Horní Bříza - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

2023

Město Horní Bříza a jeho orgány jako povinný subjekt podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů poskytlo žadatelům informace, které jsou níže zveřejněny v souladu s tímto ustanovením.

Řešení žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve věci podané žádosti společnosti adresované Městskému úřadu Horní Bříza k rukám starosty dne 4. 1. 2023.

Žádost byla zaevidována MěÚ Horní Bříza pod čj.: MěÚ/43-1/2023 odpověď byla vyhotovena dne 16. 1. 2023.

Městský úřad Horní Bříza

Třída 1. máje 300

330 12 Horní Bříza

ISDS: hbzbd96

Starosta

Č.j.: MěÚ/43-2/2023

                                                                                                                                 Počet listů: 2

Společnost

Istav Media, s. r. o.

IČO: 03441725

Nádražní 32

150 00 Praha 5

ISDS: dc6q2wa

Věc:

Odpověď ve věci Vámi zaslané žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Vážený pane inženýre,

v uvedené věci Vám odpovídám na Vámi zaslanou žádost o poskytnutí informace přijatou Městským úřadem Horní Bříza dne 4. 1. 2023.

V uvedené žádosti žádáte o zaslání následujících informací z investičních plánů města Horní Bříza pro rok 2023. U těchto projektů žádáte pouze o informace týkající se pozemních staveb (tedy budov bez infrastruktury) a to:

 • název projektu
 • stručný popis projektu
 • rozpočet projektu v mil. Kč
 • plánovaný termín započetí projektu
 • lokalita stavby
 • zajištěno financování projektu ANO/NE

Seznam plánovaných stavebních projektů pro rok 2023 - město Horní Bříza:

1. Název projektu: „KD Klub Horní Bříza - elektroinstalace a stavební obnova“

Popis projektu: Jedná se o kompletní vnitřní rekonstrukci KD Klub - restaurace, bar, společenský sál, soc. zařízení a společných prostor včetně rekonstrukce elektroinstalace
ve vnitřních prostorách objektu. Součástí je také instalace lapáku tuků s připojením
na kanalizaci.

Rozpočet: 18,6 mil. Kč

Plánovaný termín zahájení akce: 09/22 - dále probíhá v roce 2023

Lokalita stavby: město Horní Bříza, ul. U Klubu, k.ú. Horní Bříza, kraj - PK

Zajištěno financování projektu: ANO - z rozpočtu města

 

2. Název projektu: „Horní Bříza, ul. U Vrbky - stavební úpravy parkoviště
    na pozemcích parc. č. 247/1 a 1775/5“

Popis projektu: Jedná se o novou stavbu parkovací plochy (kolmé parkovací stání)
na stávající nezastavěné volné nevyužité ploše při okraji místní komunikace v ul. U Vrbky.
Po realizaci této akce vznikne 22 nových parkovacích míst.

Rozpočet: 2,2 mil. Kč

Plánovaný termín zahájení akce: 04/23

Lokalita stavby: město Horní Bříza, jižní okraj místní komunikace ul. U Vrbky,
k.ú. Horní Bříza, kraj - PK

Zajištěno financování projektu: ANO - z rozpočtu města

 

3. Název projektu: „Zateplení objektu pečovatelek“

Popis projektu: Jedná se o zateplení fasády, střešního pláště a výměnu fasádních výplní jednopodlažního stávajícího objektu „pečovatelek“ s plochou střechou, částečně zapuštěný v terénu.

Rozpočet: 4,5 mil. Kč

Plánovaný termín zahájení akce: 06/23

Lokalita stavby: město Horní Bříza, parc.č.st. 1118, k.ú. Horní Bříza, kraj - PK

Zajištěno financování projektu: ANO - zažádáno o dotaci SFŽP, případně z rozpočtu města

 

4. Název projektu: „Oprava chodníku - ul. Třída 1. máje, Horní Bříza“

Popis projektu: Jedná se o celkovou opravu povrchu chodníku včetně výměny silničních obrub v ul. Třída 1. máje o celkové délce 330 m.

Rozpočet: 2,1 mil. Kč

Plánovaný termín zahájení akce: 04/23

Lokalita stavby: město Horní Bříza, ul. Třída 1. máje, k.ú.  Horní Bříza, kraj - PK

Zajištěno financování projektu: ANO - z rozpočtu města

S pozdravem

V Horní Bříze 16. ledna 2023                                                            David Kapr                                                                                                                                                         starosta města


 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve věci podané žádosti panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx adresované Městskému úřadu Horní Bříza k rukám starosty dne 8. 2. 2023. Žádost byla zaevidována MěÚ Horní Bříza pod čj.: MěÚ/401-1/2023 a odpověď byla vyhotovena k 16. 2. 2023.

Městský úřad Horní Bříza

Třída 1. máje 300

330 12 Horní Bříza

Starosta

Č.j.: MěÚ/401-2/2023

                                                                                                                                            Počet listů: 2

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxx

Věc:

Odpověď ve věci Vámi zaslané žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Vážený pane,

v uvedené věci Vám odpovídám na Vámi zaslanou žádost o poskytnutí informace přijatou Městským úřadem Horní Bříza dne 8. 2. 2023.

V uvedené žádosti žádáte o zaslání následujících informací:

Zastupitelstvo města dne 14. 12. 2021 rozhodlo o mýtní těžbě na ploše 2,8 ha. Namísto toho však proběhla těžba dřeva jiným způsobem, na jiných místech a na větší ploše. Kdo rozhodl nebo ovlivnil rozhodnutí o této změně. Jaký je odborný název provedené těžby.

Město Horní Bříza, jeho nejvyšší zvolený orgán jakým je zastupitelstvo města svým usnesením č. 48/2021 na svém zasedání zastupitelstva města dne 14. 12. 2021 schválilo přijetí obnovy lesa v městských lesích Horní Bříza pro roky 2022 - 2023. Tímto byla občanům oznámena změna způsobu těžby a pěstování lesa. V současné době proběhla výběrová těžba lesního porostu v městských lesích v lokalitě mezi Černým mostem a za Grün Sportem. V této lokalitě je aplikován nový způsob hospodaření v městských lesích, který vzešel po dlouhých diskusích s odborníky i širokou veřejností, s důrazem na respektování lesního zákona a odborně zpracovaného lesního hospodářského plánu. Jedná se o výběrové hospodaření v lesním porostu, která nahradila dříve využívanou celoplošnou mýtnou těžbu, toto hospodaření respektuje lesní zákon a odborně zpracovaný lesní hospodářský plán našeho města. Garantem tohoto nového hospodaření je lesní hospodář s odborným vzděláním a celoživotní praxí v oboru, který kromě našich lesů o výměře cca 200 ha hospodaří i na 400 ha lesů okolo obce Hvozd.

Ve výše uvedené lokalitě proběhlo a proběhne několik fází:

 1. Prořezání - ukončeno k 3. 2. 2023
 2. Úklid ořezaných větví
 3. Oprava lesních cest
 4. Podsadba sazenic plus přirozená obnova

Cílem tohoto nového šetrného hospodaření je proměna borových monokultur na smíšený, věkově a druhově pestrý les, který dokáže lépe odolávat zvyšujícím se teplotám a výkyvům počasí.

V letošním roce má být realizován celkový rozsah těžby v městských lesích Horní Bříza
ve výši 5 ha v návaznosti na lesní hospodářský plán a výchova porostů do 80 let. 

S pozdravem

V Horní Bříze 16. února 2023                                                           David Kapr                                                                                                                                                         starosta města


Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve věci podané žádosti panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx adresované Městskému úřadu Horní Bříza k rukám starosty dne 8. 2. 2023. Žádost byla zaevidována MěÚ Horní Bříza pod čj.: MěÚ/402-1/2023 a odpověď byla vyhotovena k 22. 2. 2023.

Městský úřad Horní Bříza

Třída 1. máje 300

330 12 Horní Bříza

Starosta

Č.j.: MěÚ/402-2/2023

                                                                                                                                                Počet listů: 1

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxx

Věc:

Odpověď ve věci Vámi zaslané žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Vážený pane,

v uvedené věci Vám odpovídám na Vámi zaslanou žádost o poskytnutí informace přijatou Městským úřadem Horní Bříza dne 8. 2. 2023.

V uvedené žádosti žádáte o zaslání následujících informací:

Kolik stála archeologická část městského muzea v letech 2021 - 2023. Vnitřní vybavení - nábytek, police, nástěnky apod. a zápůjčky exponátů z jiných muzeí. Kolik stály práce
na expozici. Jaký je měsíční plat kronikáře města. Kdo provádí údržbu městského webu (tzv. provider).

 

Celkové náklady na vnitřní vybavení archeologické části muzea za roky 2021 - 2022 (výroba kopií sbírkových předmětů) byly ve výši 178 541 Kč.

Za zápůjčky exponátů nebyly vynaloženy žádné náklady.

Za práce na expozici archeologie nebyly vynaloženy žádné náklady.

Měsíční plat kronikáře města je ve výši 7 000 Kč.

Údržbu městského webu (muzea) provádí Mgr. Petr Koza.

 

S pozdravem

V Horní Bříze 22. února 2023                                                                      David Kapr                                                                                                                                                        starosta města


Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve věci podané žádosti panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adresované Městskému úřadu Horní Bříza k rukám starosty dne 14. 3. 2023. Žádost byla zaevidována MěÚ Horní Bříza pod čj.: MěÚ/556-1/2023 a odpověď byla vyhotovena k 27. 3. 2023.

Městský úřad Horní Bříza

Třída 1. máje 300

330 12 Horní Bříza

ISDS: hbzbd96

Starosta

 

Č.j.: MěÚ/556-2/2023

                                                                                                                                                Počet listů: 2

Pan xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

 

Věc:

Odpověď ve věci Vámi zaslané žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Vážený pane,

v uvedené věci Vám odpovídám na Vámi zaslanou žádost o poskytnutí informace přijatou Městským úřadem Horní Bříza dne 14. 3. 2023.

V uvedené žádosti žádáte o zaslání následujících informací:

Začátkem tohoto roku proběhla v lesích Horní Břízy těžba dřeva tzv. výběrným způsobem na celkové ploše podstatně větší než u původně schválené těžby mýtní. Tato plocha má být údajně zalesněna přirozenou obnovou borovic a umělou výsadbou sazenic listnatých stromů. Zajímá mne:

 • Jaké procento celkové plochy bude zalesněno přirozenou obnovou?
 • Jaké procento celkové plochy bude zalesněno umělou výsadbou?
 • V jakém termínu bude dokončena umělá výsadba sazenic?
 • Bude se pokračovat v další těžbě dřeva v příští zimě, i když se nepodaří zcela dokončit umělou výsadbu sazenic na nyní vykácené ploše?
 • Kým bude personálně zajištěn úklid větví, výsadba sazenic, instalace oplocenek
  a případné další práce?
 • Jaký je odhad celkového počtu člověko-hodin u těchto prací?
 • Kolik prostorových metrů dřeva bylo v lesích města v letošním roce vykáceno
  a odvezeno?

 

Odpověď:

 • Plocha výběrným způsobem musí být větší z důvodu naplnění plánu těžby (objemu kubíků pro daný rok). Podle lesních hospodářských osnov je zde předepsáno 5-6 % melioračních a zpevňujících dřevin, město chce dosáhnout cca 25% plochy.
 • Zbývající plochy město chce využít pro přirozenou obnovu.
 • Umělá výsadba bude ukončena k 30. 4. 2023 dále pak po přípravě dalších ploch, bude město zalesňovat na podzim.
 • Na nyní připravených plochách město nepočítá zatím s další těžbou. Další mýtní těžba a výchova porostů do 80 - ti let bude pokračovat i nadále.
 • Veškeré pěstební práce budou zajištěny vlastními zaměstnanci, případně akcemi ze strany školy a dobrovolníky.
 • Hrubý odhad pěstebních prací v hodinové sazbě je cca 300 hodin.
 • V letošním roce bylo zatím vytěženo 673 metrů krychlových dřeva.

S pozdravem

V Horní Bříze 27. března 2023                                                                     David Kapr                                                                                                                                                      starosta města


Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve věci podané žádosti panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adresované Městskému úřadu Horní Bříza k rukám starosty dne 12. 4. 2023. Žádost byla zaevidována MěÚ Horní Bříza pod čj.: MěÚ/694-1/2023 a odpověď byla vyhotovena k 20. 4. 2023.

Městský úřad Horní Bříza

Třída 1. máje 300

330 12 Horní Bříza

ISDS: hbzbd96

Starosta

 

Č.j.: MěÚ/694-2/2023

                                                                                                                                                 Počet listů: 1

Pan xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx

ISDS: xxxxxxxxxxx

 

Věc:

Odpověď ve věci Vámi zaslané žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Vážený pane,

v uvedené věci Vám odpovídám na Vámi zaslanou žádost o poskytnutí informace přijatou Městským úřadem Horní Bříza dne 11. 4. 2023.

V uvedené žádosti žádáte o zaslání následující informace:

Podle zákona č. 106/1999 Sb., žádám o zaslání usnesení rady města Horní Bříza č. 53/2023 ze dne 22. března 2023.

Odpověď:

Usnesení č. 53/2023.

            Rada města ukládá odboru finančních a vnitřních věcí uveřejnit záměr k předložení nabídek na pronájem kulturního domu Klub v Horní Bříze.

 

S pozdravem

V Horní Bříze 20. dubna 2023                                                                              David Kapr

                                                                                                                                starosta města


Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve věci podané žádosti panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adresované Městskému úřadu Horní Bříza k rukám starosty dne 18. 4. 2023. Žádost byla zaevidována MěÚ Horní Bříza pod čj.: MěÚ/721-1/2023 a odpověď byla vyhotovena k 2. 5. 2023.

Městský úřad Horní Bříza

Třída 1. máje 300

330 12 Horní Bříza

ISDS: hbzbd96

Starosta

 

Č.j.: MěÚ/721-2/2023

                                                                                                                                                 Počet listů: 1

Pan xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

Věc:

Odpověď ve věci Vámi zaslané žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Vážený pane,

v uvedené věci Vám odpovídám na Vámi zaslanou žádost o poskytnutí informace přijatou Městským úřadem Horní Bříza dne 18. 4. 2023.

V uvedené žádosti žádáte o zaslání následujících informací:

Jaký je plán těžby?

Kolik prostorových metrů dřeva má být vytěženo v tomto roce a v létech následujících?

Odpověď:

 • V letošním roce bylo zatím vytěženo 672 metrů krychlových dřeva, do konce roku se budou dělat jen probírky a prořezávky cca 5 ha + případná nahodilá těžba (kalamita, kůrovec). V dalších letech by chtělo město Horní Bříza těžit přibližně kolem 700 metrů krychlových dřeva ročně, což je do konce decénia celkem 4 900 metrů krychlových dřeva tj. celkem 27,5% plánu těžeb na decénium.  

S pozdravem

V Horní Bříze 2. května 2023                                                                               David Kapr                                                                                                                                                      starosta města


Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve věci podané žádosti panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx adresované Městskému úřadu Horní Bříza k rukám starosty dne 21. 6. 2023. Žádost byla zaevidována MěÚ Horní Bříza pod čj.: MěÚ/1105/2023 a odpověď byla vyhotovena k 7. 7. 2023.

Městský úřad Horní Bříza

Třída 1. máje 300

330 12 Horní Bříza

Starosta

Č.j.: MěÚ/1105/2023                                                                                                        

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Datum: 07.07.2023

Věc: Poskytnutí informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.

Na základě Vaší žádosti ze dne 21.06.2023 o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., Vám poskytujeme následující informace:

V příloze tohoto dopisu naleznete požadované pravomocné anonymizované rozhodnutí, které vydala Komise pro projednávání přestupků města Horní Bříza pod č. j. MěÚ/1841/2022,
ve věci přestupku proti občanskému soužití podle ust. § 7 odst. 1 písm. c) bod 4 zákona
č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.

S pozdravem

David Kapr

starosta města

v. z.

Příloha 1