Horní Bříza - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

2021

Město Horní Bříza a jeho orgány jako povinný subjekt podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů poskytlo žadatelům informace, které jsou níže zveřejněny v souladu s tímto ustanovením.

 

Řešení žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve věci podané žádosti - o doplnění žádosti společnosti adresované Městskému úřadu Horní Bříza k rukám starosty dne 27. 1. 2021.

Žádost byla zaevidována MěÚ Horní Bříza pod čj.: MěÚ/183-1/2021 a rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti bylo vyhotoveno dne 10. 2. 2021.

Bylo vydáno rozhodnutí pod čj.: MěÚ/183-2/2021 ze dne 10. 2. 2021 o částečném odmítnutí žádosti.

 

Povinný subjekt:

Město Horní Bříza

Městský úřad Horní Bříza

Třída 1. máje 300

330 12 Horní Bříza

 

Žadatel:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Číslo jednací: MěÚ/183-2/2021

Oprávněná úřední osoba: David Kapr, starosta města

Datum: 10. února 2021

 

R O Z H O D N U T Í

Město Horní Bříza jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdější předpisů (dále jen „InfZ“) rozhodla v souladu s § 15 odst. 1 InfZ o žádosti žadatele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 27. 1. 2021, o poskytnutí informací spočívající ve sdělení počtu běžících exekucí dle  zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu vedených povinným, v nichž povinný jako oprávněný vymáhá poplatky
za provoz systému shromažďování odpadů dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích po povinných, kteří byli v době vyměření poplatku nezletilí a dále ve sdělení čísel jednacích těchto daňových exekucí s uvedením subjektu, který je vymáhá, takto:

Žádost se částečně odmítá v rozsahu sdělení čísel jednacích daňových exekucí s uvedením subjektu, který je vymáhá.

 

Odůvodnění:

Dne 27. 1. 2021 byla Městskému úřadu Horní Bříza doručena žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žadatele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, o poskytnutí informací spočívající ve sdělení počtu běžících exekucí dle  zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu vedených povinným, v nichž povinný jako oprávněný vymáhá poplatky za provoz systému shromažďování odpadů dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích po povinných, kteří byli v době vyměření poplatku nezletilí a dále ve sdělení čísel jednacích těchto daňových exekucí s uvedením subjektu, který je vymáhá.

V daném případě se jedná o informace týkající se soukromí fyzické osoby a o informace, při jejichž poskytnutí může být porušeno právo na ochranu soukromí.

S ohledem na výše uvedené rozhodl povinný subjekt v souladu s § 15 odst. 1 InfZ tak, že žádost v rozsahu shora uvedeném odmítl. Vzhledem k tomu, že InfZ výslovně nestanoví, který orgán je k vydání předmětného rozhodnutí povinný, rozhodl o odmítnutí žádosti (v souladu s § 130 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) Městský úřad.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle § 16 odst. 1 InfZ ve spojení s 83 odst. 1 správního řádu odvolání. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje prostřednictvím města Horní Bříza, a to do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí.

 

otisk kulatého razítka

 

vlastnoruční podpis oprávněné úřední osoby

jméno, příjmení, služební označení

David Kapr

Starosta města Horní Bříza

 

Rozdělovník:

1.Správní spis

2.Doručení (s dodejkou) žadateli: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vyřizuje: David Kapr (oprávněná úřední osoba)

 


 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve věci podané žádosti společnosti adresované Městskému úřadu Horní Bříza k rukám starosty dne 4. 5. 2021.

Žádost byla zaevidována MěÚ Horní Bříza pod čj.: MěÚ/808-2/2021 a vyhotovena k 14. 5. 2021.

 

Městský úřad Horní Bříza

Třída 1. máje 300

330 12 Horní Bříza

Starosta

 

Č.j.: MěÚ/808-2/2021

                                                                                                                                                                                 Počet listů: 2

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

 

Věc:

Odpověď ve věci Vámi zaslané žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Vážená paní xxxxxxxxxxxxxx,

v uvedené věci Vám odpovídám na Vámi zaslanou žádost o poskytnutí informace přijatou Městským úřadem Horní Bříza dne 4. 5. 2021.

V uvedené žádosti žádáte o zaslání investičních plánů města pro rok 2021, resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které město plánuje uskutečnit v letech 2021 - 2022. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města nebo z dotačních titulů či za jejich podpory.

 

Investiční plán města Horní Bříza v roce 2021:

1.

Název projektu: pokládka asfaltového povrchu ve sjezdech a vnitroblocích ulice Tovární v Horní Bříze.

Stručný popis projektu: pokládka nového asfaltového povrchu v tloušťce 80 mm bez osazení obrub na stávající nezpevněný povrch.

Projektová kancelář: bez projektové dokumentace.

Rozpočet projektu: 1 204 669,95 Kč včetně DPH.

Plánovaný termín započetí projektu: 06/2021.

Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: vybráno a schváleno Radou města Horní Bříza, výherce SILBA s. r. o. se sídlem Částkova 1977/73, 326 00 Plzeň, IČO: 26397242.

 

2.

Název projektu: oprava chodníku v ulici Tovární / Třída 1. máje v Horní Bříze.

Stručný popis projektu: demontáž stávajícího stavu a pokládka nového povrchu - betonová dlažba včetně výměny silničních obrub.

Projektová kancelář: bez projektové dokumentace.

Rozpočet projektu: 3 203 957,12 Kč včetně DPH.

Plánovaný termín započetí projektu: 04 - 08/2021.

Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: vybráno a schváleno Radou města Horní Bříza, výherce Stavitelství Kamínek s. r. o. se sídlem Líšťany II, 330 35 Líšťany, IČO: 26021471.

 

3.

Název projektu: revitalizace sídliště v Horní Bříze - II. etapa.

Stručný popis projektu: demontáž stávajícího stavu a pokládka nového - chodníky, ostatní plochy včetně nových oboustranných chodníkových obrub.

Projektová kancelář: bez projektové dokumentace.

Rozpočet projektu: 2 359 076,92 Kč včetně DPH.

Plánovaný termín započetí projektu: 04 - 10/2021.

Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: vybráno a schváleno Radou města Horní Bříza, výherce DYPS Plzeň s. r. o. se sídlem Prvomájová 514/39, Křimice, 322 00 Plzeň, IČO: 62621033.

 

S pozdravem.

V Horní Bříze dne 14. května 2021

 

David Kapr

starosta města

 


Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve věci podané žádosti pana …………………… adresované Městskému úřadu Horní Bříza k rukám starosty dne 15. 10. 2021. Žádost byla zaevidována MěÚ Horní Bříza pod čj.: MěÚ/1699-1/2021 a vyhotovena k 25. 10. 2021.

 

Městský úřad Horní Bříza

Třída 1. máje 300

330 12 Horní Bříza

Starosta

 

Č.j.: MěÚ/1699-2/2021

                                                                                                                                               Počet listů: 1

Pan ……………………………….

E-mail: ……………………………

 

Věc:

Odpověď ve věci Vámi zaslané žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,    o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Vážený pane ……………..,

v uvedené věci Vám odpovídám na Vámi zaslanou žádost o poskytnutí informace přijatou Městským úřadem Horní Bříza dne 15. 10. 2021.

V uvedené žádosti žádáte o zaslání informace o tom, kolik město investovalo v posledních letech do geodetických služeb a ortofotomap.

Předkládám přehled výdajů za geodetické služby a ortofotomapy za roky 2019 až 2021
u města Horní Bříza:

Rok

geodetické služby

ortofotomapy

celkem za jednotlivé roky

2019

40 777 Kč

0 Kč

40 777 Kč

2020

0 Kč

2 500 Kč

2 500 Kč

2021

25 500 Kč

14 641 Kč

40 141 Kč

Celkem za všechny roky

66 277 Kč

17 141 Kč

83 418 Kč

 

S pozdravem.

V Horní Bříze dne 25. října 2021

David Kapr

starosta města