jen „žadatel“) žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval informace ke zjištění místně příslušných orgánů ve vztahu k orgánu územní samosprávy - MěÚ Horní Bříza.

Dne 11. prosince 2012 byly žadateli zaslány níže uvedené informace:

Název orgánu: Městský úřad Horní Bříza
PSČ: 33012
Spádová PSČ: -

 

Finanční úřad: Finanční úřad Plzeň – sever
Úřad práce: Úřad práce ČR-krajská pobočka v Plzni, kontaktní
pracoviště Plzeň - sever
Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Plzeňský kraj se
sídlem v Plzni, katastrální pracoviště Plzeň - sever
Soud: Okresní soud Plzeň – sever
Služebna Policie ČR: Obvodní oddělení policie Třemošná
Státní zastupitelství: Okresní státní zastupitelství Plzeň – sever
Hasičský záchranný sbor: Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
Spádová nemocnice. Fakultní nemocnice Plzeň
Pobočka ČSSZ: ČSSZ Plzeň – sever
Hygienická stanice: Hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem
v Plzni
Pobočka SZPI: SZPI pobočka Plzeň, inspektorát SZPI v Plzni
Celní úřad: Celní úřad Plzeň
Krajský úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje

 

 

Městský úřad Horní Bříza (dále jen "MěÚ") obdržel dne 17. prosince 2012 od paní J.B. z firmy z Liberce (dále jen „žadatelka“) žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatelka požadovala informaci o zaslání investičních plánů města pro rok 2013, resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které se plánují uskutečnit v letech 2013-2015. případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města nebo z dotačních titulů či za jejich podpory.

Dne 21. prosince 2012 bylo žadatelce sděleno, že město nemá s ohledem k ekonomické situaci pro rok 2013 zatím v plánu realizovat žádné investiční akce. Z tohoto důvodu je takto koncipován i rozpočet města na rok 2013, který byl schválen. Plán investičních akcí na roky 2013-2015 město vypracován nemá.