Horní Bříza - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

2022

Město Horní Bříza a jeho orgány jako povinný subjekt podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů poskytlo žadatelům informace, které jsou níže zveřejněny v souladu s tímto ustanovením.

 

Řešení žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve věci podané žádosti společnosti adresované Městskému úřadu Horní Bříza k rukám starosty dne 6. 1. 2022.

Žádost byla zaevidována MěÚ Horní Bříza pod čj.: MěÚ/26-1/2022 odpověď byla vyhotovena dne 7. 1. 2022.

Městský úřad Horní Bříza

Třída 1. máje 300

330 12 Horní Bříza

Starosta

 

Č.j.: MěÚ/26-2/2022

                                                                                                                                                  Počet listů: 1

Společnost

Věc:

Odpověď ve věci Vámi zaslané žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Vážení představitele společnosti,

v uvedené věci Vám odpovídám na Vámi zaslanou žádost o poskytnutí informace přijatou Městským úřadem Horní Bříza dne 6. 1. 2022.

V uvedené žádosti žádáte o zaslání následujících informací:

1. Zda jste v říjnu 2021 odebírali na některém z městských/obecních majetků energie

    od některé z následujících společností:

 • BOHEMIA ENERGY entity s. r. o.
 • COMFORT ENERGY s. r. o.
 • Europe Easy Energy a. s.
 • X Energie s. r. o.

 

Město Horní Bříza v říjnu 2021 neodebíralo energie od shora uvedených společností.

 

2. Zda a pokud ano, pak které Vaše příspěvkové organizace odebíraly v říjnu 2021 energie

    od některé z následujících společností:

 • BOHEMIA ENERGY entity s. r. o.
 • COMFORT ENERGY s. r. o.
 • Europe Easy Energy a. s.
 • X Energie s. r. o.

 

Městem Horní Bříza zřízené příspěvkové organizace (Masarykova základní škola, 1. Mateřská škola, 2. Mateřská škola) v říjnu 2021 neodebíraly energie od shora uvedených společností.

S pozdravem.

V Horní Bříze dne 7. ledna 2022

                              David Kapr

                              starosta města


Řešení žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve věci podané žádosti společnosti adresované Městskému úřadu Horní Bříza k rukám starosty dne 7. 1. 2022.

Žádost byla zaevidována MěÚ Horní Bříza pod čj.: MěÚ/45-1/2022 odpověď byla vyhotovena dne 12. 1. 2022.

Městský úřad Horní Bříza

Třída 1. máje 300

330 12 Horní Bříza

Místostarosta

 

Č.j.: MěÚ/45-2/2022

                                                                                                                                 Počet listů: 2

Společnost

 

Věc:

Odpověď ve věci Vámi zaslané žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Vážení představitele společnosti,

v uvedené věci Vám odpovídám na Vámi zaslanou žádost o poskytnutí informace přijatou Městským úřadem Horní Bříza dne 7. 1. 2022.

V uvedené žádosti žádáte o zaslání následujících informací:

Poskytnutí informací z rozhodnutí ve formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem,
dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to:

 • územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
 • územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
 • územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí
 • veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně vlivu užívání stavby na území
 • rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení)
 • územní souhlas, společný územní souhlas
 • jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí
 • stavební povolení
 • stavební ohlášení
 • jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení

vydaných Vaším správním orgánem za období od 1. 10. 2021 do 31. 12. 2021 týkající
se pozemních staveb (budov) pro právnické osoby:

Z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádáme alespoň
o tyto informace:

 • identifikaci žadatele (tedy jméno právnické osoby, např. Istav media, s. r. o. nebo alespoň IČO právnické osoby)
 • identifikaci stavby (tedy např. informace o druhu a účelu stavby, příp. co stavba obsahuje nebo krátký popis stavby)
 • lokalizaci stavby (tedy např. informace o katastrálním území, parcelním čísle nebo ulici)
 • druh rozhodnutí
 • datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy

 

Město Horní Bříza je bez pověřeného obecního úřadu s matričním úřadem. Město Horní Bříza nedisponuje pravomocemi stavebního úřadu a vzhledem k této skutečnosti nemůže poskytnout shora uvedené informace.

S pozdravem

V Horní Bříze 12. ledna 2022                                                       Mgr. Petr Koza                                                                                                                                              místostarosta města


Řešení žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve věci podané žádosti pana XXX adresované Městskému úřadu Horní Bříza k rukám starosty dne 10. 1. 2022.

Žádost byla zaevidována MěÚ Horní Bříza pod čj.: MěÚ/56-1/2022 odpověď byla vyhotovena dne 13. 1. 2022.

Městský úřad Horní Bříza

Třída 1. máje 300

330 12 Horní Bříza

Místostarosta

 

Č.j.: MěÚ/56-2/2022

                                                                                                                                 Počet listů: 1

Pan XXX

Věc:

Odpověď ve věci Vámi zaslané žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Vážený pane inženýre,

v uvedené věci Vám odpovídám na Vámi zaslanou žádost o poskytnutí informace přijatou Městským úřadem Horní Bříza dne 10. 1. 2022.

V uvedené žádosti žádáte o zaslání následujících informací:

1. Kdo za město Horní Bříza je pověřen kontrolou odběru vzorků podzemní vody u oprámů
    a kdo pokračuje v práci komise životního prostředí v jednání s kontrolními orgány životního
    prostředí tak, aby byla provedena náprava a odběry vzorků podzemní vody byly prováděny
    v celém prostoru oprámů a podle zákonných předpisů?

Odběry jsou prováděny speciální akreditovanou laboratoři SEKOLAB s. r. o. se sídlem Daimlerova 1172/5, 301 00 Plzeň, které objednává společnost OMGD, s. r. o. se sídlem Křížová 1018/6, Praha 5 Smíchov, 150 00 s místem podnikání provozovna Kaznějov, Pod Továrnou 92, 331 51 Kaznějov, IČO: 27115551, která je majitelem oprámů. Na základě pozvání od této společnosti je při odběrech přítomen zaměstnanec hospodářsko-správního odboru Městského úřadu Horní Bříza.

2. Kolikrát a jakým způsobem byly v roce 2021 provedeny odběry vzorků podzemní vody
     u oprámů, kolik kontrolních vrtů bylo neprůchodných a jaké jsou výsledky analýz podzemní
     vody?

V roce 2021 byly uskutečněny celkem dva odběry vzorků podzemní vody u oprámů, a to ve dnech 21. 4. 2021 a 14. 10. 2021, ze kterých Vám zasílám kopie protokolů o zkoušce povrchové vody ze severního oprámu A, B, C a jižního oprámu a podzemní vody z vrtů HJ 11, HJ 14, HJ 15, HB 4 a HB 6 včetně přehledné tabulky výsledků analýz.

3.   Proč komise životního prostředí ukončila činnost. Bude jmenována nová komise?

Členové komise životního prostředí rezignovali na své členství v komisí k termínu
30. 11. 2021 bez udání důvodů. V současnosti je komise životního prostředí neobsazená
a hledají se osoby, které by chtěly pracovat v uvedené komisi.

S pozdravem

V Horní Bříze 13. ledna 2022                                                 Mgr. Petr Koza

                                                                                                místostarosta města


Řešení žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve věci podané žádosti společnosti adresované Městskému úřadu Horní Bříza k rukám starosty dne 24. 1. 2022.

Žádost byla zaevidována MěÚ Horní Bříza pod čj.: MěÚ/206-1/2022 odpověď byla vyhotovena dne 26. 1. 2022.

Městský úřad Horní Bříza

Třída 1. máje 300

330 12 Horní Bříza

Starosta

 

Č.j.: MěÚ/206-2/2022

                                                                                                                                 Počet listů: 2

Společnost

Věc:

Odpověď ve věci Vámi zaslané žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Vážení představitele společnosti,

v uvedené věci Vám odpovídám na Vámi zaslanou žádost o poskytnutí informace přijatou Městským úřadem Horní Bříza dne 24. 1. 2022.

V uvedené žádosti žádáte o zaslání následujících informací z investičních plánů města Horní Bříza pro rok 2022. U těchto projektů žádáte pouze o informace týkající se pozemních staveb (tedy budov) a to:

 • název projektu
 • stručný popis projektu
 • rozpočet projektu v mil. Kč
 • plánovaný termín započetí projektu
 • lokalita stavby
 • zajištěno financování projektu ANO/NE

Seznam plánovaných stavebních projektů pro rok 2022 - město Horní Bříza:

1. Název projektu: „Parkoviště, ulice Družstevní - Horní Bříza“.

    Popis projektu: Jedná se o výstavbu nového parkoviště pro 38 nových parkovacích stání
    o celkové délce 48,55 m a šířce 15 m. Stavba nepodléhá ochraně jiných právních předpisů.

    Rozpočet: 3 200 000 Kč.

    Plánovaný termín zahájení akce: 04/2022.

    Lokalita stavby: město Horní Bříza, ulice Družstevní, k. ú. Horní Bříza, kraj - Plzeňský.

    Zajištěno financování projektu: ANO - z rozpočtu města Horní Bříza.

 

2. Název projektu: „Rekonstrukce sociálního zařízení“.

    Popis projektu: plánovaná rekonstrukce sociálního zařízení v Masarykově základní škole,
    ulice U Vrbky, Horní Bříza.

    Rozpočet: 1 000 000 Kč.

    Plánovaný termín zahájení akce: 07/2022.

    Lokalita stavby: město Horní Bříza, ulice U Vrbky, k. ú. Horní Bříza, kraj - Plzeňský.

    Zajištěno financování projektu: ANO - z rozpočtu města Horní Bříza.

 

3. Název projektu: „Ústřední vytápění bytových domů č.p. 68, 85“.

    Popis projektu: kompletní realizace ústředního vytápění bytových domů č.p. 68, 85 plynem.
    Plynová přípojka byla realizována v roce 2021.

    Rozpočet: 1 000 000 Kč.

    Plánovaný termín zahájení akce: 06/2022.

    Lokalita stavby: město Horní Bříza, ulice Tovární, k. ú. Horní Bříza, kraj - Plzeňský.

    Zajištěno financování projektu: ANO - z rozpočtu města Horní Bříza.

 

4. Název projektu: „KD Klub Horní Bříza - elektroinstalace a stavební obnova“.

    Popis projektu: jedná se o kompletní vnitřní rekonstrukci kulturního domu Klub - restaurace,
    bar, společenský sál, sociální zařízení a společných prostor včetně rekonstrukce
    elektroinstalace ve vnitřních prostorách objektu. Součástí je také instalace lapáku tuků
    s připojením na kanalizaci.

    Rozpočet: 18 000 000 Kč.

    Plánovaný termín zahájení akce: 03/2022.

    Lokalita stavby: město Horní Bříza, ulice U Klubu, k. ú. Horní Bříza, kraj - Plzeňský.

    Zajištěno financování projektu: ANO - z rozpočtu města Horní Bříza.

 

S pozdravem

V Horní Bříze 26. ledna 2022                                                                   Mgr. Petr Koza                                                                                                                                                  místostarosta města


Řešení žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve věci podané žádosti pana XXX adresované Městskému úřadu Horní Bříza k rukám starosty dne 19. 1. 2022.

Žádost byla zaevidována MěÚ Horní Bříza pod čj.: MěÚ/166-1/2022 odpověď byla vyhotovena dne 1. 2. 2022.

Městský úřad Horní Bříza

Třída 1. máje 300

330 12 Horní Bříza

Starosta

 

Č.j.: MěÚ/166-2/2022

                                                                                                                                 Počet listů: 1

Pan XXX

Věc:

Odpověď ve věci Vámi zaslané žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Vážený pane inženýre,

v uvedené věci Vám odpovídám na Vámi zaslanou žádost o poskytnutí informace přijatou Městským úřadem Horní Bříza dne 19. 1. 2022.

V uvedené žádosti žádáte o zaslání následující informace:

Jakým způsobem byly v roce 2021 provedeny odběry vzorků podzemní vody u oprámů, kolik kontrolních vrtů bylo neprůchodných pro odběr vzorku podzemní vody?

V roce 2021 byly uskutečněny celkem dva odběry vzorků podzemní vody u oprámů, a to ve dnech 21. 4. 2021 a 14. 10. 2021, ze kterých Vám již byly zaslány kopie protokolů o zkoušce povrchové vody ze severního oprámu A, B, C a jižního oprámu a podzemní vody z vrtů HJ 11, HJ 14, HJ 15, HB 4 a HB 6 včetně přehledné tabulky výsledků analýz. Uvedené kopie protokolů Vám po zvýraznění jednotlivých provedených úkonů znovu přikládám k uvedené odpovědi.

Uvedená odpověď Vám již byla poskytnuta na základě Vámi zaslané žádosti ze dne
10. 1. 2021 o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tato Vám již byla zaslána dne 13. 1. 2022. 

S pozdravem

V Horní Bříze 1. února 2022                                                               David Kapr

                                                                                                               starosta města


Řešení žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve věci podané žádosti pana XXX adresované Městskému úřadu Horní Bříza k rukám starosty dne 2. 2. 2022.

Žádost byla zaevidována MěÚ Horní Bříza pod čj.: MěÚ/435-1/2022 odpověď byla vyhotovena dne 16. 2. 2022.

Městský úřad Horní Bříza

Třída 1. máje 300

330 12 Horní Bříza

Starosta

 

Č.j.: MěÚ/435-2/2022

                                                                                                                                                   Počet listů: 1

pan XXX

Věc:

Odpověď ve věci Vámi zaslané žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Vážený pane inženýre,

v uvedené věci Vám odpovídám na Vámi zaslanou žádost o poskytnutí informace přijatou Městským úřadem Horní Bříza dne 2. 2. 2022.

V uvedené žádosti žádáte o zaslání následující informace:

Jakým způsobem byly v roce 2021 provedeny odběry vzorků podzemní vody u oprámů, kolik kontrolních vrtů bylo neprůchodných pro odběr vzorku podzemní vody? Žádám o informaci z protokolu o odběru vzorku podzemní vody.

V roce 2021 byly uskutečněny celkem dva odběry vzorků podzemní vody u oprámů, a to ve dnech 21. 4. 2021 a 14. 10. 2021, ze kterých Vám již byly zaslány kopie protokolů o zkoušce povrchové vody ze severního oprámu A, B, C a jižního oprámu a podzemní vody z vrtů HJ 11, HJ 14, HJ 15, HB 4 a HB 6 včetně přehledné tabulky výsledků analýz. Uvedené kopie protokolů Vám již byly zaslány v odpovědích na Vámi požadovanou žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
a to ve dnech 13. 1. 2022 a 1. 2. 2022.

Veškeré informace, které v uvedené věci má město Horní Bříza Vám byly poskytnuty v plném rozsahu, jiné informace město k dispozici nemá.

 

S pozdravem

V Horní Bříze 16. února 2022                                                 David Kapr

                                                                                                     starosta města


Řešení žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve věci podané žádosti paní XXX adresované Městskému úřadu Horní Bříza k rukám starosty dne 15. 6. 2022.

Žádost byla zaevidována MěÚ Horní Bříza pod čj.: MěÚ/1500-1/2022 odpověď byla vyhotovena dne 24. 6. 2022.

 

Městský úřad Horní Bříza

Třída 1. máje 300

330 12 Horní Bříza

Starosta

 

Č.j.: MěÚ/1500-2/2022

                                                                                                                     Počet listů: 1

                                                                                                                      Počet příloh: 3/14

Paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Věc:

Odpověď ve věci Vámi zaslané žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Vážená paní,

v uvedené věci Vám odpovídám na Vámi zaslanou žádost o poskytnutí informace přijatou Městským úřadem Horní Bříza dne 15. 6. 2022.

V uvedené žádosti žádáte o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o zápis ze schůze Rady města Horní Bříza ze dne 30. 3. 2022.

Uvedený zápis ze schůze Rady města Horní Bříza ze dne 30. 3. 2022, Vám tímto zasílám v anonymizované podobě včetně příloh č. 1 a č. 2.

S pozdravem

 

V Horní Bříze 24. června 2022                                                           David Kapr v. r.

                                                                                                                starosta města

 

Přílohy: - Zápis ze schůze Rady města Horní Bříza dne 30. 3. 2022 - 12 listů

             - Příloha č. 1 k zápisu ze schůze RM dne 30. 3. 2022 - 1 list

             - Příloha č. 2 k zápisu ze schůze RM dne 30. 3. 2022 - 1 list