Horní Bříza - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

                                                                                         2015

Město Horní Bříza a jeho orgány jako povinný subjekt podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů poskytlo žadatelům informace, které jsou níže zveřejněny v souladu s tímto ustanovením.

 

 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve věci podané žádosti občana města Horní Bříza adresované Městskému úřadu Horní Bříza k rukám starosty dne 7.1.2015.

Žádost byla zaevidována MěÚ Horní Bříza pod čj.: MěÚ/67/2015 a vyhotovena k 21.1.2015.

 

 

 

Městský úřad Horní Bříza

Tř. 1 Máje 300

330 12 Horní Bříza

Starosta

 

Č.j.: MěÚ/67/2015                                                                                       

                                                                                                                                                 V Horní Bříze dne 21. ledna 2015

                                                                                                                                                 Počet listů: 1

                                                            

 

Vážený pane,

dne 7.1.2015 jsme od Vás obdrželi dopis vedený pod naším č.j.: 67/2015/MěÚ (Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.),

K uvedenému dopisu Vám sdělujeme následující informace:

K bodu 1 Vaší žádosti Vám sdělujeme, že zápis a výpis usnesení ze schůze rady města konané dne 15.12.2014 jsme Vám zaslali v elektronické podobě dne 31.12.2014.

K bodu 2 Vaší žádosti Vám sdělujeme, že zápis a výpis usnesení ze schůze rady města konané dne 22.12.2014 jsme Vám zaslali v elektronické podobě dne 31.12.2014.

K bodu 3 Vaší žádosti Vám sdělujeme, že zápis a výpis usnesení ze schůze rady Města konané dne 5.1.2015 jsme Vám zaslali v elektronické podobě dne 12.1.2015.

K bodu 4 Vaší žádosti Vám sdělujeme, že zápis a výpis ze zasedání zastupitelstva města Horní Bříza konaného dne 17.12.2014 jsme Vám zaslali v el. podobě dne 3.1.2015.

K bodu 5 Vaší žádosti Vám sdělujeme, že zvukový záznam ze zasedání ZM konaného dne 17.12.2014 je uložen na úřadu. Tento zvukový záznam si můžete přijít osobně poslechnout.

K bodu 6 Vaší žádosti Vám sdělujeme, že Vámi požadované termíny zasedání zastupitelstva města a schůzi rady města Horní Bříza jsou uvedeny v zápisu rady města ze dne 5.1.2015, kdy jsme Vám zaslali v elektronické podobě dne 12.1.2015.

 

S pozdravem.                                                                                               

Ing. Vojtěch Šedivec       

starosta města

 

 

 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve věci podané žádosti občanky města Horní Bříza adresované Městskému úřadu Horní Bříza k rukám starosty dne 5.2.2015.

Žádost byla zaevidována MěÚ Horní Bříza pod čj.: MěÚ/309-1/2015 a vyhotovena k 16.2.2015.

 

Městský úřad Horní Bříza

Tř. 1 Máje 300

330 12 Horní Bříza

Starosta

 

MěÚ/č.j.: 309-1/2015                                                                                   

                                                                                                                                                 V Horní Bříze dne 16. února 2015

                                                                                                                                                 Počet listů: 5

                                                                                                                                                 Počet příloh: 3/8  

 

Věc:

Odpověď ve věci Vámi zaslané žádosti o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů,

 

Vážená paní,

v uvedené věci Vám odpovídám na Vámi zaslanou žádost o poskytnutí informace přijatou Městským úřadem Horní Bříza dne 5.2.2015.

V žádosti bodu 1. Informaci, kdy byl schvalován a kým Organizační řád MÚ Horní Bříza, O poskytnutí kopie platného Organizačního řádu včetně všech příloh a dodatků. Předpokládám rozpis pracovních náplní a souvisejících součástí OŘ.

Organizační řád Městského úřadu Horní Bříza byl schválen radou města dne 5.1.2015. Kopii organizačního řádu s přílohami Vám zasílám v příloze č.1.

V žádosti bodu 2. Přehled pracovních pozic zaměstnanců Města Horní Bříza, zařazených do městského úřadu a do organizačních složek města, včetně data uzavření pracovních smluv a termínů nástupu.

Tato oblast je řešena cestou pracovně právního vztahu mezi zaměstnavatelem a jednotlivými zaměstnanci podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Přehled pracovních pozic zaměstnanců Města Horní Bříza Vám zasílám v příloze č.2.

V žádosti bodu 3. Informaci, zda byla v posledních 4 letech prováděna Úřadem práce, Inspektorátem práce nebo krajským úřadem kontrola vedení personalistiky, zařazování pracovníků do platových tříd a platových stupňů u Města Horní Bříza.

Krajským úřadem Plzeň, Škroupova 18, byla ve dnech 3.5. – 7.5.2012 provedena kontrola pojistného, evidenčních listů a mzdových listů.

Úřadem práce Plzeň, Kaplířova 7, byla ve dnech 18.9. – 24.9.2014 provedena kontrola veřejné finanční podpory.

           

V žádosti bodu 4. Informaci o výsledku výběrového řízení na pozici tajemníka MÚ Horní Bříza. Žádám o kopie dokladů průběhu výběrového řízení a zprávu o počtu přihlášených uchazečů. Kdo byl na pozici tajemníka MÚ Horní Bříza přijat do pracovního poměru, kopii uzavřené pracovní smlouvy (pochopitelně bez osobních údajů pracovníka). V případě, že bylo VŘ zrušeno nebo nebyl nikdo vybrán na vyhlášenou pozici, důvod, proč město výběrové řízení zrušilo, jak bude řízení úřadu dále řešit a kopie stanoviska městské rady, pokud výše uvedené záležitosti projednávala.

Starostou Městského úřadu Horní Bříza byla provedena veřejná výzva o vyhlášení Výběrového řízení na pracovní pozici tajemníka městského úřadu. Výběrové řízení bylo provedeno v souladu s § 6, 7, 8, 9 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vše bylo zveřejněno a vyhlášeno jak na úřední desce tak na webových stránkách městského úřadu Horní Bříza.

V příloze č.3 Vám zasílám kopii Zápisu o jednání určené výběrové komise.

§ 6

Veřejná výzva

(1) Uzavření pracovní smlouvy se zájemcem o uzavření pracovní smlouvy (dále jen "zájemce") musí předcházet veřejná výzva k přihlášení zájemců (dále jen "veřejná výzva"), nestanoví-li tento zákon jinak (§ 7 odst. 1 písm. b). Věta první neplatí pro pracovní poměr na dobu určitou.

(2) Veřejná výzva obsahuje

a) název územního samosprávného celku,

b) druh práce a místo výkonu práce,

c) předpoklady podle § 4,

d) jiné požadavky územního samosprávného celku pro vznik pracovního poměru odpovídající povaze správní činnosti, kterou má zájemce vykonávat,

e) výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce (odstavec 4),

f) platovou třídu odpovídající druhu práce,

g) lhůtu pro podání přihlášky,

h) místo a způsob podání přihlášky, a

i) adresu, na kterou se přihláška odesílá.

 

(3) Zájemce podá k územnímu samosprávnému celku písemnou přihlášku. Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:

a) jméno, příjmení a titul zájemce,

b) datum a místo narození zájemce,

c) státní příslušnost zájemce,

d) místo trvalého pobytu zájemce,

e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, 4)

f) datum a podpis zájemce.

 

(4) K přihlášce se připojí tyto doklady:

a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,

b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,

c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

(5) Veřejná výzva se vyvěsí na úřední desce úřadu nejméně 15 dnů přede dnem určeným pro podání přihlášek zájemců a současně se zveřejní i způsobem umožňujícím dálkový přístup; 7) za splnění této povinnosti odpovídá vedoucí úřadu.

(6) Nemá-li přihláška náležitosti stanovené v odstavci 3 nebo nejsou-li k ní připojeny doklady podle odstavce 4, vedoucí úřadu vyzve zájemce, aby náležitosti nebo doklady v přiměřené lhůtě doplnil.

(7) Do 15 dnů od uzavření pracovní smlouvy se zájemcem na základě veřejné výzvy nebo od rozhodnutí, že s žádným ze zájemců nebude uzavřena pracovní smlouva, vedoucí úřadu pořídí o posouzení a hodnocení zájemců zprávu, která obsahuje

a) přehled zájemců,

b) seznam zájemců vyřazených, protože nesplňovali předpoklady a podmínky stanovené ve veřejné výzvě nebo nedoplnili náležitosti přihlášky nebo požadované doklady v dodatečné lhůtě,

c) stručný popis způsobu hodnocení zájemců, a

d) označení zájemce, se kterým byla uzavřena pracovní smlouva, nebo sdělení, že s žádným ze zájemců nebyla uzavřena pracovní smlouva.

Vedoucí úřadu je povinen umožnit nahlédnout do zprávy všem zájemcům.

(8) Pracovní smlouvu lze uzavřít pouze se zájemcem, který splňuje předpoklady a podmínky stanovené ve veřejné výzvě a podal úplnou přihlášku, předložil občanský průkaz nebo doklad o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, 4) a doklady podle odstavce 4.

Výběrové řízení

§ 7

(1) Výběrové řízení je podmínkou pro

a) jmenování do funkce vedoucího úřadu a vedoucího úředníka,

b) vznik pracovního poměru na dobu neurčitou úředníka zařazeného

1. v krajském úřadě,

2. v Magistrátu hlavního města Prahy,

3. v obecním úřadě obce s rozšířenou působností,

4. v pověřeném obecním úřadě,

5. v úřadu městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy, kterému je svěřen výkon přenesené působnosti v rozsahu pověřeného obecního úřadu.

(2) Oznámení o vyhlášení výběrového řízení (dále jen "oznámení") obsahuje údaje uvedené v § 6 odst. 2. Vyhlašuje-li se výběrové řízení na funkci, do níž lze jmenovat pouze fyzickou osobu, která splňuje předpoklad podle § 5, uvedou se v oznámení i tyto předpoklady. Splnění předpokladů podle § 5 prokazuje zájemce čestným prohlášením.

(3) Výběrové řízení vyhlašuje vedoucí úřadu oznámením na úřední desce úřadu územního samosprávného celku nejméně 15 dnů přede dnem určeným pro přihlášení uchazečů o jmenování do funkce vedoucího úředníka nebo uchazečů o přijetí do pracovního poměru úředníka podle odstavce 1 písm. b) (dále jen "uchazeč") a současně i způsobem umožňujícím dálkový přístup. 7) Jde-li o výběrové řízení na funkci vedoucího úřadu, vyhlašuje oznámení hejtman, primátor nebo starosta.

(4) Uchazeč podá k územnímu samosprávnému celku písemnou přihlášku. Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:

a) jméno, příjmení a titul uchazeče,

b) datum a místo narození uchazeče,

c) státní příslušnost uchazeče,

d) místo trvalého pobytu uchazeče,

e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, 4)

f) datum a podpis uchazeče.

 

(5) K přihlášce se připojí doklady podle § 6 odst. 4.

(6) Nemá-li přihláška náležitosti stanovené v odstavci 4 nebo nejsou-li k ní připojeny doklady podle § 6 odst. 4, vedoucí úřadu vyzve uchazeče, aby náležitosti nebo doklady v přiměřené lhůtě doplnil.

(7) Po uplynutí lhůty podle odstavce 3, případně podle odstavce 6 předá osoba uvedená v odstavci 3 přihlášky výběrové komisi.

 

§ 8

(1) Uchazeče posuzuje výběrová komise. Výběrová komise má nejméně 3 členy.(2) Předsedu a ostatní členy výběrové komise jmenuje a odvolává osoba uvedená v § 7 odst. 3. Alespoň jedna třetina členů komise jsou úředníci územního samosprávného celku, který výběrové řízení vyhlásil.

(3) Jednání výběrové komise je neveřejné. Výběrová komise jedná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů, a rozhodnutí přijímá nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů výběrové komise.

§ 9

(1) Výběrová komise posoudí, zda uchazeč předložil úplnou přihlášku a doklady podle § 6 odst. 4 a splňuje předpoklady podle § 4, popřípadě § 5, jde-li o uchazeče o jmenování vedoucího úředníka. Je-li to nutné k posouzení, zda uchazeči splňují požadavky stanovené v oznámení, výběrová komise pozve k jednání uchazeče, kteří předložili úplné přihlášky, včetně dokladů podle § 6 odst. 4 a splňují předpoklady podle § 4, popřípadě § 5, jde-li o uchazeče o jmenování vedoucího úředníka.

(2) Výběrová komise pořídí o posouzení uchazečů písemnou zprávu, která obsahuje

a) údaje o složení výběrové komise,

b) seznam uchazečů,

c) seznam a pořadí uchazečů, kteří předložili úplné přihlášky, včetně dokladů podle § 6 odst.

 

4, splňují předpoklady podle § 4 nebo podle § 5 a splňují požadavky stanovené v oznámení.

 

(3) Zprávu podle odstavce 2 podepisují všichni přítomní členové výběrové komise a její předseda tuto zprávu předá se spisovým materiálem vztahujícím se k výběrovému řízení osobě uvedené v § 7 odst. 3.

(4) Do funkce vedoucího úřadu nebo vedoucího úředníka může být jmenován jen uchazeč uvedený v seznamu podle odstavce 2 písm. c). Pracovní smlouva může být uzavřena jen s uchazečem uvedeným v seznamu podle odstavce 2 písm. c).

(5) Ke zprávě podle odstavce 2 připojí vedoucí úřadu záznam o uzavření pracovní smlouvy nebo o jmenování podle odstavce 4. Osoba uvedená v § 7 odst. 3 musí na požádání umožnit uchazeči do zprávy nahlédnout.

(6) Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

 

S pozdravem.

Ing. Vojtěch Šedivec

starosta města                                                                       

 

 

 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve věci podané žádosti občanky města Horní Bříza adresované Městskému úřadu Horní Bříza k rukám starosty dne 5.2.2015.

Žádost byla zaevidována MěÚ Horní Bříza pod čj.: MěÚ/310/2015 a vyhotovena k 17.2.2015.

 

Městský úřad Horní Bříza

Tř. 1 Máje 300

330 12 Horní Bříza

Starosta

 

MěÚ/č.j.: 310/2015                                                                                      

                                                                                                                                                 V Horní Bříze dne 17. února 2015

                                                                                                                                                 Počet listů: 1

                                                                                                                                                 Počet příloh: 2/4

 

 

Věc:

Odpověď ve věci Vámi zaslané žádosti o poskytnutí přístupu do Registru oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů,ve znění pozdějších předpisů,

 

Vážená paní,

v uvedené věci Vám odpovídám na Vámi zaslanou žádost o poskytnutí přístupu do Registru oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů,ve znění pozdějších předpisů, přijatou Městským úřadem Horní Bříza dne 5.2.2015.

V žádosti se na nás obracíte jako na evidenční orgán ve smyslu ustanovení § 14 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, s žádosti o nahlédnutí do Registru oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích a to v plném rozsahu. Do registru hodláte nahlížet v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.

Podle § 13 odst. 4 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů:

(4) Po ověření žádosti pro umožnění přístupu k registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě udělí evidenční orgán žadateli uživatelské jméno a přístupové heslo do registru, které bez zbytečného odkladu doručí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou žadatele s výjimkou žádosti podané podle odstavce 3 písm. a). Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě je zakázáno.

Podle výše zmíněného Vám umožňuji přístup do Registru oznámení a zároveň Vám zasílám Přihlašovací údaje k uvedenému Registru ve dvou výtiscích. Prosím o podepsání a zaslání Vámi podepsaného jednoho výtisku zpět k Městskému úřadu k založení a evidování.

S pozdravem.

 

Ing. Vojtěch Šedivec

starosta města                                                                       

 

 

 

 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve věci podané žádosti občanky města Horní Bříza adresované Městskému úřadu Horní Bříza k rukám starosty dne 5.2.2015.

Žádost byla zaevidována MěÚ Horní Bříza pod čj.: MěÚ/308/2015 a vyhotovena k 16.2.2015.

 

Městský úřad Horní Bříza

Tř. 1 Máje 300

330 12 Horní Bříza

Starosta

 

MěÚ/č.j.: 308/2015                                                                                      

                                                                                                                                                 V Horní Bříze dne 16. února 2015

                                                                                                                                                 Počet listů: 2

                                                                                               

 

Věc:

Odpověď ve věci Vámi zaslané žádosti o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů,

 

Vážená paní,

v uvedené věci Vám odpovídám na Vámi zaslanou žádost o poskytnutí informace přijatou Městským úřadem Horní Bříza dne 5.2.2015.

V žádosti bodu 1. Informaci, na základě jakého zákonného zmocnění nebo ustanovení schválilo ZM Horní Bříza na svém zasedání dne 17.12.2014 Jednorázové pololetní odměny pro členy komise, a to zpětně od 1.12.2014.

 

ZM Horní Bříza na svém zasedání dne 17.12.2014 svým přijatým usnesením schválilo výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva, výborů a komisí podle § 72 a § 77 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

§ 72

 Neuvolněným členům zastupitelstva obce může být za výkon funkce poskytnuta měsíční odměna. Její maximální výši stanoví prováděcí právní předpis.

§77

(1) Odměna se uvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytuje ode dne, kdy byl zvolen nebo jmenován do funkce, za kterou odměna náleží.

 (2) Odměna se neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytuje ode dne, který stanoví zastupitelstvo obce.

 (3) V případě souběhu výkonu několika funkcí

 a) náleží uvolněnému členovi zastupitelstva obce měsíční odměna podle funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna,  b) lze neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytnout měsíční odměnu až do výše souhrnu odměn za jednotlivé   funkce.

 

a v souladu s ustanovením § 2 nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů

 

§ 2

(1) Neuvolněným členům zastupitelstev 4) může být poskytnuta měsíční odměna 5) až do výše stanovené v přílohách č. 1, 2 a 3 k tomuto nařízení, není-li dále stanoveno jinak.

(2) Neuvolněnému členu zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty, může být měsíční odměna poskytnuta až do výše 0,6násobku výše měsíční odměny stanovené podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení pro uvolněného člena zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty.

(3) Měsíční odměna se poskytuje ode dne, který stanoví zastupitelstvo.

           

V žádosti bodu 2. Informaci od jakého data je stanoveno vyplácení pravidelných měsíčních odměn členům zastupitelstva, členům rady, předsedům, členům výborů neuvolněnému místostarostovi. Ve smyslu ustanovení § 77 odst. 2 zákona o obcích vzniká nárok na odměnu nejdříve ode dne, kdy o tom zastupitelstvo rozhodlo tzn. Od 17.12.2014. Byly tedy všechny výše jmenované pravidelné měsíční odměny vypočteny od 17.12.2014 nebo stanovilo zastupitelstvo pozdější termín?

Zde se zastupitelstvo města dopustilo chybné interpretace znění navrženého a následně přijatého usnesení. Toto přijaté usnesení zastupitelstva města pod pořadovým číslem 120/2014 bude na následném nejbližším zasedání zastupitelstva města v měsíci březnu 2015 revokováno a dáno do souladu se zmíněnou zákonnou úpravou.

 

S pozdravem.

Ing. Vojtěch Šedivec

starosta města                                                                       

 

 

V souvislosti s odpovědi na žádost občanky města Horní Bříza bylo v souladu s řešením žádosti ze dne 5.2.2015 zaevidované pod č.j.: MěÚ/309/2015 vydáno rozhodnutí ze dne 16.2.2015 pod č.j.: MěÚ/309-2/2015, které nabylo právní moci dne 16.3.2015

 

Město Horní Bříza

Městský úřad Horní Bříza

Tř. 1 Máje 300

330 12 Horní Bříza

MěÚ č.j.: 309-2/2015

                                                                                                                                                             V Horní Bříze dne 16. února 2015

                                                                                                                                                             Počet listů : 2

                                              

                                                          

ROZHODNUTÍ

 

Město Horní Bříza, Městský úřad Horní Bříza, jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „město Horní Bříza“ nebo „povinný subjekt“), rozhodlo v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o žádosti paní (dále jen „žadatel“), ze dne 5.2.2015, o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

 

                                                                                      Takto:

 

Žádost žadatelky ze dne 5.2.2015, o poskytnutí informací formou poskytnutí kopie dokladů průběhu výběrového řízení a zprávu o počtu přihlášených uchazečů, kopii zápisu výběrového řízení, se částečně odmítá tak, že v kopii požadovaného zápisu výběrového řízení nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení, adrese bydliště a datu narození fyzické osoby.

 

                  Odůvodnění:

Město Horní Bříza obdržela dne 5.2.2015 žádost žadatelky podle zákona o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informací formou kopie dokladů průběhu výběrového řízení a zprávu o počtu přihlášených uchazečů kopii zápisu výběrového řízení.

Podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů „pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně o odmítnutí části žádosti“. Podle § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, „osobním údajem jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu„. Podle § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., je zpracováním osobních údajů mj. též jejich šíření, předávání nebo zveřejňování. Podle § 5 odst. 2 tohoto zákona může správce údajů zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů a bez tohoto souhlasu jen za podmínek stanovených v citovaném ustanovení.

 

Zápis výběrového řízení, obsahuje osobní údaje fyzických osob (v rozsahu jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého pobytu). Vzhledem k tomu, že město Horní Bříza nemá od subjektu těchto údajů souhlas s předáním jiné osobě a vzhledem k tomu, že sdělení těchto osobních údajů není možné ani na základě některého z důvodu uvedených v § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je vůči těmto údajům splněn důvod pro částečné odmítnutí žádosti o poskytnutí informací.

 

Město Horní Bříza při vydávání tohoto rozhodnutí upřednostnila právo na ochranu osobnosti a osobních údajů podle čl. 10 Listiny základních práv a svobod nad právem na informace podle čl. 17 odst. 5 Listiny, neboť dotčené fyzické osoby vystupují ve vztahu k městu v čistě soukromoprávním postavení a nepochybně zde převažuje veřejný zájem na ochraně osobnosti před právem na přístup k informacím (srovnej čl. 17 odst. 4 Listiny).

S ohledem na výše uvedené rozhodlo město Horní Bříza tak, že žádost o poskytnutí informací v rozsahu osobních údajů obsažených v zápisu o výběrovém řízení v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů odmítla. Podle § 130 odst. 1 správního řádu stanoví-li zákon, že řízení provádí územní samosprávný celek, aníž by určoval, který jeho orgán je k úkonům příslušný, je tímto orgánem v případě kraje krajský úřad a v případě města městský úřad. O částečném odmítnutí žádosti proto rozhodoval jménem města Horní Bříza Městský úřad Horní Bříza.

 

Podle § 12 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů „Všechna omezení práva na informace provede povinný subjekt tak, že poskytne požadované informace včetně doprovodných informací po vyloučení těch informací, u nichž to stanoví zákon. Právo odepřít informaci trvá pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření. V odůvodněných případech povinný subjekt ověří, zda důvod odepření trvá.“ Z tohoto důvodu byly v kopii zápisu znečitelněny osobní údaje a takto upravená kopie bude žadatelce poskytnuta.

 

 

                               Poučení o opravném prostředku:

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s § 83 odst. 1 správního řádu podat odvolání. Odvolání se podává Krajskému úřadu Plzeňského kraje prostřednictvím města Horní Bříza do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí.

 

 

                                  

                                                                  úřední razítko                        

                                                          

                                                                                                                     

Ing. Vojtěch Šedivec

starosta města Horní Bříza                                                                          

 

Rozdělovník:

1.Správní spis

2.Doručení (s dodejkou) žadatelce:

Vyřizuje: Ing. Vojtěch Šedivec (oprávněná úřední osoba)

 

 

 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve věci podané žádosti občanky města Horní Bříza adresované Městskému úřadu Horní Bříza k rukám starosty dne 2.3.2015.

Žádost byla zaevidována MěÚ Horní Bříza pod čj.: MěÚ/406-1/2015 a vyhotovena k 10.3.2015.

 

Městský úřad Horní Bříza

Tř. 1 Máje 300

330 12 Horní Bříza

Starosta

 

Č.j.: MěÚ/406-1/2015                                                                                             

                                                                                                                                                           V Horní Bříze dne 10. března 2015

                                                                                                                                                           Počet listů: 4

                                                                                               

 

 

Věc:

Odpověď ve věci Vámi zaslané žádosti o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,

 

Vážená paní,

v uvedené věci Vám odpovídám na Vámi zaslanou žádost o poskytnutí informace přijatou Městským úřadem Horní Bříza dne 2.3.2015.

V žádosti bodu 1. Informaci. Organizační řád včetně příloh. V organizačním řádu, který schválila rada města dne 5.1.2015 je uvedena pracovnice administrativy a přestupků p. XXX. Žádám o sdělení, k jakému navýšení pracovní agendy došlo na sekretariátu MÚ, že byla přijata další pracovnice. Pokud je mi známo, tak funkce předsedy a zapisovatelky přestupkové komise je doplňková pracovní činnost (zejména v rozsahu Města Horní Bříza). O jaké administrativní činnosti, které není schopna zastat jedna pracovnice sekretariátu se tedy jedna?

V organizačním řádu, který schválila rada města dne 5.1.2015 je uvedeno, že není obsazena funkce vedoucího hospodářsko-správního odboru. V příloze k OŘ ze dne 16.2.2015 je uvedena jako vedoucí tohoto odboru p. XXX, ale na webových stránkách města je ke dni 2.3.2015 uvedena tato pracovnice opět jako referent. Pokud je tedy p. XXX jmenována vedoucí hospodářsko-správního odboru, žádám o sdělení, kdy bylo ve smyslu zákona 312/2002 Sb. Vypsáno výběrové řízení na vedoucího úředníka, kolik bylo uchazečů a žádám o kopií závěrečné zprávy výběrové komise (stejně jako u VŘ na tajemníka úřadu).

Pokud byla p. XXX řádně podle zákona jmenována do funkce vedoucího odboru, znamená to, že nadále vykonává agendu investičního a finančního referenta nebo byla na místo finančního referenta přijata další pracovnice, uvedená jako finanční referent, a to p. XXX.

Dalším investičním a finančním referentem je uvedena p. XXX, která je v OŘ uvedena jako investiční a finanční referent hospodářsko-správního odboru, ale na webových stránkách města je uvedena u finančního odboru. Kde je tedy zařazena. Platí OŘ nebo web?

Žádám o sdělení, kolik vlastně finančních referentů má město a co je obsahem jejich pracovních náplní.

V organizačním řádu, který schválila rada města dne 5.1.2015 v příloze č. 2 ze dne 16.2.2015 je uvedeno, že funkce tajemníka ÚMČ je neobsazena.  

V zápise z jednání výběrové komise je uvedeno, že se o tuto pozici ucházeli 3 zájemci.

(jen pro Vaší informaci, tajemník je vedoucí úřadu a VŘ se vypisuje dle § 7 zákona o úřednících). Všichni uchazeči splnili požadované předpoklady, a přesto nebyl nikdo vybrán. Toto je samozřejmě právo zaměstnavatele. Žádám o sdělení, zda bude komise schopna na veřejném zasedání zastupitelstva vysvětlit, proč nebyl nikdo z uchazečů vybrán, zda důvod byl uchazečům sdělen (v rámci slušnosti) a kdy bude vypsáno nové výběrové řízení, do kterého předpokládám nebudou zařazeni již vyřezení uchazeči. Nebo rada města tuto funkci vyřadí z OŘ?

K tomuto uvádím následující:

přijetí paní XXX na pozici pracovnice sekretariátu je podmíněno nárůstem pracovní agendy sekretariátu MěÚ Horní Bříza a zároveň jako možnost její odborné přípravy a dalšího zaškolení na pracovní pozice zmíněného úřadu a jeho ustanovených odborů.

zápisem ze schůze rady města Horní Bříza ze dne 21.1.2015 byly učiněny následující kroky v čl. 2 byla provedena úprava v organizačním řádu MěÚ. Radě města byla předložena změna Organizačního řádu MěÚ Horní Bříza v následujícím znění :

 

- převzetí funkce investičního a finančního referenta z odboru Hospodářsko-správního do odboru Finančního a vnitřních   věcí                                                                                                                                                                                                                   - pověření vedením odboru Hospodářsko-správního paní XXX s účinnosti od 1.2.2015

Rada města schvaluje předložený návrh úpravy Organizačního řádu MěÚ Horní Bříza s účinností od 1.2.2015

Výpis usnesení ze schůze rady města dne 21.1.2015:

- 7/2015  Rada města schvaluje návrh úpravy Organizačního řádu MěÚ Horní Bříza s účinnosti od 1.2.2015                             - 8/2015 Rada města schvaluje pověření paní XXX vedením hospodářsko-správního odboru                                                        - 22/2015 Rada města schvaluje uzavření pracovní smlouvy s panem XXX na pracovní pozici referent rozvoje územních celků na dobu určitou do 31.12.2015 s pověřením výkonu funkce tajemníka MěÚ Horní Bříza.

 

V žádosti bodu 2. Informaci. Upozornění na nedodržování zákona, zastaralé údaje na webu.

Na ÚD MÚ Horní Bříza není za rok 2015 dodržen zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím § 5.

Do dnešního dne 2.3.2015 není na webu města aktualizováno mnoho informací např. termíny jednání rady a zastupitelstva jsou na posledy na rok 2014.

 

K tomuto uvádím, že na zřízené úřední desce města Horní Bříza jsou podle § 26 odst. 1 zákona č. 500/2014 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, obligatorně publikovány povinné dokumenty vycházející ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a dále jsou na ní publikovány dokumenty vycházející ze zvláštních zákonů.

 

V žádosti bodu 3. Informaci. Odměny členům zastupitelstva.

Uvádíte, že v březnu 2015 na veřejném zasedání bude podán návrh na revokaci usnesení o odměnách členům zastupitelstva. Předpokládám, že budete revokovat usn.č. 120/2014, schválíte totožné usnesení s úpravou termínu zahájení výplaty a doplněním, kdy a kolik bude neoprávněně vyplacených finančních prostředků vráceno. Jelikož se nejedná o chybu jednotlivých zastupitelů, ale chybu toho, kdo připravoval podklady pro ustavující zasedání, předpokládám, že bude každý zastupitel požádán o písemný souhlas s vrácením neoprávněně vyplacené odměny.

 

K tomu uvádím, že se jedná o technickou úpravu uvedeného stavu věcí a jeho uvedení do souladu s právním stavem.

 

V žádosti bodu 4. Informaci. Přístup do registru oznámení ve smyslu zákona č. 159/2006Sb. v pl.zn. Jen mne zajímá, jak MÚ Horní Bříza dodržuje zákonné povinnosti.

 

K tomu uvádím, že městský úřad Horní Bříza naplňuje literu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů a postupuje při jejím naplňování ve smyslu vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláře pro podávání oznámení podle zákona o střetu zájmů.

 

V žádosti bodu 5. Informaci. Dotaz na konání veřejného zasedání ZM Horní Bříza

Žádám o sdělení, kdy se koná veřejné zasedání ZM Horní Bříza – termín ani podkladové materiály, které musí být zveřejněny dle zákona na webu nejsou. (nebude tedy ZM žádné takové materiály projednávat?)

V souvislosti s konáním veřejného zasedání zastupitelstva žádám o sdělení, kteří členové zastupitelstva byli určeni k podepisování doložky dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích v pl.zn.

 

K tomu uvádím:

- termín veřejného zasedání zastupitelstva města (ZM) Horní Bříza bude 

 dne: 16.3.2015 od 18,00 hodin v Masarykově základní škole

s tímto navrženým programem:

 1. Zahájení

 2. Volba ověřovatelů zápisu

 3. Volba návrhové komise

 4. Kontrola usnesení

 5. Rozpočtové opatření č. 5 za rok 2014

 6. Návrh finanční náhrady za užívání částí pozemku pana XXX

 7. Nákup kartáče na zimní údržbu

 8. Územní plán města Horní Břízy

 9. Instalace žaluzií v Masarykově základní škole

 10. Měřič rychlosti

 11. Rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2015

 12. Revokace usnesení 120/2014

 13. Návrh odměn za výkon funkce členům zastupitelstev

 14. Prodej části pozemku č. parc. 27/6 v majetku města

 15. Koupě části pozemku č. parc. 27/1 pana XXX

 16. Dotační program pro neziskové organizace města

 17. Různé

 18. Diskuze

 19. Rekapitulace přijatých usnesení
 20. Závěr

Tyto údaje budou rovněž zveřejněny na webových stránkách města Horní Bříza.

Pokud se jedná o podepisování doložky podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů je ze zákona určen starosta města. Město postupuje v souladu s § 103 zmíněného zákona o obcích a to tím, že starosta zastupuje obec navenek. Úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva obce, popřípadě rady obce, může starosta provést jen po jejich předchozím schválení, jinak jsou tyto právní úkony od počátku neplatné.

Z jiných ustanovení zákona o obcích je známo, že v podstatě všechny právní úkony obce vyžadují:

1. Schválení zastupitelstvem nebo radou obce

2. Některé navíc vyžadují zveřejnění na úřední desce (záměr obce pronajmout nemovitý majetek, prodat nemovitý majetek, rozpočet je též povinné zveřejnit atd.)

Kdyby starosta podepsal některý z těchto aktů bez splnění těchto zákonných podmínek, byl by právní úkon neplatný ze zákona, absolutně a od počátku.

Zastupitelstvo města neurčilo jiné členy zastupitelstva k podepisování doložky.

 

S pozdravem.

Ing. Vojtěch Šedivec

starosta města

 

 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve věci podané žádosti občanky města Horní Bříza adresované Městskému úřadu Horní Bříza k rukám starosty dne 9.3.2015.

Žádost byla zaevidována MěÚ Horní Bříza pod čj.: MěÚ/466-1/2015 a vyhotovena k 17.3.2015.

 

 

 

Městský úřad Horní Bříza

Tř. 1 Máje 300

330 12 Horní Bříza

Starosta

 

Č.j.: MěÚ/466-1/2015                                                                                             

                                                                                                                                               V Horní Bříze dne 17. března 2015

                                                                                                                                               Počet listů: 3

                                                                                                                                               Počet příloh: 1/4

 

Věc:

Odpověď ve věci Vámi zaslané žádosti o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,

 

Vážená paní,

v uvedené věci Vám odpovídám na Vámi zaslanou žádost o poskytnutí informace přijatou Městským úřadem Horní Bříza dne 9.3.2015.

V žádosti bodu 1. Informaci. O poskytnutí informace do jaké funkce na Městském úřadě Horní Bříza byl přijat pan XXX, který se dle Vámi zaslané zprávy o výběrovém řízení na pracovní pozici tajemníka MÚ Horní Bříza, tohoto řízení zúčastnil, ale komisí nebyl nikdo z uchazečů do této pozice vybrán a výběrové řízení bylo tedy ukončeno. Dále dle Vámi zaslaného Organizačního řádu včetně dodatku č. 2 schváleného dne 16.2.2015 také další volná pozice, kromě tajemníka, uvedena nebyla. Byl tedy pan XXX přijat do pracovního poměru jako třetí sekretářka? Ať byl přijat na jakoukoliv pozici, prosím o zaslání dalšího dodatku Organizačního řádu, kde rada města schválila rozšíření pracovníků sekretariátu.

Dotaz zasílám proto, že stav, kdy je například určitá osoba „pověřena výkonem funkce tajemníka obecního úřadu“ není v souladu se zákonem. Podle § 2 odst.7 zákona č. 312/2002Sb., v platném znění se pro účely tohoto zákona rozumí vedoucí úředník, který vykonává funkci tajemníka obecního úřadu. Podle § 2 odst. 8 tohoto zákona pak v obcích, kde není funkce tajemníka zřízena nebo, kde není tajemník ustanoven, plní úkoly vedoucího úřadu podle zákona starosta. Zákon č. 128/2000Sb., v platném znění v § 109 odst. 1 stanoví, že v čele úřadu je starosta.

            Zákon č. 312/2002Sb., v platném znění § 7 stanoví, že podmínkou pro jmenování do funkce vedoucího úřadu a vedoucího úředníka je výběrové řízení, jehož právní úprava je v § 7 až 9 zákona o úřednících. Případné pověření výkonem funkce tajemníka městského úřadu některým jeho zaměstnancem je tedy institut, který zákon neuvádí a nahrazení řádného obsazení funkce tajemníka městského úřadu v souladu se zákonem č. 312/2002Sb, v platném znění je absolutní a nepřípustné obcházení zákona. Viz. po dobu, kdy funkce tajemníka MÚ není obsazena, plní jeho úkoly starosta.

Podle § 103 odst. 3 zákona č. 128/2000Sb., v platném znění tajemníka úřadu jmenuje a odvolává starosta, a to v souladu se zvláštním zákonem č. 312/2002Sb., v platném znění, kdy podmínkou je souhlas ředitele krajského úřadu.

            Dále zákon č. 312/2002Sb., v platném znění neupravuje žádnou výjimku z povinnosti vyhlásit výběrové řízení v případech, pro něž je obsazení pracovního místa na základě výběrového řízení. Z toho vyplývá, že není na uvážení starosty zda a kdy výběrové řízení na funkci vedoucího úřadu (tajemníka) vyhlásí. Pokud se funkce vedoucího úřadu uvolní (v daném případě byla zrušena, ale znovu schválena v OŘ), musí být VŘ vyhlášeno bezodkladně.

Výše uvedené stanovisko bylo konzultováno s Ministerstvem vnitra ČR, odbor dozoru a kontroly.

 

K tomuto uvádím následující:

Zápisem ze schůze rady města Horní Bříza ze dne 11.3.2015 byl mimo jiné učiněn následující krok:

- Rada města Horní Bříza na své schůzi dne 11.3.2015 schválila nový Organizační řád MěÚ včetně přílohy s účinnosti dnem 12.3.2015

 

V návaznosti na to byla dne 12.3.2015 uzavřena pracovní smlouva s panem XXX na pracovní pozici referent rozvoje samostatných územních celků na dobu určitou do 31.12.2015.

 

Schválený Organizační řád s přílohou Vám zasílám v příloze č. 1

 

V žádosti bodu 2. Informaci. O poskytnutí informace, kdo je zodpovědný za porušování zákona č. 106/1999Sb., v platném znění § 5/3, kdy rok 2015 není uveden na www stránkách Města Horní Bříza. Na toto porušování zákona jsem upozornila již dne 5. února 2015.

K tomuto uvádím, že na zřízené úřední desce města Horní Bříza jsou podle § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, obligatorně publikovány povinné dokumenty vycházející ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a dále jsou na ní publikovány dokumenty vycházející ze zvláštních zákonů.

 

V žádosti bodu 3. Informaci. O poskytnutí informace, zda bude Zastupitelstvu města Horní Bříza v rámci úspor finančních prostředků předložen návrh na provádění kontroly hospodaření města Krajským úřadem Plzeňského kraje, a to bezplatně nebo zda město bude nadále hradit soukromého auditora.

V případě, že ZM Horní Bříza bude nadále hradit soukromého auditora, dotazuji se, zda již krajský úřad provedl následnou kontrolu auditu hospodaření města.

K tomuto uvádím, že Město Horní Bříza má dobrou zkušenost s prováděním kontroly jejího hospodaření cestou soukromého auditora a nebude na tomto stavu v nastávajícím období nic měnit. V následném období opět využije služeb soukromého auditora pro kontrolu hospodaření. V této souvislosti se městu rovněž osvědčilo provádění odborné metodické pomoci ze strany nasmlouvané auditorské společnosti, což mimo jiné přispívá ke zlepšení kvality účetnictví a hospodaření města.

Finančním ředitelstvím Plzeň byl v období listopad - prosinec 2012 proveden u města Horní Bříza dozor nad přezkoumáními hospodaření za kalendářní roky 2010 a 2011. O tomto byl informován Krajský úřad Plzeňského kraje.

 

S pozdravem.

Ing. Vojtěch Šedivec

starosta města

 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve věci podané žádosti občana města Horní Bříza adresované Městskému úřadu Horní Bříza k rukám starosty dne 17.3.2015.

Žádost byla zaevidována MěÚ Horní Bříza pod čj.: MěÚ/535-1/2015 a vyhotovena k 31.3.2015.

 

Městský úřad Horní Bříza

Tř. 1 Máje 300

330 12 Horní Bříza

Starosta

 

Č.j.: MěÚ/535-1/2015

                                                                                                                                               V Horní Bříze dne 31. března 2015

                                                                                                                                               Počet listů: 2

                                                

Vážený pane,

v uvedené věci Vám odpovídám na Vámi zaslanou žádost o poskytnutí informace přijatou Městským úřadem Horní Bříza dne 17.3.2015.

V žádosti bodu 1. Informaci. Proč už se pravidelně nestřídají místa konání zastupitelstva (klub a škola)?

K tomuto uvádím následující:

            Uvedená místa jednání zastupitelstva (klub a škola) se pravidelně střídají. Jedná se o technické řešení problémů. Rovněž se zvažuje otázka letního a zimního období v souvislosti s vytápěním jednotlivých objektů. Do budoucna, by se zastupitelstvo města rádo zaměřilo na zvolení jednoho stálého místa pro jednání zastupitelstva a to v budově školy v místnosti auly kde jsou lepší možnosti technického zabezpečení, zejména ozvučení, vybavenosti a celkového prostředí.

V žádosti bodu 2. Informaci. Kolik počítačů má počítačová síť městského úřadu (pokud je přesné číslo tajemstvím, stačí mně to přibližně), potřebuji si jen udělat představu o nutnosti serveru za 1,9 milionu pro tuto síť.

K tomuto uvádím následující:

            Městský úřad Horní Bříza spolu s jeho organizačními složkami má k dispozici celkem 25 ks - PC a 5 ks - Notebooku, rozdílné úrovně. Rovněž kvalita programových produktů je rozdílná. Proto je nutná modernizace uvedeného zabezpečení jednotlivých pracovišť úřadu do budoucna. 

            Na veřejném zasedání zastupitelstva města Horní Bříza dne 16.3.2015 jsem podal informaci o tom, že město podalo žádost na konsolidaci HW a SW městského úřadu. Dle sdělení městského úřadu, přišlo 31.3.2015 „rozhodnutí o poskytnutí dotace“. Po obdržení tohoto rozhodnutí musí být ještě bezprostředně realizovány další kroky, abychom mohli předložit podklady pro podepsání smlouvy o poskytnutí dotace. Podmínka je, že musíme částku uvedenou v žádosti o dotaci mít zakomponovanou do rozpočtu města, tedy do rozpočtového opatření č. 1 pro rok 2015. Jedná se o rozpočtovanou částku ve výši 1 900 000,- Kč s tím, že dotace je ve výši 85% z této částky. Částka se může ponížit ve vazbě na vysoutěženou cenu v rámci výběrového řízení, po té bude uvedena i nižší (vysoutěžená) částka ve smlouvě o poskytnutí dotace.

 

S pozdravem.

Ing. Vojtěch Šedivec

starosta města

 

 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve věci podané žádosti občana  adresované Městskému úřadu Horní Bříza k rukám starosty dne       2. 11. 2015. Žádost byla zaevidována MěÚ Horní Bříza pod čj.: MěÚ/1953-1/2015 a vyhotovena k 20. 11. 2015.

 

 

Městský úřad Horní Bříza

Tř. 1 Máje 300

330 12 Horní Bříza

Starosta

 

Č.j.: MěÚ/1953-1/2015                                                                                           

                                                                                                                                          V Horní Bříze dne 20. listopadu 2015

                                                                                                                                          Počet listů: 1

                                                                                                                                          Počet příloh: 1/1        

 

 

Věc:

Odpověď ve věci Vámi zaslané žádosti o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Vážený pane,

v uvedené věci Vám odpovídám na Vámi zaslanou žádost o poskytnutí informace přijatou Městským úřadem Horní Bříza dne 2. 11. 2015.

V žádosti Informaci ohledně dotací poskytnutých městem Horní Bříza na rok 2015.

K tomuto přikládám v příloze následující tabulku přehledu o poskytnutých dotací městem Horní Bříza na rok 2015.  

S pozdravem.

                                                                      

 Ing.  Vojtěch Šedivec                                                                                               

 starosta města

 

 

                                                                      Dotace 2015

 

Seznam neziskových organizací                                                    Schváleno RM/ZM

 

Programové dotace

TJ ZKZ Horní Bříza                                                                              430 000 Kč

Folklórní soubor Úsměv                                                                        49 000 Kč

TJ Sokol Horní Bříza                                                                            230 000 Kč

Pionýrská skupina Horní Bříza                                                             50 000 Kč

SDH Horní Bříza                                                                                      40 000 Kč 

Divadelní spolek OSADA                                                                        38 000 Kč

Vinaři Plzeňska                                                                                        20 000 Kč

Kruh přátel hudby při ZŠ a ZUŠ                                                               5 000 Kč

o. s. Přátelství mezi městy                                                                    10 000 Kč 

Svaz postižených civilizačními chorobami                                         10 000 Kč

Základní kynologická organizace Horní Bříza                                    38 000 Kč

Junák                                                                                                         30 000 Kč

Betula Viridis                                                                                              5 000 Kč

HB Photo Club                                                                                         13 500 Kč

Programové dotace celkem                                                               968 500 Kč

 

Individuální dotace

Martin Široký – ME mužů v bowlingu                                                    5 000 Kč

Jana Cimická – ME v terénní lukostřelbě                                             5 000 Kč

Jindřich Slabihoudek – MČR v TFA                                                       3 000 Kč

Individuální dotace celkem                                                                  13 000 Kč

 

Celkem individuální a programové dotace                                     981 500 Kč

 

 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve věci podané žádosti firmy adresované Městskému úřadu Horní Bříza k rukám starosty dne           8. 12. 2015.

Žádost byla zaevidována MěÚ Horní Bříza pod čj.: MěÚ/2095-1/2015 a vyhotovena k 9. 12. 2015.

 

Městský úřad Horní Bříza

Tř. 1 Máje 300

330 12 Horní Bříza

Starosta

 

Č.j.: MěÚ/2095-1/2015

                                                                                                                                                                                    Počet listů: 2

 

 

Fa

 

 

ID datové schránky:

Věc:

Odpověď ve věci Vámi zaslané žádosti o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Vážený pane jednateli,

v uvedené věci Vám odpovídám na Vámi zaslanou žádost o poskytnutí informace přijatou Městským úřadem Horní Bříza dne 8. 12. 2015.

V žádosti bodu 1. Informací. Používáte právní informační systém CODEXIS (dodavatel ATLAS consulting spol. s. r. o.)?

Odpověď s informací:

Městský úřad Horní Bříza používá informační systém CODEXIS (dodavatel ATLAS consulting spol. s. r. o.).

V žádosti bodu 2. Informací. Sdělení informace zda využíváte k tomuto softwaru doplněk Liberis?

Odpověď s informací:

Ano Městský úřad Horní Bříza využívá k tomuto softwaru doplněk Liberis.

V žádosti bodu 3. Informací. Jaký přesný název doplňku Liberis, Liberis Silver nebo Liberis Gold, popřípadě jiný?

Odpověď s informací:

Jedná se o doplněk Liberis Silver.

 

V žádosti bodu 4. Informací. Sdělení informace pro kolik uživatelů (poskytnutých licencí) je určen?

Odpověď s informací:

Jedná se o jednu licenci.

V žádosti bodu 5. Informací. Sdělení informace o částce, která je vynaložena na pořízení tohoto systému z veřejných prostředků?

Odpověď s informací:

Celková částka byla vynaložena ve výši 41 909 Kč.

 

V žádosti bodu 6. Informací. Sdělení informace od kdy je uzavřena smlouva na využívání tohoto systému, v případě, že není uzavřena smlouva, sdělení od kdy je hrazeno využívání tohoto systému?

Odpověď s informací:

Smlouva na využívání tohoto systému je uzavřena od 18. 4. 2011.

 

V žádosti bodu 7. Informací. Sdělení informace do kdy je uzavřena smlouva na využívání tohoto systému, v případě, že není uzavřena smlouva, sdělení do kdy je uhrazeno využívání tohoto systému?

Odpověď s informací:

Smlouva na využívání tohoto systému je uzavřena na dobu určitou do 30. 6. 2017.

 

 

V Horní Bříze

Dne: 9. 12. 2015

 

Vypracoval: Ing. Vojtěch Šedivec

                        starosta města

 

Kontakt:

 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve věci podané žádosti občana  adresované Městskému úřadu Horní Bříza k rukám starosty dne 21. 12. 2015.

Žádost byla zaevidována MěÚ Horní Bříza pod čj.: MěÚ/2137-1/2015 a vyhotovena

k 23. 12. 2015.

 

 

Městský úřad Horní Bříza

Tř. 1 Máje 300

330 12 Horní Bříza

Starosta

 

Č.j.: MěÚ/2137-1/2015

                                                                                                                                                                                     Počet listů: 1

 

Věc:

Odpověď ve věci Vámi zaslané žádosti o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Vážený pane,

v uvedené věci Vám odpovídám na Vámi zaslanou žádost o poskytnutí informace přijatou Městským úřadem Horní Bříza dne 21. 12. 2015.

 

V uvedené věci Vám sděluji, následující skutečnost, a to, že pracovní místo tajemníka Městského úřadu Horní Bříza bylo zrušeno v měsíci listopad 2010. Vámi požadované informace týkající se a vycházející z pracovního místa tajemníka Městského úřadu Horní Bříza za druhé čtvrtletí roku 2012 a za rok 2012 celkem, Vám z tohoto důvodu nemohu poskytnout.

S pozdravem.

 

V Horní Bříze dne 23. 12. 2015

 

 

 

Vypracoval: Ing. Vojtěch Šedivec  

                     starosta města