Horní Bříza - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

2020

Město Horní Bříza a jeho orgány jako povinný subjekt podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů poskytlo žadatelům informace, které jsou níže zveřejněny v souladu s tímto ustanovením.

 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve věci podané žádosti xxxxxx adresované Městskému úřadu Horní Bříza k rukám starosty dne 4. 2. 2020.

Žádost byla zaevidována MěÚ Horní Bříza pod čj.: MěÚ/216-2/2020 a vyhotovena k 12. 2. 2020.

Městský úřad Horní Bříza

Třída 1. máje 300

330 12 Horní Bříza

Starosta

 

Č.j.: MěÚ/216-2/2020

                                                                                                                                 Počet listů: 2

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Věc:

Odpověď ve věci Vámi zaslané žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Vážený xxxxxxxx,

v uvedené věci Vám odpovídám na Vámi zaslanou žádost o poskytnutí informace přijatou Městským úřadem Horní Bříza dne 4. 2. 2020.

 

Otázka č. 1 Fakturovaná částka obci Trnová, IČO: 00258393, za odpad dovezený občany
                     obce Trnová do sběrného dvora Horní Bříza za roky 2015, 2016, 2017, 2018,
                     2019. Prosím o jednotlivé faktury s částkami a datem vystavení (případně
                     DUZP).

Odpověď:

 

Roky 2015-2018

     

Datum faktury

číslo faktury

částka

rok celkem

04. 02. 2015

1500006

10 000,00 Kč

10 000,00 Kč

04. 02. 2016

1600007

10 000,00 Kč

10 000,00 Kč

08. 02. 2017

1700004

10 000,00 Kč

10 000,00 Kč

02. 02. 2018

1800008

  5 000,00 Kč

15 000,00 Kč

08. 08. 2018

1800047

10 000,00 Kč

 

Rok 2019

     

Datum faktury

číslo faktury

částka

za období

27. 02. 2019

1900015

10 539,03 Kč

leden

28. 02. 2019

1900026

  1 811,41 Kč

únor

        01. 04. 2019

1900048

  4 126,64 Kč

březen

07. 05. 2019

1900054

17 980,69 Kč

duben

04. 06. 2019

1900071

  4 315,27 Kč

květen

30. 06. 2019

1900088

  2 646,91 Kč

červen

31. 07. 2019

1900112

  2 505,92 Kč

červen doplatek

Celkem

 

43 925,87 Kč

 

Otázka č. 2 Okolní obce (jmenovitě) v roce 2019, které přistoupily na systém „karet
                      ve sběrném dvoře“ pro evidenci dovozu odpadu jejich občanů, případně
                      jak dlouho tento systém využívaly (dle fakturace stačí vyjmenovat měsíce
                      a jednotlivé obce).

 

Odpověď:

Název obce

rok 2019 - měsíce - sledování objemu na "kartách"

dle obyvatel

Trnová

1, 2, 3, 4, 5, 6

 

Krašovice

1, 2, 3, 4, 5, 6

 

Ledce

1, 2, 3, 4, 5, 6

 

Žilov

1, 2, 3, 4, 5, 6

 

Tatiná

1, 2, 3, 4, 5, 6

 

Příšov

1, 2, 3, 4, 5, 6

 

Bučí

1, 2, 3, 4, 5, 6

7, 8, 9, 10

Loza

1, 2, 3, 4, 5, 6

 

 

S pozdravem.

V Horní Bříze dne 12. 2. 2020

David Kapr

starosta města

 


 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve věci podané žádosti společnosti adresované Městskému úřadu Horní Bříza k rukám starosty dne 2. 3. 2020.

Žádost byla zaevidována MěÚ Horní Bříza pod čj.: MěÚ/389-2/2020 a vyhotovena k 13. 3. 2020.

 

Městský úřad Horní Bříza

Třída 1. máje 300

330 12 Horní Bříza

Starosta

 

Č.j.: MěÚ/389-2/2020

                                                                                                                                                                                     Počet listů: 1

Paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Věc:

Odpověď ve věci Vámi zaslané žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Vážená paní xxxxxxxxx,

v uvedené věci Vám odpovídám na Vámi zaslanou žádost o poskytnutí informace přijatou Městským úřadem Horní Bříza dne 2. 3. 2020.

V uvedené žádosti žádáte o zaslání investičních plánů města pro rok 2020, resp. seznamu investičních / stavebních projektů či rekonstrukcí, které město plánuje uskutečnit v letech 2020 - 2022. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města nebo z dotačních titulů či za jejich podpory.

 

Stavební akce města Horní Bříza v roce 2020:

 

Název projektu: technické řešení sanace budovy čp. 365 Klub.

Stručný popis projektu: sanace budovy klubu v Horní Bříze.

Projektová kancelář: STAVING Atelier, nám. Gen. Píky 8, 326 00 Plzeň.

Rozpočet projektu: 6 000 000 Kč včetně DPH.

Plánovaný termín započetí projektu: již rozpracováno.

Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: duben 2020.

 

S pozdravem.

V Horní Bříze dne 13. března 2020

 

David Kapr

starosta města

 


 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve věci podané žádosti xxxxxx adresované Městskému úřadu Horní Bříza k rukám starosty dne 5. 6. 2020.

Žádost byla zaevidována MěÚ Horní Bříza pod čj.: MěÚ/954-2/2020 a vyhotovena k 17. 6. 2020.

 

Městský úřad Horní Bříza

Třída 1. máje 300

330 12 Horní Bříza

Starosta

 

Č.j.: MěÚ/954-2/2020

                                                                                                                                                                           Počet listů: 2

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxx

 

Věc:

Odpověď ve věci Vámi zaslané žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Vážený pane inženýre,

v uvedené věci Vám odpovídám na Vámi zaslanou žádost o poskytnutí informace přijatou Městským úřadem Horní Bříza dne 5. 6. 2020.

 

Otázka č. 1 Jakému subjektu jsou placeny náklady za pitnou vodu převzatou a to ve výši 36,548 mil. Kč?

 

Odpověď: Město Horní Bříza má uzavřenou smlouvu se společností VODÁRNA PLZEŇ a. s., se sídlem

                   Malostranská 2, čp. 143, 317 68 Plzeň, IČ: 25205625 o nájmu a provozování vodovodu a kanalizace

                   pro veřejnou potřebu. VODÁRNA PLZEŇ a. s. zaslala městu Horní Bříza na vědomí informaci

                   o vyúčtování vodného a stočného za rok 2019 dle § 36 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech

                   a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích),

                   ve znění pozdějších předpisů, která je vyvěšena na úřední desce města Horní Bříza v termínu

                   od 3. 6. 2020 do 19. 6. 2020. Částka ve výši 36,548 mil. Kč je vyúčtována a následně rozúčtována

                   VODÁRNOU PLZEŇ a. s. na všechny obce uvedené v příloze zaslané informace, ve kterých

                    zmíněná společnost provozuje vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu.                

 

Otázka č. 2 Jak byla vyčíslena výše nákladů na pitnou vodu převzatou o objemu 1,952 mil. m3 a jaká je detailní

                      kalkulace těchto nákladů. Je tato pitná voda převzatá již upravená a je dodávaná přímo

                      do domácností?

 

Odpověď:  Výše nákladů je rozúčtována VODÁRNOU PLZEŇ a. s., na všechny obce uvedené v příloze ve výše

                    zmíněné informaci. Pokud se jedná o další informace, město Horní Bříza není kompetentní k podání

                    bližších informaci, neboť jimi nedisponuje. Pro zjištění bližších informaci je potřebné vznést dotaz

                    na společnost VODÁRNA PLZEŇ a. s. na výše uvedenou adresu.

 

S pozdravem.

V Horní Bříze dne 17. 6. 2020

David Kapr

starosta města

 


 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve věci podané žádosti společnosti adresované Městskému úřadu Horní Bříza k rukám starosty dne 3. 12. 2020.

Žádost byla zaevidována MěÚ Horní Bříza pod čj.: MěÚ/1889-1/2020 a odpověď byla vyhotovena k 15. 12. 2020.

 

Městský úřad Horní Bříza

Třída 1. máje 300

330 12 Horní Bříza

Starosta

 

Č.j.: MěÚ/1889-2/2020

                                                                                                                                                                                 Počet listů: 2

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ISDS: xxxxxxxxxxxxxx

 

Věc:

Odpověď ve věci Vámi zaslané žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Vážená paní xxxxxxxxxxxxxx,

v uvedené věci Vám odpovídám na Vámi zaslanou žádost o poskytnutí informace přijatou Městským úřadem Horní Bříza dne 3. 12. 2020.

 

Otázka č. 1 Počet exekucí dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)                       vedených u obce, v nichž Vaše obec jako oprávněný vymáhá za provoz systému shromažďování                                   odpadů dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích po povinných - plátcích poplatku, kteří byli                         v době vyměření poplatku nezletilí (tj. osobami mladšími 18 let) a dále ve sdělení čísel jednacích
                     těchto exekučních řízeních u konkrétního exekutora

 

Odpověď:  Město Horní Bříza nevymáhá exekuce dle výše uvedeného zákona.

                 

 

Otázka č. 2 Počet exekucí dle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu (tj. tzv. daňových exekucí) vedených u Vaší                         obce, v nichž Vaše obec jako oprávněný vymáhá poplatky za provoz systému shromažďování odpadů                         dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích po povinných - plátcích poplatku, kteří byli v době
                     vyměření poplatku nezletilí (tj. osobami mladšími 18 let) a dále ve sdělení čísel jednacích těchto                                   daňových exekucí s uvedením subjektu, který je vymáhá.

 

Odpověď: Město Horní Bříza vymáhá dle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů                           následující počet případů:

                   Léta 2005 - 2006          -   6

                   2007                               - 13     

                   2008                                - 12                

                   2009                                - 13

                   2010                                - 10

                   2011                                - 18

                   2012                                - 18

                   2013                                - 30

                   2014                                - 31

                   2015                                - 108 (zde jsou zahrnuty i dluhy z minulých let) 

                   2016                                - 21 (zde jsou zahrnuty i dluhy z minulých let)

                   Celkem se jedná o 280 případů.

                   Uvedené případy jsou předány Advokátní kanceláři Mařík - Zsemler, se sídlem Kardinála Berana 8,

                   301 25 Plzeň k jejich vymáhání.

 

Otázka č. 3 Zda Vaše obec uzavřela veřejnoprávní smlouvu na výkon přenesené působnosti spočívající v přenosu                         výkonu vymáhání nedoplatků na jiného správce poplatku (pokud jde o poplatky za provoz systému                               shromažďování odpadů dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích) a pokud ano, o předložení                         textu této smlouvy.

Odpověď:  Město Horní Bříza nemá uzavřenou smlouvu na výkon přenesené působnosti spočívající v přenosu                              výkonu vymáhání nedoplatků na jiného správce poplatku. 

 

S pozdravem.

V Horní Bříze dne 15. 12. 2020

David Kapr

starosta města