Horní Bříza - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

2022

Město Horní Bříza a jeho orgány jako povinný subjekt podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů poskytlo žadatelům informace, které jsou níže zveřejněny v souladu s tímto ustanovením.

 

Řešení žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve věci podané žádosti společnosti adresované Městskému úřadu Horní Bříza k rukám starosty dne 6. 1. 2022.

Žádost byla zaevidována MěÚ Horní Bříza pod čj.: MěÚ/26-1/2022 odpověď byla vyhotovena dne 7. 1. 2022.

Městský úřad Horní Bříza

Třída 1. máje 300

330 12 Horní Bříza

Starosta

 

Č.j.: MěÚ/26-2/2022

                                                                                                                                                  Počet listů: 1

Společnost

Věc:

Odpověď ve věci Vámi zaslané žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Vážení představitele společnosti,

v uvedené věci Vám odpovídám na Vámi zaslanou žádost o poskytnutí informace přijatou Městským úřadem Horní Bříza dne 6. 1. 2022.

V uvedené žádosti žádáte o zaslání následujících informací:

1. Zda jste v říjnu 2021 odebírali na některém z městských/obecních majetků energie

    od některé z následujících společností:

 • BOHEMIA ENERGY entity s. r. o.
 • COMFORT ENERGY s. r. o.
 • Europe Easy Energy a. s.
 • X Energie s. r. o.

 

Město Horní Bříza v říjnu 2021 neodebíralo energie od shora uvedených společností.

 

2. Zda a pokud ano, pak které Vaše příspěvkové organizace odebíraly v říjnu 2021 energie

    od některé z následujících společností:

 • BOHEMIA ENERGY entity s. r. o.
 • COMFORT ENERGY s. r. o.
 • Europe Easy Energy a. s.
 • X Energie s. r. o.

 

Městem Horní Bříza zřízené příspěvkové organizace (Masarykova základní škola, 1. Mateřská škola, 2. Mateřská škola) v říjnu 2021 neodebíraly energie od shora uvedených společností.

S pozdravem.

V Horní Bříze dne 7. ledna 2022

                              David Kapr

                              starosta města


Řešení žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve věci podané žádosti společnosti adresované Městskému úřadu Horní Bříza k rukám starosty dne 7. 1. 2022.

Žádost byla zaevidována MěÚ Horní Bříza pod čj.: MěÚ/45-1/2022 odpověď byla vyhotovena dne 12. 1. 2022.

Městský úřad Horní Bříza

Třída 1. máje 300

330 12 Horní Bříza

Místostarosta

 

Č.j.: MěÚ/45-2/2022

                                                                                                                                 Počet listů: 2

Společnost

 

Věc:

Odpověď ve věci Vámi zaslané žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Vážení představitele společnosti,

v uvedené věci Vám odpovídám na Vámi zaslanou žádost o poskytnutí informace přijatou Městským úřadem Horní Bříza dne 7. 1. 2022.

V uvedené žádosti žádáte o zaslání následujících informací:

Poskytnutí informací z rozhodnutí ve formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem,
dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to:

 • územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
 • územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
 • územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí
 • veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně vlivu užívání stavby na území
 • rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení)
 • územní souhlas, společný územní souhlas
 • jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí
 • stavební povolení
 • stavební ohlášení
 • jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení

vydaných Vaším správním orgánem za období od 1. 10. 2021 do 31. 12. 2021 týkající
se pozemních staveb (budov) pro právnické osoby:

Z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádáme alespoň
o tyto informace:

 • identifikaci žadatele (tedy jméno právnické osoby, např. Istav media, s. r. o. nebo alespoň IČO právnické osoby)
 • identifikaci stavby (tedy např. informace o druhu a účelu stavby, příp. co stavba obsahuje nebo krátký popis stavby)
 • lokalizaci stavby (tedy např. informace o katastrálním území, parcelním čísle nebo ulici)
 • druh rozhodnutí
 • datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy

 

Město Horní Bříza je bez pověřeného obecního úřadu s matričním úřadem. Město Horní Bříza nedisponuje pravomocemi stavebního úřadu a vzhledem k této skutečnosti nemůže poskytnout shora uvedené informace.

S pozdravem

V Horní Bříze 12. ledna 2022                                                       Mgr. Petr Koza                                                                                                                                              místostarosta města


Řešení žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve věci podané žádosti pana XXX adresované Městskému úřadu Horní Bříza k rukám starosty dne 10. 1. 2022.

Žádost byla zaevidována MěÚ Horní Bříza pod čj.: MěÚ/56-1/2022 odpověď byla vyhotovena dne 13. 1. 2022.

Městský úřad Horní Bříza

Třída 1. máje 300

330 12 Horní Bříza

Místostarosta

 

Č.j.: MěÚ/56-2/2022

                                                                                                                                 Počet listů: 1

Pan XXX

Věc:

Odpověď ve věci Vámi zaslané žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Vážený pane inženýre,

v uvedené věci Vám odpovídám na Vámi zaslanou žádost o poskytnutí informace přijatou Městským úřadem Horní Bříza dne 10. 1. 2022.

V uvedené žádosti žádáte o zaslání následujících informací:

1. Kdo za město Horní Bříza je pověřen kontrolou odběru vzorků podzemní vody u oprámů
    a kdo pokračuje v práci komise životního prostředí v jednání s kontrolními orgány životního
    prostředí tak, aby byla provedena náprava a odběry vzorků podzemní vody byly prováděny
    v celém prostoru oprámů a podle zákonných předpisů?

Odběry jsou prováděny speciální akreditovanou laboratoři SEKOLAB s. r. o. se sídlem Daimlerova 1172/5, 301 00 Plzeň, které objednává společnost OMGD, s. r. o. se sídlem Křížová 1018/6, Praha 5 Smíchov, 150 00 s místem podnikání provozovna Kaznějov, Pod Továrnou 92, 331 51 Kaznějov, IČO: 27115551, která je majitelem oprámů. Na základě pozvání od této společnosti je při odběrech přítomen zaměstnanec hospodářsko-správního odboru Městského úřadu Horní Bříza.

2. Kolikrát a jakým způsobem byly v roce 2021 provedeny odběry vzorků podzemní vody
     u oprámů, kolik kontrolních vrtů bylo neprůchodných a jaké jsou výsledky analýz podzemní
     vody?

V roce 2021 byly uskutečněny celkem dva odběry vzorků podzemní vody u oprámů, a to ve dnech 21. 4. 2021 a 14. 10. 2021, ze kterých Vám zasílám kopie protokolů o zkoušce povrchové vody ze severního oprámu A, B, C a jižního oprámu a podzemní vody z vrtů HJ 11, HJ 14, HJ 15, HB 4 a HB 6 včetně přehledné tabulky výsledků analýz.

3.   Proč komise životního prostředí ukončila činnost. Bude jmenována nová komise?

Členové komise životního prostředí rezignovali na své členství v komisí k termínu
30. 11. 2021 bez udání důvodů. V současnosti je komise životního prostředí neobsazená
a hledají se osoby, které by chtěly pracovat v uvedené komisi.

S pozdravem

V Horní Bříze 13. ledna 2022                                                 Mgr. Petr Koza

                                                                                                místostarosta města


Řešení žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve věci podané žádosti společnosti adresované Městskému úřadu Horní Bříza k rukám starosty dne 24. 1. 2022.

Žádost byla zaevidována MěÚ Horní Bříza pod čj.: MěÚ/206-1/2022 odpověď byla vyhotovena dne 26. 1. 2022.

Městský úřad Horní Bříza

Třída 1. máje 300

330 12 Horní Bříza

Starosta

 

Č.j.: MěÚ/206-2/2022

                                                                                                                                 Počet listů: 2

Společnost

Věc:

Odpověď ve věci Vámi zaslané žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Vážení představitele společnosti,

v uvedené věci Vám odpovídám na Vámi zaslanou žádost o poskytnutí informace přijatou Městským úřadem Horní Bříza dne 24. 1. 2022.

V uvedené žádosti žádáte o zaslání následujících informací z investičních plánů města Horní Bříza pro rok 2022. U těchto projektů žádáte pouze o informace týkající se pozemních staveb (tedy budov) a to:

 • název projektu
 • stručný popis projektu
 • rozpočet projektu v mil. Kč
 • plánovaný termín započetí projektu
 • lokalita stavby
 • zajištěno financování projektu ANO/NE

Seznam plánovaných stavebních projektů pro rok 2022 - město Horní Bříza:

1. Název projektu: „Parkoviště, ulice Družstevní - Horní Bříza“.

    Popis projektu: Jedná se o výstavbu nového parkoviště pro 38 nových parkovacích stání
    o celkové délce 48,55 m a šířce 15 m. Stavba nepodléhá ochraně jiných právních předpisů.

    Rozpočet: 3 200 000 Kč.

    Plánovaný termín zahájení akce: 04/2022.

    Lokalita stavby: město Horní Bříza, ulice Družstevní, k. ú. Horní Bříza, kraj - Plzeňský.

    Zajištěno financování projektu: ANO - z rozpočtu města Horní Bříza.

 

2. Název projektu: „Rekonstrukce sociálního zařízení“.

    Popis projektu: plánovaná rekonstrukce sociálního zařízení v Masarykově základní škole,
    ulice U Vrbky, Horní Bříza.

    Rozpočet: 1 000 000 Kč.

    Plánovaný termín zahájení akce: 07/2022.

    Lokalita stavby: město Horní Bříza, ulice U Vrbky, k. ú. Horní Bříza, kraj - Plzeňský.

    Zajištěno financování projektu: ANO - z rozpočtu města Horní Bříza.

 

3. Název projektu: „Ústřední vytápění bytových domů č.p. 68, 85“.

    Popis projektu: kompletní realizace ústředního vytápění bytových domů č.p. 68, 85 plynem.
    Plynová přípojka byla realizována v roce 2021.

    Rozpočet: 1 000 000 Kč.

    Plánovaný termín zahájení akce: 06/2022.

    Lokalita stavby: město Horní Bříza, ulice Tovární, k. ú. Horní Bříza, kraj - Plzeňský.

    Zajištěno financování projektu: ANO - z rozpočtu města Horní Bříza.

 

4. Název projektu: „KD Klub Horní Bříza - elektroinstalace a stavební obnova“.

    Popis projektu: jedná se o kompletní vnitřní rekonstrukci kulturního domu Klub - restaurace,
    bar, společenský sál, sociální zařízení a společných prostor včetně rekonstrukce
    elektroinstalace ve vnitřních prostorách objektu. Součástí je také instalace lapáku tuků
    s připojením na kanalizaci.

    Rozpočet: 18 000 000 Kč.

    Plánovaný termín zahájení akce: 03/2022.

    Lokalita stavby: město Horní Bříza, ulice U Klubu, k. ú. Horní Bříza, kraj - Plzeňský.

    Zajištěno financování projektu: ANO - z rozpočtu města Horní Bříza.

 

S pozdravem

V Horní Bříze 26. ledna 2022                                                                   Mgr. Petr Koza                                                                                                                                                  místostarosta města


Řešení žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve věci podané žádosti pana XXX adresované Městskému úřadu Horní Bříza k rukám starosty dne 19. 1. 2022.

Žádost byla zaevidována MěÚ Horní Bříza pod čj.: MěÚ/166-1/2022 odpověď byla vyhotovena dne 1. 2. 2022.

Městský úřad Horní Bříza

Třída 1. máje 300

330 12 Horní Bříza

Starosta

 

Č.j.: MěÚ/166-2/2022

                                                                                                                                 Počet listů: 1

Pan XXX

Věc:

Odpověď ve věci Vámi zaslané žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Vážený pane inženýre,

v uvedené věci Vám odpovídám na Vámi zaslanou žádost o poskytnutí informace přijatou Městským úřadem Horní Bříza dne 19. 1. 2022.

V uvedené žádosti žádáte o zaslání následující informace:

Jakým způsobem byly v roce 2021 provedeny odběry vzorků podzemní vody u oprámů, kolik kontrolních vrtů bylo neprůchodných pro odběr vzorku podzemní vody?

V roce 2021 byly uskutečněny celkem dva odběry vzorků podzemní vody u oprámů, a to ve dnech 21. 4. 2021 a 14. 10. 2021, ze kterých Vám již byly zaslány kopie protokolů o zkoušce povrchové vody ze severního oprámu A, B, C a jižního oprámu a podzemní vody z vrtů HJ 11, HJ 14, HJ 15, HB 4 a HB 6 včetně přehledné tabulky výsledků analýz. Uvedené kopie protokolů Vám po zvýraznění jednotlivých provedených úkonů znovu přikládám k uvedené odpovědi.

Uvedená odpověď Vám již byla poskytnuta na základě Vámi zaslané žádosti ze dne
10. 1. 2021 o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tato Vám již byla zaslána dne 13. 1. 2022. 

S pozdravem

V Horní Bříze 1. února 2022                                                               David Kapr

                                                                                                               starosta města


Řešení žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve věci podané žádosti pana XXX adresované Městskému úřadu Horní Bříza k rukám starosty dne 2. 2. 2022.

Žádost byla zaevidována MěÚ Horní Bříza pod čj.: MěÚ/435-1/2022 odpověď byla vyhotovena dne 16. 2. 2022.

Městský úřad Horní Bříza

Třída 1. máje 300

330 12 Horní Bříza

Starosta

 

Č.j.: MěÚ/435-2/2022

                                                                                                                                                   Počet listů: 1

pan XXX

Věc:

Odpověď ve věci Vámi zaslané žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Vážený pane inženýre,

v uvedené věci Vám odpovídám na Vámi zaslanou žádost o poskytnutí informace přijatou Městským úřadem Horní Bříza dne 2. 2. 2022.

V uvedené žádosti žádáte o zaslání následující informace:

Jakým způsobem byly v roce 2021 provedeny odběry vzorků podzemní vody u oprámů, kolik kontrolních vrtů bylo neprůchodných pro odběr vzorku podzemní vody? Žádám o informaci z protokolu o odběru vzorku podzemní vody.

V roce 2021 byly uskutečněny celkem dva odběry vzorků podzemní vody u oprámů, a to ve dnech 21. 4. 2021 a 14. 10. 2021, ze kterých Vám již byly zaslány kopie protokolů o zkoušce povrchové vody ze severního oprámu A, B, C a jižního oprámu a podzemní vody z vrtů HJ 11, HJ 14, HJ 15, HB 4 a HB 6 včetně přehledné tabulky výsledků analýz. Uvedené kopie protokolů Vám již byly zaslány v odpovědích na Vámi požadovanou žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
a to ve dnech 13. 1. 2022 a 1. 2. 2022.

Veškeré informace, které v uvedené věci má město Horní Bříza Vám byly poskytnuty v plném rozsahu, jiné informace město k dispozici nemá.

 

S pozdravem

V Horní Bříze 16. února 2022                                                 David Kapr

                                                                                                     starosta města


Řešení žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve věci podané žádosti paní XXX adresované Městskému úřadu Horní Bříza k rukám starosty dne 15. 6. 2022.

Žádost byla zaevidována MěÚ Horní Bříza pod čj.: MěÚ/1500-1/2022 odpověď byla vyhotovena dne 24. 6. 2022.

 

Městský úřad Horní Bříza

Třída 1. máje 300

330 12 Horní Bříza

Starosta

 

Č.j.: MěÚ/1500-2/2022

                                                                                                                     Počet listů: 1

                                                                                                                      Počet příloh: 3/14

Paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Věc:

Odpověď ve věci Vámi zaslané žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Vážená paní,

v uvedené věci Vám odpovídám na Vámi zaslanou žádost o poskytnutí informace přijatou Městským úřadem Horní Bříza dne 15. 6. 2022.

V uvedené žádosti žádáte o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o zápis ze schůze Rady města Horní Bříza ze dne 30. 3. 2022.

Uvedený zápis ze schůze Rady města Horní Bříza ze dne 30. 3. 2022, Vám tímto zasílám v anonymizované podobě včetně příloh č. 1 a č. 2.

S pozdravem

 

V Horní Bříze 24. června 2022                                                           David Kapr v. r.

                                                                                                                starosta města

 

Přílohy: - Zápis ze schůze Rady města Horní Bříza dne 30. 3. 2022 - 12 listů

             - Příloha č. 1 k zápisu ze schůze RM dne 30. 3. 2022 - 1 list

             - Příloha č. 2 k zápisu ze schůze RM dne 30. 3. 2022 - 1 list


Řešení žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve věci podané žádosti pana XXX adresované Městskému úřadu Horní Bříza k rukám starosty dne 8. 8. 2022.

Žádost byla zaevidována MěÚ Horní Bříza pod čj.: MěÚ/1730-1/2022 odpověď byla vyhotovena dne 19. 8. 2022.

 

 

Městský úřad Horní Bříza

Třída 1. máje 300

330 12 Horní Bříza

Starosta

 

Č.j.: MěÚ/1730-2/2022

                                                                                                                              Počet listů: 2

                                                                                                                       

Pan xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ISDS: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Věc:

Informace ve věci Vámi zaslané žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Vážený pane magistře,

v uvedené věci Vám odpovídám na Vámi zaslanou žádost o poskytnutí informace přijatou Městským úřadem Horní Bříza dne 8. 8. 2022.

V uvedené žádosti žádáte o poskytnutí následujících informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

1. Milostivé léto - dotazy na případy, kdy jste byli u exekucí tzv. „oprávněným (věřitelem):

    a) Kolik je případů (uveďte prosím počet exekucí, popř. i počet exekvovaných osob), kterých
        se Milostivé léto mohlo týkat?

    b) Kolik je případů (uveďte prosím počet exekucí, popř. i počet exekvovaných osob),

        kde bylo Milostivé léto skutečně využito (došlo k vyřešení exekuce)?

    c) Kolik je výše jistiny (vámi vymáhané částky), které se Milostivé léto mohlo týkat?

    d) Kolik je výš (splacené) jistiny, kde bylo Milostivé léto skutečně využito?

    e) Jakým způsobem jste příp. informovali „povinné“ (dlužníky) o možnosti využít akci

        Milostivé léto?

Odpověď: Milostivé léto.

                 Nelze uplatnit u poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - podmínkou Milostivého léta je, aby dlužník zaplatil jistinu, tedy původní dluh. Pak se odpouští ostatní části dluhu (např. úročené penále z prodlení apod.). U poplatku za obecní systém odpadového hospodářství se vymáhá pouze jistina. Rovněž u nezaplacených pokut od Městské policie se vymáhá pouze jistina.

 

2. Exekuce na „bagatelní pohledávky“ - tj. jistina do 1 500 Kč a starší než 3 roky k 1. 1. 2022

    (jak je definováno v zák. č. 286/2021 Sb., čl. IV bod 18.) - dotazy na případy, kdy jste byli

    u exekucí tzv. „oprávněným“ (věřitelem):

    a) Kolik jste měli případů, které spadají pod tzv. bagatelní pohledávky?

    b) Jaká byla celková jistina (vámi vymáhaná částka) případů, které spadaly pod

         tzv. bagatelní pohledávky?

    c) V kolika případech jste zaplatili zálohu na náklady kauce (500 Kč) tak, aby exekuce dále

        pokračovala?

    d) Jaká je celková jistina (vámi vymáhaná částka) případů, za které jste zaplatili zálohu

        na náklady kauce (500 Kč) tak, aby exekuce dále pokračovala?

    e) Podle jakých kritérií jste se rozhodovali, zda má exekuce pokračovat (tj. zaplatili jste

        zálohu na náklady kauce 500 Kč)?

 

Odpověď: Exekuce na „bagatelní pohledávky“

a) 181 případů.

b) 231 038 Kč.

c) 0 - z důvodu nízké pravděpodobnosti vymožení.

d) 0.

e) netýká se.

 

3. Trvalý pobyt v sídle ohlašovny:

    a) Kolik osob má u vás trvalý pobyt hlášený v sídle ohlašovny (tj. „obecní úřad“)?

    b) Kolik z nich má exekuci, u které jste tzv. „oprávněným“ (věřitelem)?

 

Odpověď: Trvalý pobyt hlášený v sídle ohlašovny

a) 273.

b) 151 včetně nezletilců (u nezletilce je nezaplacený dluh vyměřen platebním výměrem

     zákonnému zástupci), počítáno z živé evidence, osoby, které se již odhlásily z pobytu

     v Horní Bříze nebyly započítány, aby počet nebyl irelevantní k aktuálnímu počtu osob

     přihlášených na ohlašovně.

 

S pozdravem

V Horní Bříze 19. srpna 2022                                                  David Kapr                                                                                                                                                       starosta města