Menu
město Horní Bříza
Horní Bříza

Historie hornobřízského základního školství - 20. část

20_00

.

Z nedávné minulosti k současnosti:
- poslední změny vzdělávacích programů
- vzdělávacích projekty
- nástup informačních technologií ve výuce

Školní rok 2007/2008 přinesl do organizace vzdělávací práce školy četné změny.

Dohodou mezi Plzeňským krajem a Městem Horní Bříza převzala naše škola od 1. září 2007 činnost Základní školy praktické v Krašovicích.

Vzdělávací nabídka školy tak byla rozšířena o školní vzdělávací programy pro žáky s lehkým mentálním poškozením. Jejich výuka byla zahájena ve 2 speciálních třídách pro 22 žáků se 4 vyučujícími. (13 žáků bylo z Horní Břízy, po 2 z Trnové a Třemošné, po 1 z Dolní Bělé, Kaznějova, Krašovic, Litého a Mrtníka.)

V témže roce, po přípravném období kurikulární reformy, kdy jednotlivé školy měly za povinnost zpracovat své vlastní školní vzdělávací programy, vstoupila i naše škola do fáze jejich postupného zavádění. 

Výchovně vzdělávací činnost školy se tak od této doby odvíjela podle čtyř vzdělávacích programů:

  • Vzdělávací program Základní škola (stávající centrální, 2.- 5. a 7. - 9. ročník)
  • Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy
    základní školy Horní Bříza (nově zpracovaný a v dalších letech postupně zaváděný, 1. a 6. ročník)
  • Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání MZŠ H. Bříza, žáci se zdravotním postižením (nově zpracovaný a v dalších letech postupně zaváděný, 1. a 6. ročník)
  • Vzdělávací program Zvláštní škola (stávající centrální, 2. - 5. a 7. - 9. ročník)

Změny se dotkly také časové dotace v učebním plánu.

Ve 4. ročníku byla vrácena výuka znovu na 8 vyučovacích hodin českého jazyka (přechodně redukována o 1 h ve prospěch zavedení výuky angličtiny od 3. ročníku). V 6. ročníku namísto rodinné výchovy zaveden předmět výchova ke zdraví. Mezipředmětová koordinace obsahu a časové návaznosti učiva připadla projektovému vyučování.

Nedílnou součástí ŠVP se staly projektové dny: Ochrana člověka za mimořádných situací, Halloween, Čertí škola, Vánoční projekt, Den Země, Školní olympiáda a jednorázové akce na doplnění a prohloubení učiva s pevným zakotvením v jednotlivých ročnících.

20_01
Den Země 2007 – výsadba stromků před školním stadionem

Ustálenými a každoročně pravidelně konanými akcemi pro veřejnost se staly: Chovatelská výstava a Technické tvořivosti žáků, Školní akademie, pěvecká soutěž SOLASIDO, Slavnost prvňáčků, besídky školní družiny, představení dramatického a koncert pěveckého kroužku, vystoupení žáků na Městských slavnostech a Rozsvícení vánočního stromu.

20_02
Z výstavy technické tvořivosti – 11. 3. 2010

Od 1. 1. 2012 se součástí školy stalo Středisko volného času. Jeho vzdělávací nabídky využívá na 400 žáků školy v 35 zájmových útvarech (přírodovědných, technických, společenskovědních, estetických a sportovních) vedenými učiteli a externisty.

Poslední právní úpravou byla novela školského zákona č. 82/2015 Sb., ze dne 19. března 2015, kterým se změnil zákon č. 561/2004 Sb., která nově stanovila podporu vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami s nově zavedený systémem pěti podpůrných opatření a zpřesnila úpravu zařazování žáků do základní školy speciální. Sjednotila pravidla činnosti školských poradenských zařízení, upravila jejich zprávy, doporučení a pravidla nakládání s těmito dokumenty. Zabývala se pracovním poměrem ředitelů škol a obsahem Školních řádů. Vymezila také nabízený sortiment školních bufetů. Vyloučila v nich prodej potravin a nápojů, jejichž konzumace odporuje zásadám zdravé výživy a zakázala ve škole jejich reklamu.

Nebývá na školách zvykem, že by na zahájení školního roku byl přítomen osobně ministr školství. Naší škole se této cti dostalo 2. září 2013, kdy naše žáky poctil návštěvou ministr školství Dr. Dalibor Štys v doprovodu hejtmana Plzeňského kraje Milana Chovance, vedoucí odboru školství Krajského úřadu JUDr. Jaroslavou Havlíčkovou a ředitele KÚ PK Mgr. Jiřího Leščinského.

Ministr se nejprve pozdravil s učiteli a žáky 2. – 9. tříd na tradičním shromáždění v úvodu školního roku v sále místního Klubu a pak zavítal do školy, aby ve školních lavicích přivítal nové prvňáčky v první den jejich školní docházky.

_02
 Ministr školství D. Štys a hejtman PK M. Chovanec mezi prvňáky (2. 9. 2013)

8. října 2013 využila prostor školy Univerzita J. A. Komenského Praha, Masarykova demokratická akademie a Vzdělávací agentura Consulte k pořádání Celostátní konference „Bezpečné město“, na které vystoupil
PhDr. Vladimír Špidla, bývalý premiér ČR a eurokomisař.

V roce 2010 byl na škole zpracován program "Podpory preventivních aktivit a výchovy k toleranci“, s kterým škola uspěla u poskytovatele dotace, kterým byl Plzeňský kraj.

Program navázal na zkušenosti s uplatňováním aktivit protidrogové prevence a výchovy k toleranci předchozích let, které rozšířil o další prostředky a aktivity sloužící k tvorbě pozitivního sociálního klimatu třídních kolektivů a školy, k potlačování antisemitismu, xenofobie, rasismu, šikany a vandalismu ve škole a v místě bydliště, k podpoře zdravého životního stylu a prevenci drogových závislostí.

Na měsíc září byly připraveny zážitkové akce pro žáky 6. ročníků, umožňující vznik optimálních vztahů nově vytvořených třídních kolektivů z žáků bývalých 5. ročníků hornobřízské školy a spádových málotřídek (Ledce, Trnová, Žichlice). Uskutečnily se vzdělávací zájezdy do Terezína a památníku v Lidicích.

Zahrnoval výchovu k přátelskému soužití s rozšiřujícím se počtem romského, asijského a jiného zahraničního etnika ve třídě i ve škole, jednorázové celoškolní akce zaměřené na boj proti vandalismu ve škole a v místě školy, divadelní představení s preventivní tématikou, přednášky lektorů protidrogových center zaměřených proti kouření a užívání drog, pubertální a postpubertální sexualitu a sexuální zneužívání.

Součástí programu byla celoroční „Školní sportovní liga“, soutěž třídních kolektivů v 16 sportovních odvětvích organizovaná žákovskou samosprávou ve volném čase žáků a celodenní Školní olympiáda v atletice.

20_04
Školní olympiáda (25. 6. 2014)

Z operačního programu MŠMT Vzdělání pro konkurenceschopnost a projektem „Skonči s minulým, směřuj k budoucímu – modernizace výuky na ZŠ Horní Bříza“ (2009-2011, s finanční podporou 3 mil. Kč) bylo vyčleněno na modernizaci a rozšíření ICT vybavení školy 750 000 Kč (16 počítačů, 10 učitelských notebooků, 26 licencí programů EDU, 1 souprava interaktivní tabule s příslušenstvím, 1 videodataprojektor).

Pořízení první interaktivní tabule „SMART BOARD“ spolu s tzv. interaktivními učebnicemi nakladatelství Fraus přineslo zlomovou modernizaci výuky podle nejnovějších didaktických trendů. Škola se stala nositelkou marketingového označení Partnerská škola nakladatelství Fraus.

V roce 2011 uspěla škola s projektem „Moderní škola" (1 864 134,- Kč). Tyto finanční prostředky byly využity na mzdy pro individualizaci výuky ve čtenářské a informační gramotnosti, matematice a cizích jazycích, k úhradě poplatků za vzdělávání učitelů v kurzech cizích jazyků a odměnění učitelů za tvorbu vlastních tzv. digitálních učebních materiálů k didaktickému využití prostřednictvím ICT. Dále z nich byly zakoupeny 4 soupravy interaktivních tabulí s videodataprojektory (v 1. třídě a v odborných pracovnách dějepisu, hudební výchovy a přírodopisu), 16 PC sestav, 16 notebooků a 32 licencí kancelářských programů) v hodnotě 700 tisíc Kč.

K další inovaci a prohloubení interaktivity a názornosti výuky využila škola svého zapojení do pilotáže projektu nakladatelství Fraus, která byla zaměřena na ověření možnosti nahrazení „papírových“ učebnic šestého ročníku za „elektronické“ v předmětech český jazyk, dějepis, matematika a fyzika (2012/2013).

Všem žákům třídy 6. A byly v rámci pilotáže zdarma zapůjčeny tablety, k výuce byly využívány interaktivní učebnice „Flexibooks“ a výukové aplikace: Mobilní učitel AJ, VideoScience, Calculator, Conventor, Google Earth a další.

20_05

Projekt „Šablony Horní Bříza“ v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání byl realizován během školního roku 2017/2018. Získané prostředky (952 120,- Kč) pokryly mzdové náklady na vedení dvou čtenářských klubů, školního asistenta s 20 hodinami týdně, který pracoval se čtyřmi žáky ohroženými školním neúspěchem a 12 učitelů absolvovalo šestnáctihodinový seminář o čtenářské gramotnosti.

Masivní finanční podporu k modernizaci didaktické techniky a nábytkového vybavení získala škola z „Integrovaného regionálního operačního programu – Integrované územní investice Plzeňské metropolitní oblasti“ - financovaného z prostředků EU, Města Horní Bříza a státního rozpočtu projektem „Modernizace učeben digitálních technologií, přírodních věd a cizích jazyků Masarykovy ZŠ Horní Bříza“ (2018/2019). Celková dotace projektu činila 8 052 684,- Kč.

Za 5 515 363,- Kč bylo pořízeno vybavení informačními technologiemi (7 interaktivních tabulí, vybavení 2 počítačových učeben, tablety, mikroskopy a kamera k mikroskopům, notebooky, sady PASCO, pomůcky na polytechnické vzdělávání …), a za 1 945 816,- Kč nábytkové vybavení učeben a kabinetů chemie, přírodopisu, fyziky, informatiky, cizích jazyků, učeben člověk a jeho svět, řemeslné učebny.

Škola se také úspěšně zapojovala do projektů dotovaných z Podpory mezinárodní spolupráce.

Partnerskou spolupráci se zahraničními školami zahájila naše škola roku 2001, kdy pobývala první skupinka našich žáků na přátelské týdenní výměně s žáky College Chateaubriand partnerského města Villeneuve sur Yonne ve Francii.

V roce 2009 byla tato spolupráce tematicky rozšířena o každoroční účast členů našeho kroužku „Malý Einstein“ na výstavě technické a přírodovědné zájmové činnosti dětí partnerské školy „Hlava ve hvězdách – nohy na zemi“.

Projektem „Evropský dům stojí - učíme se v něm bydlet“ přizvala škola ke spolupráci ZŠ Vladimíra Mináče v Klenovci (partnerské město Villeneuve sur Yonne na Slovensku).

V rámci projektu přijalo pozvání na „Setkání partnerských škol“ ve dnech 5. – 9. května 2010 do Horní Břízy 16 žáků z Francie a 9 ze Slovenska se svými učiteli.

Od daného roku způsob každoroční školní výměny našich žáků probíhal střídavě s jedním výjezdem do Francie nebo na Slovensko a s jedním pobytem Francouzů nebo Slováků u nás v Horní Bříze.

20_06
S přáteli z Klenovce před orlojem v Praze (5. 5. 2017)

V roce 2019 se uskutečnilo druhé „trojsetkání“ navazující na setkání v roce 2010 u nás v Horní Bříze. Tentokrát se sjeli zástupci všech tří partnerských škol do Villeneuve sur Yonne 9. - 14. června 2019.

Slovenská výprava přijela již 8. 6. do Horní Břízy, kde přenocovala. V neděli 9. 6. se vydali společně naši žáci se slovenskými přáteli dvěma automobily do Francie, kde pro ně byl připraven bohatý program. Všichni si společně prohlédli místní školu, město, středisko volného času a byli přijati starostou hostitelského města. Atraktivní byl výlet na zámek Fontainebleau, a hlavně do zábavního parku Nigloland. Jeden den připravili program hostitelské rodiny.

Z české strany se setkání zúčastnilo šest žáků a dva učitelé, ze Slovenska přijelo pět dětí se dvěma učiteli. Pobyt zajišťovalo 11 žáků a jejich rodin, pedagogové z partnerské školy a střediska volného času, členové spolku Přátelství mezi městy Villeneuve sur Yonne a Horní Bříza.

Dalším projektem, do kterého byli žáci naší školy zapojeni, byl projekt „Řemeslo očima žáků“, jehož realizátorem byla společnost „Pyrgos, spol. s. r. o. Plzeň“, zaměřený na propagaci oblastí průmyslu stavebnictví, elektrotechnika, výroba kamen a dekorativní keramiky, agropodnikání a potravinářství. 

Pro chlapce byly připravené aktivity zaměřené na výrobu kachlových kamen ve firmě „HESTIA CZ Plzeň“ a ve Střední škole Horní Bříza a děvčata se věnovala výrobě keramických dekorací.

20_07
Řemeslo očima žáků - stavba krbu, ukázka ve firmě Hestia

Získané informace ze stáže a to, co se žáci naučili, poté zpracovali do prezentací, které předvedli svým vrstevníkům při besedách v projektu zapojených školách v rámci volby povolání. 

Z projektu vznikl autorský žákovský film na téma „Řemeslo očima žáků – kamnářství.“ 

Projekt „Novorozenci z transportu smrti přijedou hornobřízským poděkovat“ se stal stěžejní událostí oslav 70. výročí osvobození na škole a součástí oslav ve městě.

Navázal na úspěšné projekty „Kolébka ve vlaku“ (2012) a „Novorozeně z transportu smrti zavítá do H. Břízy“ (2013). Zapojení žáci se v nich seznámili s událostmi při zastavení železničního transportu smrti na hornobřízském nádraží 21. 4. 1945 a připomněli si 35 obětí tohoto transportu pochovaných na místním hřbitově. Za pomoci kronikářky p. B. Royové a vybraných pamětníků připravili písemný a obrazový dokument, který pojednal příběh zachráněné Haničky Lomové a následné dvacetileté družby mezi ZŠ H. Bříza a Prešov, kterou iniciovala její matka Priska Lomová.

„Znovuobjevená“ p. H. Lomová - Moran vyhověla žákovskému pozvání a ve dnech 6. - 7. 5. 2013 zavítala z USA, kde nyní žije, na návštěvu Horní Břízy. V emotivních setkáních s žáky školy i s pamětníky vyplynuly další neznámé historické skutečnosti, a sice záchrana dalších dvou novorozenců z transportu - Evy Clarke a Marka Olského.

4. říjen 2016 byl dnem vyvrcholení projektu. Do Horní Břízy přijeli všichni tří „sourozenci z transportu“ spolu s anglickou dokumentaristkou Wendy Holdenovou, která v knižní novince „Born Survivors - Narodili se, aby přežili“ popsala pohnuté osudy dětí z transportu a jejich matek.

V aule školy proběhly besedy žáky i veřejností a křest této knihy. Hosté provedli pietní akty jak na železniční stanici, tak na hřbitově a byli přijati strostou města na místní radnici. O návštěvě pořídili žáci z kroužku SVČ „TV Report“ filmový dokument.

Před setkáním a besedou s žáky byl organizován poznávací zájezd nejstarších žáků školy do vyhlazovacího tábora v Mauthausenu (A) a žáci v aule zhlédli hudebně dramatický pořad „Jsem sestra A. Lustiga“. Paní H. Hnátová – Lustigová v něm vyprávěla o pobytu v koncentračních táborech a svých vzpomínkách, tehdy dvacetiletého děvčete, na transport a jeho zastavení v H. Bříze, a skladatel Daniel Dobiáš přednesl za doprovodu klavíru zhudebněné texty dětí terezínského ghetta.

20_08
H. Lomová, M. Olsky, E. Clarke - pietní akt v kolejišti žel. st. H. Bříza (4.10.2016)

Projekt „Bezpečně kolmo do školy“ podpořený v programu Škola pro udržitelný život, jehož předmětem bylo upravení a označení bezpečné cesty pro pěší a cyklisty z vedlejší obce Trnová do Horní Břízy ke škole podnítil žáky, učitele a dobrovolné spolupracovníky k vybudování naučné stezky.
Ve spolupráci a za finanční podpory Plzeňského kraje, Města Horní Bříza a za podpory Klubu českých turistů, LB Minerals, Lesů ČR, Plzeňsko na kole a dalších organizací tak byla vybudována v letech 2012 - 2015 Naučná stezka Horní Bříza, 17 km okruh v okolí Horní Břízy s deseti zastaveními s informačními tabulemi tematicky zaměřenými na historii a současnost těžby, zpracování kaolinu a keramické výroby. Na jejich obsahu učitelé a žáci spolupracovali rovněž s tehdejší kronikářkou města p. B. Royovou. Reportáž o budování naučné stezky a pozvání k její návštěvě odvysílala Česká televize v pořadu Toulavá kamera (20. 3. 2016)

20_09
Plán trasy NS Horní Bříza s vyznačenými zastaveními s informačními tabulemi

Při výčtu projektů realizovaných k rozšíření vzdělávací nabídky a jejího materiálně technického zajištění je třeba ocenit iniciativu učitelů, kteří se na přípravě projektů nebo jejich provedení podíleli. Jmenovitě pak zástupci ředitele školy Mgr. Petru Hubkovi a hospodářce školy Ing. Leoně Vozkové, kteří projekty administrovali.
 

Prameny:
Školní kronika, 3. kniha (1989 - současnost)
Výroční zprávy školy

 

Ladislav Čása, kronikář města
duben 2021

Datum vložení: 11. 4. 2021 15:12
Datum poslední aktualizace: 18. 4. 2021 12:31
Autor: Ladislav Čása

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu. Využívejte naši mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie