Horní Bříza - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

2017

Město Horní Bříza a jeho orgány jako povinný subjekt podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů poskytlo žadatelům informace, které jsou níže zveřejněny v souladu s tímto ustanovením.

 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve věci podané žádosti občana města Horní Bříza adresované Městskému úřadu Horní Bříza k rukám starosty dne 12. 1. 2017.

Žádost byla zaevidována MěÚ Horní Bříza pod čj.: MěÚ/106/2017 a vyhotovena k 23. 1. 2017.

Městský úřad Horní Bříza

Třída 1. máje 300

330 12 Horní Bříza

Starosta

 

Č.j.: MěÚ/106-1/2017

                                                                                                                                                                                Počet listů: 2

pan

XXX

E-mail:

 

Věc:

Odpověď ve věci Vámi zaslané žádosti o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Vážený pane,

v uvedené věci Vám odpovídám na Vámi zaslanou žádost o poskytnutí informace přijatou Městským úřadem Horní Bříza dne 12. 1. 2017.

 

V žádosti:

- ve věci poskytnutí informací, zda proběhly některé (blíže specifikovat jaké) schůze Rady města Horní Bříza v níže uvedených termínech elektronickou formou (tj. prostřednictvím e-mailu, telefonickým hovorem atp.), tedy mimo schůze rady města, v období prosinec 2014 až prosinec 2016. Jde o schůze, ve kterých není provedená kontrola usnesení, a obsahují jen několik málo projednaných bodů.

 

            Rok 2014: 1. 12., 22. 12.

            Rok 2015: 16. 2., 2. 3., 11. 3., 17. 3., 15. 7., 28. 8., 2. 10., 27. 10., 3. 11., 20. 11., 21. 12.

            Rok 2016: 4. 1., 20. 1., 8. 2., 26. 2., 7. 3., 22. 3., 20. 4., 6. 5., 23. 5., 21. 6., 27. 6.,                                                                             13. 7., 15. 8., 7. 9., 9. 9., 19. 9., 23. 9., 27. 9., 17. 10., 24. 11.

Odpověď:

- rada města se schází ke svým schůzím podle potřeby, její schůze jsou neveřejné,

- rada města ve smyslu § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve    

  znění pozdějších předpisů pořizuje ze své schůze zápis. V zápise se vždy uvede počet  

  přítomných členů rady obce, schválený pořad schůze rady obce, průběh a výsledek hlasování

  a přijatá usnesení. Zápis ze schůze rady obce musí být pořízen do 7 dnů od jejího konání.  

  Zápis ze schůze rady obce musí být uložen u obecního úřadu k nahlédnutí členům

  zastupitelstva obce.

            Všechny zápisy ze schůzí rady města (tj. včetně schůzí v termínech uvedených 

  v doručené žádosti) jsou takto uloženy u Městského úřadu Horní Bříza k nahlédnutí členům

  zastupitelstva města.

- rada města vyslovila souhlas k zasílání zápisů ze schůzí rady města všem zastupitelům, což  

  je nad rámec zákonem dané povinnosti. Zasílání všech zápisů ze schůzí rady města všem 

  zastupitelům takto probíhá již od prosince roku 2014 do současnosti.

            K Vašemu dotazu, že některé zápisy ze schůzí rady města, neobsahují kontrolu usnesení, je třeba nahlížet jako na řádné zápisy z jednání rady města a vypuštění bodu kontroly usnesení bylo na základě souhlasu členů rady města před jednáním z důvodu časového zaneprázdnění některých členů rady města.

 

S pozdravem.

V Horní Bříze dne 23. 1. 2017

 

Ing. Vojtěch Šedivec

starosta města

 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve věci podané žádosti Fy z Prahy adresované Městskému úřadu Horní Bříza k rukám starosty dne 17. 2. 2017.

Žádost byla zaevidována MěÚ Horní Bříza pod čj.: MěÚ/348/2017 a vyhotovena k 27. 2. 2017.

 

Městský úřad Horní Bříza

Třída 1. máje 300

330 12 Horní Bříza

Starosta

 

Č.j.: MěÚ/348-2/2017

                                                                                                                                                                      Počet listů: 2

Fa

Datová schránka ID:

 

Věc:

Odpověď ve věci Vámi zaslané žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Vážená paní,

v uvedené věci Vám odpovídám na Vámi zaslanou žádost o poskytnutí informace přijatou Městským úřadem Horní Bříza dne 17. 2. 2017.

 

Seznam stavebních projektů plánovaných městem Horní Bříza na rok 2017

 

  1. Vybudování kanalizační čerpací stanice

Název projektu: Vybudování kanalizační čerpací stanice   

Stručný popis projektu:

Vybudování nové kanalizační čerpací stanice jako náhrady za stávající dosluhující ČS včetně sounáležitých objektů tj. elektropřípojka, vodovodní přípojka, zpevněné plochy, terénní úpravy, oplocení

Rozpočet projektu: 3 900 000 Kč

Plánovaný termín započetí projektu: druhá polovina 2017

Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: druhá polovina 2017

  2.   Realizace dětského hřiště

Název projektu: Vybudování dětského hřiště u fotbalového stadionu Horní Bříza 

Stručný popis projektu:

Vybudování dětského hřiště u fotbalového stadionu Horní Bříza, které bude obsahovat vysoké lanové centrum, nízké lanové centrum, pískoviště, houpačky, houpadla, kolotoče

Rozpočet projektu: 2 000 000 Kč

Plánovaný termín započetí projektu: březen 2017

Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: již proběhlo

 

S pozdravem.

V Horní Bříze dne 27. 2. 2017

 

Ing. Vojtěch Šedivec

starosta města

 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve věci podané žádosti občana adresované Městskému úřadu Horní Bříza k rukám starosty dne 6. 2. 2017.

Žádost byla zaevidována MěÚ Horní Bříza pod čj.: MěÚ/394-2/2017 a vyhotovena k 6. 3. 2017.

Městský úřad Horní Bříza

Třída 1. máje 300

330 12 Horní Bříza

Starosta

Č.j.: MěÚ/394-2/2017

                                                                                                                                                                                 Počet listů: 2

pan

Věc:

Odpověď ve věci Vámi zaslané žádosti o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě vydaného rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje č.j.: KDS/739/17 ze dne 22. 2. 2017.

Vážený pane,

v uvedené věci Vám na základě vydaného rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje č.j.: KDS/739/17 ze dne 22. 2. 2017 odpovídám na Vámi zaslanou žádost o poskytnutí informace přijatou Městským úřadem Horní Bříza dne 12. 1. 2017.

V žádosti:

- ve věci poskytnutí informací, zda proběhly některé (blíže specifikovat jaké) schůze Rady města Horní Bříza v níže uvedených termínech elektronickou formou (tj. prostřednictvím e-mailu, telefonickým hovorem atp.), tedy mimo schůze rady města, v období prosinec 2014 až prosinec 2016. Jde o schůze, ve kterých není provedená kontrola usnesení, a obsahují jen několik málo projednaných bodů.

            Rok 2014: 1. 12., 22. 12.

            Rok 2015: 16. 2., 2. 3., 11. 3., 17. 3., 15. 7., 28. 8., 2. 10., 27. 10., 3. 11., 20. 11., 21. 12.

Rok 2016: 4. 1., 20. 1., 8. 2., 26. 2., 7. 3., 22. 3., 20. 4., 6. 5., 23. 5., 21. 6., 27. 6.,                                                                         13. 7., 15. 8., 7. 9., 9. 9., 19. 9., 23. 9., 27. 9., 17. 10., 24. 11.

Odpověď:

Rok 2014:

1. 12. 2014      – schůze rady města proběhla za účasti všech radních (7)

22. 12. 2014    - schůze rady města proběhla za účasti všech radních (7)

Rok 2015:

16. 2. 2015      – schůze rady města proběhla za účasti 6 radních, omluven p. Petr Grün

2. 3. 2015        - schůze rady města proběhla za účasti všech radních (7)

11. 3. 2015       - schůze rady města proběhla za účasti 5 radních,

                             omluvení p. Vladimír Kargeradov, p. Ing. Lubomír Navrátil

17. 3. 2015      - schůze rady města proběhla za účasti 6 radních,

                             omluven p. Mgr. Viktor Vanžura

15. 7. 2015       - schůze rady města proběhla za účasti všech radních (7)

28. 8. 2015      - schůze rady města proběhla za účasti všech radních (7) 

2. 10. 2015      - schůze rady města proběhla za účasti všech radních (7)

27. 10. 2015    - schůze rady města proběhla za účasti všech radních (7)

3. 11. 2015      - schůze rady města proběhla za účasti všech radních (7)

20. 11. 2015    - schůze rady města proběhla za účasti všech radních (7)

21. 12. 2015    - schůze rady města proběhla za účasti všech radních (7)

Rok 2016:

4. 1. 2016        - schůze rady města proběhla za účasti všech radních (7)

20. 1. 2016      - schůze rady města proběhla za účasti všech radních (7)

8. 2. 2016        - schůze rady města proběhla za účasti všech radních (7)

26. 2. 2016       - schůze rady města proběhla za účasti všech radních (7)

7. 3. 2016        - schůze rady města proběhla za účasti všech radních (7)

22. 3. 2016      - schůze rady města proběhla za účasti 6 radních,

                            omluven p. Mgr. Viktor Vanžura

20. 4. 2016      - schůze rady města proběhla za účasti všech radních (7)

6. 5. 2016        - schůze rady města proběhla za účasti všech radních (7)

23. 5. 2016      - schůze rady města proběhla za účasti všech radních (7)

21. 6. 2016      - schůze rady města proběhla za účasti všech radních (7)

27. 6. 2016       - schůze rady města proběhla za účasti všech radních (7)

13. 7. 2016       - schůze rady města proběhla za účasti 6 radních,

                             omluven p. Mgr. Viktor Vanžura

15. 8. 2016      - schůze rady města proběhla za účasti všech radních (7)

7. 9. 2016        - schůze rady města proběhla za účasti všech radních (7)

9. 9. 2016        - schůze rady města proběhla za účasti všech radních (7)

19. 9. 2016      - schůze rady města proběhla elektronickou formou se souhlasem všech radních (7)

23. 9. 2016      - schůze rady města proběhla za účasti 6 radních,

                            omluven p. Stanislav Kapr

27. 9. 2016      - schůze rady města proběhla za účasti 6 radních,

                            omluven p. Vladimír Kargeradov

17. 10. 2016     - schůze rady města proběhla za účasti všech radních (7)

24. 11. 2016    - schůze rady města proběhla za účastí všech radních (6), (celkový počet radních byl v době

                            schůze 6 vzhledem k úmrtí p. Petra Grüna)

S pozdravem.

V Horní Bříze dne 6. 3. 2017

Ing. Vojtěch Šedivec

starosta města

 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve věci podané žádosti občana adresované Městskému úřadu Horní Bříza k rukám starosty dne 15. 3. 2017.

Žádost byla zaevidována MěÚ Horní Bříza pod čj.: MěÚ/542-2/2017 a vyhotovena k 27. 3. 2017.

Městský úřad Horní Bříza

Třída 1. máje 300

330 12 Horní Bříza

Starosta

 

Č.j.: MěÚ/542-2/2017

                                                                                                                                                                     Počet listů: 1

pan

 

Id ISDS:

 

Věc:

Odpověď ve věci Vámi zaslané žádosti o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Vážený pane,

v uvedené věci Vám odpovídám na Vámi zaslanou žádost o poskytnutí informace spočívající o možnost nahlédnutí do kroniky obce Horní Bříza přijatou Městským úřadem Horní Bříza dne 15. 3. 2017.

 

V žádosti:

- podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí žádám o možnost nahlédnutí do kroniky obce Horní Bříza.

 

Odpověď:

- možnost nahlédnutí do kroniky obce Horní Bříza je po domluvě na Městském úřadě

  Horní Bříza v úřední době, a to:

  - pondělí a středa v době od 8:00 do 11:00 a 12:00 do 17:00 hodin

 

- v ostatních dnech po domluvě na Městském úřadě Horní Bříza v pracovní době, a to:

  - úterý a čtvrtek v době od 7:00 do 11:00 a 12:00 do 14:30 hodin

  - pátek v době od 7:00 do 11:00 a 12:00 do 14:00 hodin

 

S pozdravem.

V Horní Bříze dne 27. 3. 2017

Ing. Vojtěch Šedivec

starosta města

 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve věci podané žádosti firmy adresované Městskému úřadu Horní Bříza k rukám starosty dne 22. 3. 2017.

Žádost byla zaevidována MěÚ Horní Bříza pod čj.: MěÚ/598-2/2017 a vyhotovena k 3. 4. 2017.

Městský úřad Horní Bříza

Třída 1. máje 300

330 12 Horní Bříza

Starosta

Č.j.: MěÚ/598-2/2017

                                                                                                                                                                       Počet listů: 2

Fa:

E-mail:

Věc:

Odpověď ve věci Vámi zaslané žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Vážená paní,

v uvedené věci Vám odpovídám na Vámi zaslanou žádost o poskytnutí informace přijatou Městským úřadem  Horní Bříza dne 22. 3. 2017.

 

Seznam stavebních projektů plánovaných městem Horní Bříza na rok 2017

 

  1. Vybudování kanalizační přečerpávací stanice

Název projektu: Vybudování kanalizační přečerpávací stanice     

Stručný popis projektu:

Vybudování nové kanalizační přečerpávací stanice jako náhrady za stávající dosluhující ČS včetně sounáležitých objektů tj. elektropřípojka, vodovodní přípojka, zpevněné plochy, terénní úpravy, oplocení.

Rozpočet projektu: 3 900 000 Kč

Plánovaný termín započetí projektu: druhá polovina 2017

Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: druhá polovina 2017

 

  2.  Realizace dětského hřiště

Název projektu: Vybudování dětského hřiště u fotbalového stadionu Horní Bříza 

Stručný popis projektu:

Vybudování dětského hřiště u fotbalového stadionu Horní Bříza, které bude obsahovat vysoké lanové centrum, nízké lanové centrum, pískoviště, houpačky, houpadla, kolotoče.

Rozpočet projektu: 2 000 000 Kč

Plánovaný termín započetí projektu: březen 2017

Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: již proběhlo

S pozdravem.

V Horní Bříze dne 3. 4. 2017

Ing. Vojtěch Šedivec

starosta města

 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve věci podané žádosti společnosti z Prahy adresované Městskému úřadu Horní Bříza k rukám starosty dne 10. 7. 2017.

Žádost byla zaevidována MěÚ Horní Bříza pod čj.: MěÚ/1320-2/2017 a vyhotovena k 18. 7. 2017.

Městský úřad Horní Bříza

Třída 1. máje 300

330 12 Horní Bříza

Starosta 

Č.j.: MěÚ/1320-2/2017

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Počet listů: 2

Společnost 

Id ISDS:

 

Vážení,

v uvedené věci Vám odpovídám na Vámi zaslanou žádost o poskytnutí informace přijatou Městským úřadem Horní Bříza dne 10. 7. 2017.

 

1. Zda je Vaše obec na základě jakéhokoli smluvního ujednání či ve vazbě na současně 

    nastavené smluvní vztahy a závazky povinna informovat stávající autorizovanou   

    obalovou společnost EKO-kom, a.s., či jiný subjekt (a který), pokud by hodlala:

 

            a) deklarovat zájem o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění 

                povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů

 

            b) přistoupit k jednání o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění     povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů

            c) uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí čí jiný typ smlouvy nebo vydat potvrzení o                spolupráci a zajištění zřízení sběrných míst ve Vaší obci

 

Odpověď: Město Horní Bříza nemá námitky proti vstupu další autorizované obalové společnosti na trh v České republice.

Ve věci spolupráce s Vaší společností nebo případně jinou společností se zatím město nebude vymezovat.

Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů, uzavřena mezi městem Horní Bříza a autorizovanou obalovou společnosti EKO-KOM, a.s., IČO: 25134701 se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 nepředstavuje překážku pro navázání spolupráce mezi městem Horní Bříza a jinou autorizovanou obalovou společnosti. 

 

 2. Zda existuje jakékoli smluvní ujednání či jiný závazek obce nebo jakákoli okolnost  

     na straně obce, které by představovaly překážku nebo okolnost jakkoliv bránící či

     komplikující:

 

            a) deklarování zájmu o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění     povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů

            b) jednání o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností       zpětného odběru a využití odpadů z obalů

            c) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy nebo vydání potvrzení o          spolupráci a zajištění zřízení sběrných míst ve Vaší obci

a pokud ano,

            co z tohoto ujednání či závazku obce či okolnosti vyplývá (včetně poskytnutí jeho doslovné citace, resp. popisu příslušné okolnosti, a dále poskytnutí odkazu na konkrétní právní skutečnosti, ze kterých tuto okolnost dovozujete).

 

Odpověď: Je na městě Horní Bříza, aby v případě spolupráce s jinou autorizovanou obalovou společnosti, oslovilo a informovalo společnost EKO-KOM, a.s., IČO: 25134701 se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 o podrobnostech takové spolupráce.

Vzájemné vztahy, závazky města Horní Bříza a společnosti EKO-KOM, a.s., IČO: 25134701 se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 se řídí uzavřenou smlouvou o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů.

S pozdravem.

V Horní Bříze dne 18. 7. 2017

 

Ing. Vojtěch Šedivec

starosta města

 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve věci podané žádosti společnosti z Prahy adresované Městskému úřadu Horní Bříza k rukám starosty dne 17. 8. 2017.

Žádost byla zaevidována MěÚ Horní Bříza pod čj.: MěÚ/1551-2/2017 a vyhotovena k 25. 8. 2017.

Městský úřad Horní Bříza

Třída 1. máje 300

330 12 Horní Bříza

Starosta

Č.j.: MěÚ/1551-2/2017

                                                                                                                                                                       Počet listů: 1

Společnost

E-mail:

Věc:

Odpověď ve věci Vámi zaslané žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Vážený pane,

v uvedené věci Vám odpovídám na Vámi zaslanou žádost o poskytnutí informace přijatou Městským úřadem Horní Bříza dne 17. 8. 2017.

1. Máte ve vaší obci problémy s holuby, špačky, kormorány či jinými škodlivými ptáky?

    Odpověď: Město Horní Bříza nemá vážnější problémy se škodlivými ptáky.

2. Bráníte se nějak proti škodlivým ptákům? Pokud ano, pak – jak?

    Odpověď: Město využívá standardních způsobů a prostředků proti ochraně před škodlivým  

                      ptactvem.

3. Setkali jste se někdy s plašiči škodlivých ptáků značky „Birdgard“?

    Odpověď: Město nepoužívá plašiče škodlivých ptáků značky „Birdgard“.

4. Poskytuje vaše obec dotace na obranu proti škodlivým ptákům majitelům památek či 

    zemědělcům?

    Odpověď: Město neposkytuje dotace na obranu proti škodlivým ptákům.

5. Poskytuje vaše obec někomu náhrady škod způsobené ptáky?

    Odpověď: Město nikomu neposkytuje náhrady škod způsobené ptactvem.

S pozdravem.

V Horní Bříze dne 25. 8. 2017

 

Ing. Vojtěch Šedivec

starosta města